Polityka pienie*na

advertisement
CELE POLITYKI PIENIĘŻNEJ
POLITYKA PIENIĘŻNA
JEST CZĘŚCIĄ POLITYKI GOSPODARCZEJ
 REALIZOWANA PRZEZ NIEZALEZNY (OD
RZĄDU) BANK CENTRALNY
 REALIZACJA WYZNACZONEGO CELU
 ZA POMOCĄ STOSOWANYCH INSTRUMENTÓW
 MUSI BYĆ WIARYGODNA I ZROZUMIAŁA
(problem komunikacji z rynkiem)

POLITYKA PIENIĘŻNA-CELE
STRATEGIA KEYNESOWSKA






Klasyczna
Wzrost PKB
Pełne zatrudnienie
Powiązana z aktywną
polityką fiskalną,
deficyty budżetowe,
Koszt:inflacja





Post-kenesowska
Kontrola stóp
procentowych
-kontrolowanie stopy
krótkookresowej
By wpływać na stopę
długookresową
W praktyce mało
skuteczna
EWOLUCJA POLITYKI PIENIĘŻNEJ (PO 1945)
Bezpośrednio po 1945:wzrost,zatrudnienie
 Rezultat: inflacja + stagnacja (stagflacja)
 Stabilnośc monetarna, kontrola inflacji,
kontrola agregatu pieniężnego, monetaryzm
 Kontrola pośrednia,popularność: cel inflacyjny
 Po kryzysie: kontrola inflacji, elastycznośc
sytuacyjna + wiązka celów
 Rozszerzenie instrumentów (QE)

CEL POLITYKI PIENIĘŻNEJ -NBP
 Podstawowym
celem działalności
NBP jest utrzymywanie stabilnego
poziomu cen, przy jednoczesnym
wspieraniu polityki gospodarczej
rządu, o ile nie ogranicza to
podstawowego celu NBP
(ustawa o NBP)
STRATEGIA CELU INFLACYJNEGO




W Polsce
2,5 % inflacji (CPI)
Pasmo odchylenia:
+/- 1,%



Unia Gospodarcza i
Walutowa,EBC
Cel :do 2 %
Względem HSBC
(Zharmonizowany Indeks
Cen Konsumpcyjnych)
OGRANICZENIA POLITYKI PIENIĘZNEJ
GŁÓWNE INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ
Stopy procentowe-wyznaczanie, zmiany
 Operacje otwartego rynku
 Rezerwa obowiązkowa
 Inne regulacje (np.Bazylea II, III)
 Interwencje na rynku walutowym
 Komunikowanie się z rynkiem
(interwencje słowne)







Instrumenty bezpośrednie
BC
Stopa procentowa
(podstawowa)
Stopa rezerw
obowiązkowych
Ew.limity (pułapy)
kredytowe
Inne ograniczenia
(współczynniki płynności)
Bazylea II, III








Instrumenty pośrednie
Operacje otwartego rynku
Kształtowanie stopy
międzybankowej
(w Polsce WIBOR, WIBID)
Stopa lombardowa
Stopa redyskontowa
Stopa depozytowa BC
Kredyt techniczny
OGRANICZENIA INWESTORA (MIKRO) A
OGRANICZENIA SYTUACJI GOSPODARKI MAKRO
STOPA NOMINALNA I REALNA







Stopy wyznaczane przez bank centralny to stopy
nominalne.
Oznaczamy je jako : (i)
Praktycznie ważna jest jednak stopa realna ( sr) ,
uwzględniająca inflację :(ie) –oczekiwana inflacja.
sr = i – ie
Zatem:
i = sr + ie
np. obecnie sr= 4,75 – 3,5 =1,25%
Stopa realna = stopa nominalna – oczekiwania inflacja
STOPA NOMINALNA = STOPA REALNA +
OCZEKIWANIA INFLACYJNE
OPROCENTOWANIE A RENTOWNOŚĆ

Oprocentowanie mierzy się do nominału
obligacji np. 4,5/100 = 4,5 %
Rentownośc mierzy się do ceny zakupu obligacji
na rynku,np. 4,5/ 102 =3,75%
 Jeśli cena obligacji rośnie rentowność spada
 Jeśli cena obligacji spada –rentowność rosnie

WSPÓŁZALEŻNOŚC PARAMETRÓW
MONETARNYCH
Podaż pieniądza (+) wzrost cen
 Podaż pieniądza (+)
spada realna stopa
procentowa
 Zmiana poziomu cen, zmiana stopy
procentowej
zmiana kursu walutowego

TYLKO 2 Z TRZECH….


Jeśli masz stały kurs
walutowy to nie nie
możesz prowadzić
autonomicznej polityki
monetarnej musisz
kontrolować przepływu
kapitału
Jeśli masz płynny kurs
walutowy i swobodę
przepływu kapitału to
nie możesz mieć
stałego kursu
walutowego
WSPÓŁZALEŻNOŚC PARAMETRÓW
MONETARNYCH
Podaż pieniądza wzrost cen
 Podaż pieniądza
spada realna stopa
procentowa
 Zmiana poziomu cen, zmiana stopy
procentowej
zmiana kursu walutowego

POLITYKA FISKALNA A POLITYKA
PIENIĘŻNA (MONETARNA)
Fiskalna
„twarda” (+)
Monetarna
„miękka”(-)
„Miękka” ==
fiskalna (-)
Monetarna
„miękka”(-)
Monetarna,
twarda” (+),
Fiskalna
„twarda” (+)
!!!!!
Fiskalna
miękka”(-),
Monetarna,
twarda” (+)
POLITYKA ANTY-CYKLICZNA;MNIEJ SEKTORA
PRYWATNEGO, WIĘCEJ WYDATKÓW PAŃSTWA
CZY WAŻNA JEST ILOŚĆ PIENIĘDZY
(DOŚWIADCZENIA Z QE)?
Główna część pieniądza to pieniądz bankowy
 Zwiększenie rezerw nie przekształca się
automatycznie na pieniądz w gospodarce
 Przykład: wzrost pieniędzy w USA (M1,M2,MZM)
 Japonia,po 1990 r.(deflacja)

LUZOWANIE ILOŚCIOWE-FED
LUZOWANIE ILOŚCIOWE : EBC
MONEY ZERO MATURITY
CO BANKI ROBIĄ Z POZYSKANYMI
PIENIĘDZMI OD FED-U
WNIOSKI
Polityka pieniężna ma duże ograniczenia
 Zwłaszcza kiedy stopa procentowa Banku
Centralnego (BC) zbliża się do zera
 Samo „luzowanie ilościowe” (QE) nie zmienia
sytuacji zasadniczo,jeśli banki nie udzielają
kredytu a firmy i gosp.domowe nie zadłużają
się
 To kredyt tworzy obecnie pieniądz (nowy) a
nie dodatkowe emisje MO przez BC

Download