Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

advertisement
PSRWN
Lp.
Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości
Oddział Regionalny w Łodzi
90-007 Łódź, Plac Komuny Paryskiej 5a
( 0-42 ) 630 94 79, (0-42 )632 89 60 w. 25, fax. (0-42 ) 632 50 03
www.psrwn-lodz.pl , e-mail:[email protected]
Łódź, dnia 26 marca 2015 r.
2 /2015
ZAPROSZENIE
Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział Regionalny w Łodzi jest
organizatorem szkolenia w dniu 22 maja 2015 r.
Szkolenie przeznaczone dla rzeczoznawców majątkowych chcących rozszerzać swój warsztat
wyceny.
Temat szkolenia: Wycena
aktywów przedsiębiorstwa. Wartość godziwa i inne
wartości.
Wykładowca : dr inż. Anna Beer – Zwolińska
Wieloletni praktyk i teoretyk w zakresie szacowania nieruchomości. Specjalista w dziedzinie wyceny dla potrzeb
podatkowo – księgowych. Członek Komisji Standardów Zawodowych posiadający tytuły CCIM oraz MRICS.
.
Program szkolenia:
1.
2.
3.
4.
Uwarunkowania prawne - prawo bilansowe i podatkowe
Definicje ustawowe wartości: wartość rynkowa i wartość godziwa
Przedsiębiorstwo
MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej i Standard KSWS Wycena praw do nieruchomości
oraz maszyn i urządzeń na potrzeby sprawozdań finansowych - zagadnienia kluczowe i
problemy metodyczne
5. Nieruchomości inwestycyjne – Międzynarodowy Standard Rachunkowości 40
6. Z życia wzięte - prezentacja Opinii o wartości godziwej wraz z ujawnieniem informacji o
wartości godziwej
W trakcie szkolenia przewidziano przerwy na kawę, w zależności od potrzeb uczestników.
Szkolenie odbędzie się w dniu 22 maja 2015 r. od godz. 9.30 do 16.00 w sali
szkoleniowej 202 Domu Technika w Łodzi, Plac Komuny Paryskiej 5a.
Łączny czas szkolenia 6 godz. edukacyjnych Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji
zawodowych, o których mowa w art. 175 ust. 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami .
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia, potwierdzające doskonalenie kwalifikacji
zawodowych.
Odpłatność za szkolenie wynosi :
- dla członków PSRWN i ŁSRM, SRMZŁ – 160 zł
- dla członków sfederowanych w PFSRM – 190 zł
- dla pozostałych osób 200 zł + 23 % VAT - 246 zł brutto.
Zgłoszenia do udziału w szkoleniu na załączonej karcie zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty , przyjmowane będą
telefonicznie, faksem lub e-mailem na adres : [email protected] do dnia 15.05.2015 r. Z uwagi na
ograniczoną liczbę miejsc obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.
Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonywać przelewem lub w kasie Stowarzyszenia.
numer konta PKO
BP SA I O / Łódź
nr 22 1020 3352 0000 1102 0010 6922
Z poważaniem
Prezes Zarządu PSRWN O/ Łódź
mgr inż. Iwona Peła- Wlazeł
Download