Wartość pieniądza w czasie

advertisement
WYMAGANIA EGZAMINACYJNE (test wielokrotnego wyboru )
INSTRUMENTY FINANSOWE 2015/2016
Wartość pieniądza w czasie. Kapitalizacja okresowa.
Efektywna stopa procentowa. Realna stopa procentowa
Kapitalizacja ciągła.
Logarytmiczna stopa procentowa
Stopa zwrotu ciągu inwestycji.
Mierniki efektywności inwestycji. Wartość bieżąca netto. Wewnętrzna stopa zwrotu.
Zewnętrzna stopa zwrotu. Stopy zwrotu funduszu
7. Instrumenty finansowe. Klasyfikacje
8. Instrumenty dłużne.
9. Kredyty, renty. Zadłużenie bieżące.
10. Bony skarbowe. Stopa rentowności.
11. Obligacje zerokuponowe. Obligacje kuponowe .
12. Podstawowy model wyceny.
13. Rodzaje ryzyka inwestowania w obligacje.
14. Stopa zwrotu w terminie do wykupu (YTM). Funkcja XIRR.
15. Ryzyko stopy procentowej. Duracja obligacji. Duracja renty wieczystej.
16. Duracja ciągu przepływów przy kapitalizacji ciągłej.
17. Wrażliwość wyceny obligacji na stopę procentową
18. Wrażliwość wyceny z uwzględnieniem duracji i wypukłości.
19. Cena czysta, cena brudna obligacji.
20. Akcje. Krótka sprzedaż akcji
21. Roczna stopa zwrotu ze sprzedaży akcji (z uwzględnieniem dywidendy).
22. Oczekiwana stopa zwrotu z akcji. Model zdyskontowanych dywidend.
23. Portfel optymalny. Portfel rynkowy. Granica efektywna zbioru możliwości inwest.
24. Rodzaje ryzyka. Pomiar ryzyka stopy zwrotu. Wariancja stopy zwrotu.
25. Miary współzależności stóp zwrotu dwóch akcji (kowariancja, korelacja)
26. Portfel akcji. Parametry portfela (oczekiwana stopa zwrotu, ryzyko stopy zwrotu).
27. Model addytywny zmienności akcji.
28. Model multiplikatywny dwumianowy zmienności akcji.
29. Instrumenty pochodne. Klasyfikacja
30. Przykłady instrumentów pochodnych
31. Kontrakty forward. Określenie cena wykonania. Cena terminowa.
32. Wartość długiej (krótkiej) pozycji w kontrakcie forward
33. Kontrakty futures (charakteryzacja)
34. Rozliczenie indeksowego kontraktu futures. Działanie dźwigni finansowej.
35. Rodzaje ryzyka i jego dystrybucja między stronami w kontrakcie.
36. Zabezpieczenie krótkie (długie).
37. Opcje. Rodzaje opcji.
38. Podstawowe pojęcia i oznaczenia .
39. Cele inwestowania w opcje.
40. Prawa, obowiązki oraz ryzyko stron kontraktu opcyjnego.
41. Funkcje wypłaty z opcji.
42. Portfel wielu opcji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Download