model-wzrostu

advertisement
Ogólna charakterystyka modelu wzrostu Haroda. Harrod w swym modelu wykorzystał
współzależności między inwestycjami, a oszczędnościami: Inwestycje = Oszczędnością. Ustalił on
ważną relację między wydatkami inwestycyjnymi I, a przyrostem dochodu narodowego DD. Relacje
te nazwane zostały przyrostem kapitałochłonności produkcji uznana jako najważniejszy wkład Roy
Harroda do teorii ekonomii. - faktyczna stopa wzrostu, Tempo wzrostu dochodu jest wprost
proporcjonalne do oszczędności, a odwrotnie proporcjonalne do kapitałochłonności. Harrod
namawia nas do tego, że jak chcemy mieć większy wzrost gospodarczy to mamy oszczędzać. Także
oszczędzać kapitał. Im będą mniej kapitałochłonne technologie tym tempo dochodu może być
większe. Ujęcie Harroda reprezentuje stronę podażową, nie analizuje popytu. Harrod oprócz
faktycznej stopy wzrostu Gf, wprowadził naturalną stopę wzrostu Gn oraz gwarantowaną stopę
wzrostu Gw. Naturalna stopa wzrostu Gn to , gdzie beta to stopa przyrostu naturalnego i alfa to
postęp techniczny, są to potencjalne możliwości wzrostu danej gospodarki narodowej.
Gwarantowana stopa wzrostu Gw Wyraża wzrost dochodu narodowego przy pełnym wykorzystaniu
istniejących zdolności produkcyjnych gospodarki narodowej. I. Wszystkie stopy są równe Gw = Gf
= Gn Jest to stan równowagi dynamicznej zapewniający pełne wykorzystanie rosnących zdolności
produkcyjnych oraz pełne zatrudnienie rosnących zasobów siły roboczej. II. Faktyczna stopa
wzrostu odchyla się w dół od stopy gwarantowanej Gw Gf
Wzrost gospodarczy - wykład
Wykład - Cykl koniunkturalny
Wzrost- wykład
Teorie wzrostu
Wzrost gospodarczy - ćwiczenia
Podstawowe modele wzrostu gospodarczego
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download