Ekonomia – PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

advertisement
Ekonomia – PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY
31. Wymień i omów główne instrumenty polityki monetarnej państwa.
Operacje Otwartego Rynku to transakcje dokonywane z inicjatywy banku centralnego z
bankami komercyjnymi. Obejmują one warunkową i bezwarunkową sprzedaż lub kupno
papierów wartościowych lub dewiz, a także emisje własnych papierów dłużnych banku
centralnego.
Mają na celu kształtowanie płynności finansowej sektora bankowego.
Operacje otwartego rynku równoważą popyt i podaż środków utrzymywanych przez
banki komercyjne w banku centralnym. Dzięki temu bank centralny wpływa na poziom
krótkoterminowych stóp procentowych na rynku międzybankowym.
Obecnie operacje otwartego rynku przeprowadzane przez Narodowy Bank Polski polegają na
emisji własnych papierów dłużnych (7-dniowych bonów pieniężnych), których minimalna
rentowność jest równa stopie referencyjnej wyznaczonej przez Radę Polityki Pieniężnej.
Znaczenie OOR dla gospodarki:
1) oddziałują na ilość pieniądza krążącego w gospodarce:
Jeśli BC kupuje papiery wartościowe  zwiększenie płynności BK  rośnie akcja kredytowa
 zwiększa się kreacja pieniądza przez BK  zwiększenie całkowitej wielkości podaży
pieniądza w gospodarce.
Odwrotna sytuacja występuje, gdy BC sprzedaje papiery wartościowe.
Poprzez OOR BC wpływa na:
-
wysokość bazy monetarnej.
-
akcję kredytową banków komercyjnych,
-
podaż pieniądza w gospodarce.
2) stopy procentowe oferowane przez BC bankom komercyjnym kształtują
oprocentowanie wkładów i kredytów na rynku międzybankowym, który jest
istotnym elementem rynku pieniężnego
OOR jako instrument pp mają istotne zalety:
1) precyzyjny instrument kształtowania podaży pieniądza (inicjowany i kontrolowany
przez BC),
2) elastyczny instrument oddziaływania na gospodarkę (oddziałuje płynnie i łagodnie),
3) ma bezpośredni i łatwo przewidywalny wpływ na płynność sektora bankowego –
możliwa szybka reakcja na niepożądane tendencje,
4) OOR informują o zamierzonych kierunkach polityki pieniężnej BC, co jest istotne dla
uczestników rynku pieniężnego oceniających prawdopodobne zmiany stopy % i stopy
inflacji.
www.wkuwanko.pl
1
Ekonomia – PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY
Najskuteczniejszy instrument polityki pieniężnej w krajach o rozwiniętych rynkach
finansowych.
Rezerwy obowiązkowe – Bank centralny nakłada na banki obowiązek utrzymywania
rezerwy obowiązkowej. Rezerwa ma na celu łagodzenie wpływu bieżących zmian
płynności sektora bankowego na stopy procentowe na rynku międzybankowym.
Służy również ograniczaniu nadpłynności banków.
Rezerwą obowiązkową jest wyrażona w złotych część środków pieniężnych zgromadzonych
na rachunkach bankowych i uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych oraz innych
środków przyjętych przez banki, podlegających zwrotowi, z wyjątkiem środków przyjętych od
innego banku krajowego, a także pozyskanych z zagranicy na co najmniej 2 lata.
Rezerwa obowiązkowa W Polsce utrzymywana jest na rachunkach w NBP.
Wysokość stopy rezerwy obowiązkowej ustala Rada Polityki Pieniężnej. Od 31 października
2003 r. stopa rezerwy obowiązkowej wynosi 3,5% dla wszystkich rodzajów depozytów. Od
30 września 2003 r. wszystkie banki pomniejszają naliczoną rezerwę obowiązkową o
równowartość 500 tys. euro. Środki rezerwy obowiązkowej od 1 maja 2004 r. są
oprocentowane.
Stopa rezerw obowiązkowych spełnia 3 podstawowe funkcje:
-
zapewnia płynność banku komercyjnego,
-
ogranicza kreację pieniądza przez banki komercyjne,
-
wskazuje na określoną relację pomiędzy wielkością kreacji
pieniądza,
a
wielkością
obowiązkowych
rezerw
gotówkowych
utrzymywanych przez banki komercyjne.
Jeżeli stopa rezerw obowiązkowych rośnie, to oznacza, że system bankowy charakteryzuje
się dużą niepewnością i słabością, a jeżeli spadają, to system ten jest bardziej stabilny i
silniejszy.
Stopa rezerw obowiązkowych jest istotna w kreacji pieniądza w gospodarce. Jest
wielkością, która wpływa na mnożnik kreacji pieniądza (1/r). Jeśli stopa rezerw
obowiązkowych rośnie, to maleje całkowita wielkość podaży w gospodarce, i odwrotnie,
kiedy maleje – podaż pieniądza rośnie.
Operacje kredytowo-depozytowe
W przypadku prowadzenia przez NBP podstawowych operacji otwartego rynku z 7-dniowym
terminem zapadalności może dochodzić do znacznych wahań najkrótszych, zwłaszcza
jednodniowych, stóp rynku międzybankowego. Łagodzeniu tych wahań służą operacje
kredytowo-depozytowe, prowadzone z bankami komercyjnymi z ich inicjatywy:
kredyt lombardowy oraz lokaty terminowe banków w NBP (depozyt na koniec dnia).
www.wkuwanko.pl
2
Ekonomia – PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY
Operacje kredytowo-depozytowe NBP wpływają na wysokość stóp procentowych na rynku
pieniężnym, których górną granicę stanowi oprocentowanie kredytu lombardowego, a dolną oprocentowanie depozytu w NBP.
NBP udziela bankom kredytu lombardowego pod zastaw skarbowych papierów
wartościowych. Kredyt ten umożliwia im pokrywanie krótkookresowych niedoborów
płynności. Udzielany jest na następujących zasadach:

zastawem są skarbowe papiery wartościowe, a wysokość kredytu nie może
przekroczyć 80% ich wartości nominalnej,

termin spłaty kredytu przypada w następnym dniu operacyjnym po dniu jego
udzielenia,

warunkiem udzielenia kredytu jest uprzednia spłata wcześniej zaciągniętego
kredytu.
Narodowy Bank Polski oferuje też bankom możliwość składania krótkookresowego
(jednodniowego) depozytu w banku centralnym. Lokaty przyjmowane są do końca dnia
operacyjnego, a zwrot kwoty depozytu wraz z należnymi odsetkami następuje w kolejnym
dniu operacyjnym. Lokaty są oprocentowane według stopy zmiennej ustalanej przez Radę
Polityki Pieniężnej (stopy depozytowej).
Lokaty terminowe w NBP pozwalają bankom komercyjnym na zagospodarowanie nadwyżek
płynnych środków. W efekcie przeciwdziałają spadkowi krótkookresowych stóp na rynku
międzybankowym poniżej stopy depozytowej.
Polityka restrykcyjna: podniesienie stopy dyskontowej i lombardowej  rosną stopy % w BC
i na rynku  droższe kredyty - zastaje zahamowana akcja kredytowa  zmniejsza się
kreacja pieniądza przez BK  zmniejszenie całkowitej podaży pieniądza w gospodarce.
Innym rodzajem kredytu refinansowego, jaki BC może udzielić bankom komercyjnym
jest kredyt wekslowy. Polega on na sprzedaży BC weksli handlowych wykupionych od
klientów. Sprzedaż następuje po określonej cenie, którą jest stopa redyskontowa, ustalona
przez BC.
Wysokość stopy redyskontowej wpływa na wysokość kredytów zaciąganych przez BK. Jej
wzrost zmniejsza ilość redyskontowanych weksli, ponieważ bankom komercyjnym nie opłaca
się pozbywać wierzytelności po zbyt niskiej cenie.
Wzrost stopy redyskontowej oznacza niższą cenę weksli, co pogarsza płynność finansową
banków – w efekcie maleje wartość udzielanych przez nie kredytów. Natomiast niższa stopa
redyskontowa oznacza wyższą cenę sprzedaży weksli, co wpływa na zwiększenie rezerw BK i
zwiększa wartość udzielanych przez nie kredytów.
www.wkuwanko.pl
3
Download