Slajd 1

advertisement
RYNKI FINANSOWE
Rynki finansowe obejmują wszystkie możliwe
roszczenia –dlatego mówimy o rynkach a nie o
rynku
Stopa procentowa może jeszcze
spaść
Bariery transakcji na rynku finansowym
 Asymetria informacji
 Łatwośc selekcji negatywnej
 Ryzyko nadużycia zaufania
 Umowność standardów finansowych
 Duży wpływ czynników
psychologicznych na decyzje
Umowność standardów oceny aktywówa kryzys finansowy
 Kryzys powoduje brak płynności na rynku
 Część aktywów- obroty zawieszone lub ceny dużo niższe
 Problem: jaką wartość zapisać w bilansie?
 Klasycznie:wartośc godziwa (mark-to- market)
 Niektóre kraje (USA) wprowadziły sztuczną (teoretyczną
)wartość wyceny
Podział głowny: rynek pienięzny i
kapitalowy. Kryteria
 RYNEK PIENIĘŻNY – roszczenia wymagalne do 1 roku
 RYNEK KAPITAŁOWY- roszczenia średnio i długo okresowe
oraz papiery udziałowe
- Kryterium czasu: okres dysponowania środkami finansowymi
- Kryterium celu: rynek pienięzny finansuje bieżącą działalnośc a
kapitałowy- inwestycje
Inne kryteria podziału rynków fin.
 Dochód: instrumenty o stałym i zmiennym dochodzie





(obligacje –akcje)
Czas zapadalności- od emisji do wykupu-instrumenty
krótkoterminowe, średnio, długoterminowe, bezterminowe
cel : finansowanie bieżące- finansowanie inwestycji
Czas transakcji: rynek spot –rynek futures
Formy organizacyjne: rynek giełdowy-pozagiełdowy
Zasięg terytorialny: rynek lokalny,krajowy, międzynarodowy
Płynność
Dochód
Ryzyko
uwaga:
rynki pieniężne są zawsze większe niż
kapitałowe
Cechy rynku pieniężnego
 Bardzo wysoka płynność
 Rynek o największym rozmiarze (wartość, ilość transakcji,




częstotliwość, szybkość)
Rynek scentralizowany, obecnie głownie elektroniczny
Wystandaryzowany,(niekoniecznie swapy)
Transakcje hurtowe
Dominująca rola banków
Płynnośc, dochód, ryzyko
instrument
Pieniądz,MO
lokata na rachunku.
Bon skarbowy
Obligacja SP
Obligacja firmy
Akcja
Instrument pochodny
Kupon gry loteryjnej
Płynnośc
Dochód
ryzyko
Podstawowe stopy procentowe-Polska
Stopa referencyjna (operacji otwartego
rynku)
 Minimalna rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych
emitowanych przez NBP.
 Operacje otwartego rynku- zakup/sprzedaż krótkoterminowych
papierów wartościowych na rynku międzybankowym
 Nazywana jest także stopą repo –określa minimalną rentowność
operacji otwartego rynku
Operacje otwartego rynku, przykład
Stopa rezerw obowiązkowych
 Procent wielkości depozytu włożonego do banku
komercyjnego, który bank komercyjny musi odprowadzić na
swój rachunek w banku centralnym.
 Służy do sterowania zdolnością kreacji pieniądza przez banki
komercyjne
Stopa lombardowa
 Cena ,po której bank centralny udziela
bankom komercyjnym pożyczek pod
zastaw papierów wartościowych (głównie
skarbowych)
Stopa depozytowa NBP

określa oprocentowanie 1- dniowych
depozytów ,składanych przez banki
komercyjne do banku centralnego (NBP)
Stopa redyskontowa
 Cena, po której bank centralny skupuje od banków komercyjnych
weksle handlowe, z późniejszym terminem płatności, już
zdyskontowane. Redyskonto to marża banku centralnego,
pomniejszenie ceny zakupu weksli.
 Faktycznie jest to kredyt krótkookresowy, udzielony bankowi
komercyjnemu , przy skupie weksli z późniejszym terminem
płatności
TRANSMISJA CENY PIENIĄDZA
 Podstawowa stopa banku centralnego
 Stopa na rynku międzybankowym (LIBOR,
WIBOR)
Stopa kredytów prime –komercyjnych
Stopa kredytów mieszkaniowych
Stopa kredytów gotówkowych
Coraz drożej…….
Notowania:6.11.2014
Stopa podstawowa a cena kredytu
cena złota (aktywu równego pieniądzom)
Kantory,
USD
Euro
FOREX
 Electronic Broking Services (EBS) szacuje, że jakieś 30–35
proc. wolumenu obrotów na jego platformie zapewniają
transakcje HFT. – transakcje wysokiej częstotliwości.
Szybkość ma zasadnicze znaczenie, a nasilenie się
konkurencji między firmami HFT spowodowało, że zmalały
dodatkowe korzyści osiągane dzięki szybkości).
(10.01.2014)
Rynek FOREX + obroty innych instytucji
finansowych
 Obroty instytucji fin.w
stosunku do obrotów
instytucji nie-finansowych
 Udział transakcji na rynku
FOREX -geograficznie
Wolumen obrotów EBS
(elektronicznych),
transakcje algorytmiczne i
manualne
Download