decyzja

advertisement
Kruszwica, dnia 13.06.2014r.
ŚR.Ś. 6220.3.9.2014
DECYZJA
Na podstawie art.71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt.4 oraz art. 84 i art. 85 ust.2 ustawy z dnia
3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 ze zm.), § 3 ust.1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010r.
Nr 213, poz. 1397 z późn.zm.)
po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Romana Molenda, zam. Skotniki 9,
88-153 Kruszwica,
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na: „wykonaniu ujęcia wód podziemnych, na terenie działki nr 67/3 obręb
Skotniki, gm. Kruszwica”,
Burmistrz Kruszwicy stwierdza
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 24 kwietnia 2014r. zarejestrowanym pod nr 6769, zwrócono się, o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na „wykonaniu ujęcia wód podziemnych na terenie działki nr 67/3, obręb
Skotniki, gm. Kruszwica”.
W dniu 07.05.2014r. Burmistrz Kruszwicy wszczął postępowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia i zawiadomił o tym pisemnie strony postępowania. Dane o wniosku o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Strony postępowania nie zgłosiły żadnych uwag i wniosków.
Zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do
wydania decyzji. Stosownie zaś do art. 64 ust.1 przedmiotowej ustawy postanowienie, o
którym mowa wyżej, wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony
środowiska i powiatowego inspektora sanitarnego.
Mając powyższe na względzie Burmistrz Kruszwicy pismem z dnia 07.05.2014r. wystąpił
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu z prośbą o wydanie opinii o
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Opinią z dnia 13 maja 2014r. znak: N.NZ-42-2-42/14 Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu na podstawie analizy informacji zawartych we wniosku
stwierdził, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Postanowieniem z dnia 22 maja 2014r. znak: WOO.4240.276.2014.PM Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska po przeanalizowaniu wniosku wyraził opinię, że dla
przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny
oddziaływania na środowisko.
Burmistrz Kruszwicy uznał, że w związku ze zgodną opinią Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
dla powyższego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na
środowisko po uwzględnieniu następujących uwarunkowań:
1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:
a) skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji:
Planowane ujęcie będzie położone na terenie działki nr 67/3 obręb Skotniki o
powierzchni 2,0616 ha w miejscowości Skotniki, gmina Kruszwica i stanowi grunty orne,
teren ten nie objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zadanie
polegać będzie na wykonaniu urządzeń służących do poboru czwartorzędowych wód
podziemnych ze studni o głębokości h = 60,0 m oraz wydajności do Q = 40,0 m³/h, co
stanowi Qśrd = 58,8 m³/d, Q= 400,0 m³/d. Średni godzinowy pobór wody wynikający z
rocznego bilansu wodnego wyniesie Qśrh = 1,0 m³/h. Teoretyczny zasięg leja depresyjnego
nie powinien przekroczyć 140 m. Powierzchnia terenu zajmowana przez obudowę studni
wyniesie około 2 m².
Ujęcie służyć będzie do celów gospodarczych, związanych z nawadnianiem poprzez
deszczowanie upraw warzywnych na powierzchni ok. 9 ha. Woda wykorzystywana będzie
tylko i wyłącznie sezonowo (od maja do września każdego roku), w okresie wegetacyjnym
w przypadku wystąpienia niskich opadów atmosferycznych nie pokrywających
zapotrzebowania uprawianych roślin na wodę.
Aktualnie Inwestor nie posiada niezależnego źródła zaopatrzenia w wodę niezbędnego dla
potrzeb podlewania przyległych gruntów rolnych. W najbliższym otoczeniu przedsięwzięcia
nie występują cieki i zbiorniki wodne, które mogłoby być wykorzystywane do nawadniania
upraw.
Uciążliwości generowane na tym etapie realizacji przedsięwzięcia będą niewielkie i zamkną
się w obrębie nieruchomości, na której zlokalizowana będzie studnia. Instalacja urządzeń
technicznych i technologicznych (rury, pompy) wiązała się będzie z minimalnym
oddziaływaniem na środowisko.
Realizowana inwestycja nie spowoduje ponadnormatywnych oddziaływań w zakresie emisji
zanieczyszczeń, wykorzystywania zasobów naturalnych, ochrony przed hałasem, zużycie
energii elektrycznej i cieplnej. Otwór zostanie wykonany systemem obrotowym, a powstały
urobek wykorzystany do uszczelnienia wolnej przestrzeni pomiędzy rurą nadfiltrową, a ścianą
otworu. Pozostała część urobku zostanie zagospodarowana przez zakład wiertniczy.
Budowa geologiczna analizowanego terenu przedstawia się następująco. Do głębokości 8,0
m p.p.t. występuje glina zwałowa, szara. Użytkowy poziom wodonośny (piaski o różnej
granulacji) znajduje się na poziomie 24,0-58,0 m p.p.t. Poniżej występuje ił szary (58,0-60,0
m p.p.t.)
Inne ujęcia zlokalizowane w pobliżu dokumentalnego otworu, znajdują się w odległości
ok. 1,0 km na południowy-wschód, ok. 1,5 km w kierunku południowo-zachodnim, 1,8 km na
północny-zachód oraz 2,1 km na zachód od projektowanego otworu. Najbliższym ujęciem
wód podziemnych służącym zaopatrzeniu ludności w wodę jest ujęcie w Pieckach, położone
w odległości ok. 4,2 km na południowy-zachód od analizowanego otworu.
Napływ wód podziemnych odbywa się w kierunku zachodnim. Dotychczasowa eksploatacja
utworów czwartorzędowych przez inne studnie, znajdujące się w pobliżu, nie spowodowała
sczerpywania zasobów nieodnawialnych i nie naruszyła równowagi przyrodniczej.
Wychodząc z tego założenia nie powinna wystąpić kolizja między projektowanym otworem,
a poborem wód podziemnych przez inne studnie. Ewentualne zwiększone depresje nie
spowodują konieczności zmiany wydatków eksploatacyjnych, mimo że jest możliwe
obniżenie zwierciadła wody w obrębie leja depresyjnego, co jest zgodne z powszechnie
stosowanymi systemami eksploatacji wód podziemnych. Przy planowanym poborze wody z
wydajnością ok. 40,0 m³/h, zasięg leja depresji wynosić będzie ok. 140 m. Nie przewiduje
się także zmian jakości wód w wyniku ewentualnego dodatkowego zdepresjonowania.
wahania zwierciadła wody w projektowanym do ujęcia poziomie nie zmienią kierunków i
źródeł jego zasilania. Będzie ro infiltracja opadów przez warstwy słaboprzepuszczalne w
dotychczasowej wielkości.
b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się
oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać
przedsięwzięcie.
Biorąc pod uwagę rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się kumulacji
negatywnych oddziaływań na środowisko.
Nie wystąpi kumulowanie oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach
nieruchomości sąsiednich. Zgodnie z informacjami zawartymi w wypisie z rejestru gruntów,
nieruchomości te stanowią grunty rolne i zabudowania.
c) wykorzystanie zasobów naturalnych,
Zapotrzebowanie na:
- energię elektryczną wyniesie: ok. 20 kW
- do nawadniania upraw będzie pobierana woda z wydajnością : Q max.h = 40,0 m³/h
W procesie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane surowce,
materiały i paliwa.
d) emisji i występowania innych uciążliwości.
Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z emisją do środowiska substancji i energii, nie
ma potrzeby instalowania jakichkolwiek urządzeń służących ochronie środowiska.
Realizowana inwestycja nie spowoduje ponadnormatywnych oddziaływań w zakresie
emisji zanieczyszczeń, wykorzystywania zasobów naturalnych, ochrony przed hałasem,
zużycia energii elektrycznej i cieplnej.
e) ryzyko wystąpienia awarii
Nie przewiduje się poważnych awarii.
2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla
środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności
samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
- obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych
- obszary wybrzeży,
- obszary górskie i leśne,
- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne
zbiorników wód śródlądowych,
- obszary wymagające specjalnej troski ze względu na występowanie gatunków roślin i
zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym
obszarów Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody,
Studnia będzie usytuowana w dorzeczu Odry; dla którego opracowano Plan gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego
2011r. (M.P. z dnia 27 maja 2011r., Nr 40, poz. 451).
Planowana inwestycja położona będzie w obszarze jednolitej części wód podziemnych
oznaczonym kodem PLGW650043 (JCWPd Nr 43), zaliczanym do regionu wodnego Warty.
W przyjętym planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008r.
w sprawie kryteriów i sposobów oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. Nr 143, poz. 896),
stan ilościowy tej JCWPd oceniono jako zły (w subczęści), a chemiczny jako dobry.
Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia
celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego
wód podziemnych. Ustalono derogację dla tego obszaru ze względu na długi okres poprawy
jakości wód podziemnych od wprowadzenia programu działań na powierzchni. Stan JCWPd
jest bezpośrednio uzależniony od stanu SJCW i ograniczenia presji z powierzchni. Z uwagi na
Odkrywkę – Złoże Tomisławice oraz planowaną eksploatację złóż: Chełmce, MąkoszynGrochowiska, Morzyczyn, osiągnięcie dobrego stanu jest możliwe do 2021r. po zastosowaniu
programu działań.
Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych
oznaczonym europejskim kodem PLRW6000171881788 – „Dopływ z Bronisławowa”,
scalona część wód powierzchniowych W1404, zaliczonym do regionu wodnego Warty.
W ww. planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w
sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału i stanu chemicznego jednolitych części
powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549), stan tej JCWP o statusie naturalnej części
wód powierzchniowych rzecznych oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód
powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj.
osiągnięcia lub utrzymania co najmniej dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wód
powierzchniowych do roku 2015. W derogacji wskazano, że ponad 100 % powierzchni
zlewni zajmują tereny rolne, występuj słaby stopień skanalizowania zlewni a aktualnie
założone tempo rozbudowy kanalizacji nie wpłynie istotnie na jakość wód. Derogacja
zastosowana została do 2027r.
Przedsięwzięcie nie będzie powodowało dopływu zanieczyszczeń do wód
powierzchniowych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu ekologicznego i stanu
chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz nie przyczyni się do zmiany
obecnie występującego stanu ekologicznego JCWP. Eksploatacja ujęcia wody nie będzie
wiązała się z emisją do środowiska substancji i energii.
Planowane zamierzenie nie będzie również powodowało dopływu zanieczyszczeń do wód
podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie ich stanu chemicznego. Analizowana
studnia nie będzie miała również negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące
stanu ilościowego wód podziemnych. Łączne zasoby dyspozycyjne i perspektywiczne wód
podziemnych w regionie wodnym Warty, wynoszą 7 158 000 m³/d. Pobór wody w ilości
dobowej 65,4 m³/d, będzie stanowił zaledwie 0,0009 % zasobów wód podziemnych regionu
wodnego. Z uwagi na słabo przepuszczalny nadkład (gliny) nad występującym poziomem
wodonośnym formacji czwartorzędowej, wpływ eksploatacji projektowanego otworu
wymienione piętro wodonośne będzie znikomy, mniejszy od naturalnych wahań zwierciadła
wody. Z tego tytułu, eksploatacja projektowanego otworu z przewidywaną średnioroczną
wydajnością godzinową wynoszącą 1,1 m³/h, nie będzie miała ujemnego wpływu na stan
zachowania się środowiska naturalnego, bowiem zasilanie wód podziemnych zachodzi
głównie w okresie pozawegetacyjnym (półroczu zimowym), a jego wielkość będzie taka sama
jak przed uruchomieniem ujęcia.
Projektowana inwestycja położona jest poza obszarami poddanymi ochronie prawnej z
tytułu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627), ze
zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi do
Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.
Najbliższe otoczenie przedsięwzięcia stanowią pola uprawne i zabudowa zagrodowa.
W związku z realizacją inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów.
Na obszarze projektowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o
płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, górskie lub leśne, objęte ochroną, w
tym strefy ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające
specjalnej ochrony ze względu występowanie gatunków roślin i zwierząt, czy też ich siedlisk
przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony,
obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone, o krajobrazie mającym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do
jezior, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją
oraz dostępnymi materiałami mapowymi, realizacja inwestycji nie wiąże się z niszczeniem
cennych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną, jak i też
naruszeniem ciągłości i integralności obszarów Natura 2000.
- obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone,
- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- obszary o umiarkowanej gęstości zaludnienia,
- obszary przylegające do jezior,
- obszary uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do
uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą
przedsięwzięcie może oddziaływać,
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne
elementy przyrodnicze,
Planowane przedsięwzięcie nie przewiduje oddziaływania transgranicznego.
c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej
infrastruktury technicznej,
d) prawdopodobieństwa oddziaływania,
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.
Z uwagi na charakter planowanej inwestycji jej lokalizację, skalę i zakres, nie
przewiduje się aby jej realizacja i eksploatacji wiązały si ze znacząco negatywnym
oddziaływaniem na środowisko w zakresie ochrony przyrody, a tym samym nie wymaga
wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do ochrony
przyrody.
Kierując się art. 10, art. 61 § 4, art. 73.1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.
zm.), oraz art.106 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zapewniono stronom czynny
udział w każdym stadium postępowania oraz o zwracaniu się o zajęcie stanowiska przez inne
organy, które miały możliwość przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i
odpisów, a przed wydaniem decyzji umożliwiono im wypowiedzenie się co do zebranych
dowodów i materiałów zgłaszanych żądań.
Podsumowując na podstawie zgromadzonych danych stwierdzić należało, iż realizacja
planowanego przedsięwzięcia, nie pociągnie za sobą znaczących oddziaływań, które
mogłyby wpłynąć na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego.
Informacja o wydaniu niniejszej decyzji została podana do publicznej wiadomości przez
umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kruszwicy,
ul. Nadgoplańska 3.
Biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj
i skalę możliwego oddziaływania stwierdzam, że na:
„wykonaniu ujęcia wód podziemnych, na terenie działki nr 67/3 obręb Skotniki, gm.
Kruszwica”, nie będzie miało znaczącego oddziaływania na środowisko, a w związku z tym
orzeczono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko.
Pouczenie
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.
Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
Termin, o którym mowa powyżej może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja
planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie
rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób
trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie
o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzja.
Organ właściwy do wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 1-13 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2008r. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.) dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i
o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia
doręczenia.
Załączniki :
1. Charakterystyka przedsięwzięcia
2. Karta informacyjna
Otrzymują :
1. Molenda Roman
Skotniki 9, 88-150 Kruszwica
2. strony postępowania
3. a/a
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Inowrocławiu
załącznik Nr 1
Charakterystyka przedsięwzięcia
Planowana studnia powstanie na działce nr 67/3 w m. Skotniki gm. Kruszwica ,
o powierzchni 2,0616ha. Właścicielem nieruchomości jest wnioskodawca. Planuje się
nawadnianie na powierzchni 9 ha.
Obszar, na którym powstanie otwór hydrologiczny graniczy z polami uprawnymi.
Prace realizowane będą w terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Planowana wydajność ujęcia wody to Q = 40,0 m³/h . Woda będzie pobierana do nawadniania
upraw warzywnych za pomocą deszczowni w okresie wegetacji trwającym 153 dni.
Studnia pobierać będzie wodę z utworów czwartorzędowych (plejstocen).
Uprawy warzywne nawadniane będą za pomocą deszczowni szpulowej.
Download