ANALIZA AKCJI

advertisement
ANALIZA AKCJI
(INSTRUMENTY UDZIAŁOWE RYNKU KAPITAŁOWEGO)
Możemy wyróżnić cztery grupy metod wykorzystane w analizie akcji:
– metoda analizy kursów akcji
jako podstawę wykorzystuje kursy akcji oraz związane z nimi informacje dotyczące obrotu
akcjami (w szczególności wielkość obrotów); możemy wyodrębnić trzy grupy metod
analizy kursów akcji:
● analiza techniczna - stosowana najczęściej przy krótkoterminowym podejmowaniu
decyzji, zakłada występowanie „wzorców” zachowań, które można zidentyfikować w
czasie (trend)
● modele ekonometryczne – modele stosowane w ekonometrii finansowej
wykorzystujące narzędzia statystyki matematycznej np. stopy zwrotu
● modele matematyczne – mają z reguły bardziej skomplikowaną konstrukcję, która
często nie daje się zapisać w relatywnie prostej formie, tak jak w przypadku modeli
ekonometrii finansowej.
– analiza fundamentalna
analiza przeprowadzana jest na podstawie informacji dotyczących spółki oraz jej szeroko
rozumianego otoczenia
– analiza portfelowa
powstaje poprzez powiązanie dwóch charakterystyk inwestycji, dochodu i ryzyka
– analiza behawioralna
zakłada racjonalność działania pojedynczego inwestora i całego rynku, a analiza dotyczy
odstępstw od racjonalności (pojęcie euforii na rynku i paniki na rynku)
WYCENA AKCJI
Ostatnim etapem analizy fundamentalnej jest wycena akcji, która zgodnie z definicją polega
na określenia wartości akcji spółki, odzwierciedlającej jakość spółki. Może być przeprowadzana
niezależnie od pozostałych etapów analizy fundamentalnej, w celu oszacowania ewentualnego
niedowartościowania ceny akcji. Podobnie jak w przypadku samej analizy akcji, również w
przypadku wyceny mamy do czynienia z kilkoma podejściami.
Podstawowe podejścia przy wycenie akcji:
– podejście księgowe
gdy wartość akcji to wartość księgowa akcji
– podejście likwidacyjne
polega na dokonaniu wyceny spółki jako portfela aktywów, a jej wartość określa się jako
cenę sprzedaży tych aktywów
– podejście opcyjne
w tym przypadku wykorzystuje się pojęcie opcji (instrumentu pochodnego służącego m. in.
Do zabezpieczenia się przed ryzykiem), wówczas kapitał własny może być traktowany jako
pozycja długa w opcji call, dług – jako suma pozycji długiej w instrumencie dłużnym
wolnym od ryzyka i opcji krótkiej w opcji put wystawionej na wartość aktywów spółki
– podejście mnożnikowe
jest to metoda wyceny względnej, wycena akcji danej spółki powstaje na podstawie akcji
innych spółek, które uznawane są za spółki podobne dodanej
– podejście dochodowe
jest najczęściej stosowaną metodą wyceny opartą o metodę zdyskontowanych przepływów
pieniężnych, którą wykorzystywaliśmy przy wycenie obligacji.
∞
Ct
P=∑
t
t =1 1r 
gdzie r – wymagana stopa zwrotu (inaczej dochodu) inwestora
Trudność wyceny to pojawiająca się we wzorze nieskończoność, czyli bezterminowość
akcji, dlatego
n
Ct
RV n
P=∑

t
1r n
t =1 1r 
gdzie RV n - wartość rezydualna po n okresach
Kolejnym kluczowym problemem jest określenie, co rozumiemy przez pojęcie przepływu
pieniężnego z tytułu posiadania akcji. Są co najmniej trzy możliwości:
• model zdyskontowanych dywidend
• model zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych
• model zysku rezydualnego
MODEL ZDYSKONTOWANYCH DYWIDEND
W tym modelu przepływ pieniężny z tytułu posiadania akcji utożsamia się z dywidendami, a zatem
otrzymujemy zależność:
∞
Dt
P=∑
t
t =1 1r 
gdzie Dt - dywidenda na 1 akcję otrzymana w okresie t
● MODEL STAŁEGO TEMPA WZROSTU DYWIDENDY (MODEL GORDONA)
jest to najprostszy i najczęściej stosowany wariant modelu zdyskontowanych dywidend.
Zakłada się w nim, że stopa zwrotu dywidendy jest i pozostanie stała na zawsze ze stałą
stopą wzrostu
D1
D 1g 
P=
= 0
 r− g 
r− g 
gdzie P - wartość akcji, g - stopa wzrostu dywidendy, D1 - dywidenda wypłacona
w następnym roku, D 0 - ostatnio wypłacona dywidenda, r - wymagana stopa zwrotu
dodatkowo
g =EOF∗ f
gdzie EOF - stopa zwrotu z kapitału własnego,
jako iloraz zysku zatrzymania i zysku netto
f - wskaźnik zatrzymania, określony
● WARIANT DWUETAPOWY MODELU GORDONA
przez M lat zakłada się wzrost dywidendy w stałym tempie
tempie g
g 0 , a następnie już tylko w
● MODEL H - WARIANT MODELU GORDONA
przez początkowy okres stopa spada liniowo od g 0 do g ,a następnie rośnie w stałym
g
D 1g D0 H  g 0 −g 
P= 0
r− g
gdzie H jest połową lat okresu liniowego spadku
Download