Zadanie 1 Dokończ zdanie: Wody występujące pod powierzchnią

advertisement
Zadanie 1
Dokończ zdanie:
Wody występujące pod powierzchnią terenu w porach i szczelinach skał skorupy ziemskiej nazywamy
Zadanie 2
Jednym z kryteriów podziału wód podziemnych jest ich pochodzenie. Za pomocą np. strzałek przyporządkuj
rodzajom wód podziemnych odpowiadające im wyjaśnienia.
Wyjaśnienia
Rodzaje wód podziemnych
infiltracyjne
Powstałe przez wydzielanie i kondensację pary wodnej z
roztworów magmowych.
juwenilne
Wody zachowane w osadach, będące pozostałością np. po
dawnych morzach.
reliktowe
Pochodzą z wsiąkania wód opadowych, powierzchniowych.
Zadanie 3
W niżej zamieszczonym tekście skreśl niepotrzebne wyrażenia.
Strefę skały, w której może odbywać się ruch wody, nazywamy warstwą wodną/wodonośną. Wyróżniamy w niej
strefę nienasyconą/nasyconą, gdzie jeszcze woda może się gromadzić, i strefę nienasyconą /nasyconą, w
której woda wypełnia wszystkie wolne przestrzenie. Górną granicę strefy wypełnionej całkowicie przez wodę
nazywa się warstwą/zwierciadłem/powłoką wód podziemnych.
Zadanie 4
Uzupełnij rysunek 1 podpisami: A warstwa wodonośna (strefa aeracji - napowietrzania), B warstwa wodonośna
(strefa saturacji), C warstwa nieprzepuszczalna, D zwierciadło wód podziemnych.
Rys. 1
Zadanie 5
Innym kryterium podziału wód podziemnych jest głębokość zalegania. Uzupełnij rysunek 2, wpisując: A wody
gruntowe, B wody głębinowe, C wody zaskórne, D wody wgłębne.
Rys. 2
Download