Grupa 1 - LOGIM.EDU.GORZOW.PL

advertisement
Grupa 1
Instrukcja dla ucznia
• Masz do rozwiązania 16 zadań
• Możesz korzystać z kalkulatora i linijki
• Rozwiązania zadań wpisz w odpowiednich miejscach tylko na karcie odpowiedzi
• Czas rozwiązania zadań wynosi 45 minut
• Przy każdym zadaniu umieszczono liczbę punktów jaką możesz uzyskać za zadanie
• Za poprawne rozwiązanie całego testu możesz uzyskać 32 punkty
Zadanie 1 (0-4 p.)
Powierzchnia Jeziora Kamieńskiego wynosi 31 ha. Oblicz powierzchnię tego jeziora na mapie w skali 1: 50 000.
Zadanie 2 (0-2 p.)
Oblicz różnicę wysokości pomiędzy Jaworzyną a Bacówką .
Zadanie 3 (0-2 p.)
Rozpoznaj metody przedstawienia informacji na mapach poniżej.
Zadanie 4 (0-1 p.)
Wybierz trzy określenia będące następstwem ruchu obiegowego Ziemi:
a) dobowe zmiany wysokości ciał niebieskich nad horyzontem
b) zmiany długości dni i nocy w ciągu roku
c) zróżnicowanie klimatyczne na Ziemi
d) zjawisko dni i nocy polarnych
e) odchylenie ciał poruszających się na półkuli północnej w prawo
f) spłaszczenie Ziemi przy biegunach
Zadanie 5 (0-2 p.)
Na podstawie wykresu temperatury powietrza i opadów w Helu wykonaj zadania
a) podaj miesiąc o najwyższej sumie opadów i najniższej temperaturze powietrza
b) oblicz średnią roczną temperaturę powietrza
Zadanie 6 (0-1 p.)
Który z rysunków prawidłowo ilustruje schemat krążenia mas powietrza przy powierzchni ziemi w strefie
międzyzwrotnikowej
Zadanie 7 (0-3 p.)
Uzupełnij tabelę określając odpowiedni typ genetyczny jezior i podaj kontynent na którym się znajduje.
Nazwa jeziora
Gopło
Górne
Bajkał
Typ
Kontynent
Zadanie 8 (0-2 p.)
Wyjaśnij wpływ prądu peruwiańskiego na klimat zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej
Zadanie 9 (0-3p.)
Zadanie 10 (0-2p.)
Przyporządkuj przedstawionym na rysunkach profilom glebowym typ gleby, spośród podanych poniżej
Bielicowe, brunatne, mady piaszczyste, czarnoziem
Zadanie11. (0-2p.)
Uzupełnij tabelę wpisując czynnik i proces rzeźbotwórczy
Czynnik rzeźbotwórczy
Proces rzeźbotwórczy
Erozja
Wody płynące
Akumulacja
Fale morskie
Forma terenu
Dolina U-kształtna
Delta
Barchan
klif
Zadanie 12 (0-2p.)
Rysunki przedstawiają wulkan tarczowy (A) i stożkowy (B).
A .tarczowy
B. stożkowy
a)podaj dwie cechy wspólne w budowie wulkanu tarczowego i stożkowego,
b) wymień dwa pozytywne skutki erupcji wulkanów dla działalności gospodarczej człowieka.
Zadadanie 13. (0-2p.)
Uzupełnij schemat wpisując w puste miejsca odpowiednie typy skał z podanych poniżej.
Skały: torf, granit, marmur, siarka
Zadanie 14. (0-2p.)
Wymień po cztery przykłady procesów egzogenicznych
Zadanie 15.(0-1p.)
Na poniższym rysunku budowy wnętrza ziemi nazwij element oznaczony literą A
A
Zadanie 16 (0-1p.)
Wybierz prawidłową odpowiedź
a.
rysunek A przedstawia strefę ryftową, rysunek B
strefę subdukcji
b. oba rysunki przedstawiają strefę subdukcji
c. rysunek A przedstawia strefę subdukcji, rysunek B ryft
d. oba rysunki przedstawiają ryft
Rys. A
Rys. B
Download