Janikowo, dnia 17 stycznia 2008r

advertisement
RIT.6220.01.02.2011.AS
Janikowo, dnia 09 luty 2011r.
DECYZJA NR DŚ/01/2011
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ
PRZEDSIĘWZIĘCIA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98. poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 71
ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia
03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.z 2008
roku Nr 199, poz.1227 z póż. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz.U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Jana Artwik zam. Ludzisko 42 z dnia
07.01.2011r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych, na terenie dz. nr 129/1, obręb Ludzisko,
Gm. Janikowo
STWIERDZAM
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
polegającego na „wykonaniu ujęcia wód podziemnych, na terenie dz. nr 129/1, obręb Ludzisko,
Gm. Janikowo”
UZASADNIENIE
Do Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo w dniu 07 lutego 2011 wpłynął wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„wykonaniu ujęcia wód podziemnych, na
terenie dz. nr 129/1, obręb Ludzisko, Gm. Janikowo” Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest
Pan Jan Artwik zam. Ludzisko 42.
Do wniosku została załączona karta informacyjna przedsięwzięcia oraz kopia wyrysuj mapy
ewidencyjnej terenu na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.
W dniu 12. stycznia 2011roku zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie.
O wszczęciu postępowania powiadomiono społeczeństwo, które w określonym terminie nie wniosło
żadnych uwag i nie zgłosiło zastrzeżeń. Zawiadomienia Burmistrza zostały podane do publicznej wiadomości
na okres od 12.01.2011 r. do 04.02.2011 r. poprzez:

zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Janikowo,

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu ,
Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 70 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z zm.),
W związku z powyższym , organ prowadzący postępowanie działając zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i
pkt. 2 ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm. ) wystąpił pismem
znak Oś/7624-01/2011/Z z dnia 12 stycznia 2011roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o
wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. W przypadku zajęcia stanowiska
opowiadającego się za sporządzeniem raportu o określenie jego zakresu.
Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane:
- Postanowienie nr WOO.4240.162.2011.JM z dnia 25 stycznia 2011roku (data wpływu 27
stycznia 2011r) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy , który wyraził
opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu ujęcia wód podziemnych, w
miejscowości Ludzisko gmina Janikowo nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko”
- opinia sanitarna znak N.NZ-42-2-6/11 z dnia 21 stycznia 2011roku (data wpływu 27 stycznia
2011r) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu stwierdzająca , że dla
przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu ujęcia wód podziemnych, na terenie dz. nr 129/1,
obręb Ludzisko, Gm. Janikowo” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.
Burmistrz Gminy i Miasta Janikowa postanowieniem nr 01-2011 z dnia 07.02.2011r. również
odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego
przedsięwzięcia.
Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego w przedmiotowej sprawie materiału, tj. materiałów
złożonych przez Inwestora (karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia stanowiąca
załącznik nr 1 do decyzji), postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Bydgoszcz, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu organ
prowadzący postępowanie stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „wykonaniu ujęcia wód podziemnych, na
terenie dz. nr 129/1, obręb Ludzisko, Gm. Janikowo”
POUCZENIE
Od decyzji przysługuje stronom
odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Janikowo, w terminie 14 dni od
dnia jej doręczenia.
Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo
Andrzej Brzeziński
Załącznik nr 1
Karta informacyjna przedsięwzięcia
1) Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie jest urządzeniem wodnym służącym do ujmowania wód podziemnych.
Planowana wydajność (zasoby eksploatacyjne) ujęcia wody (studni)
to Q = 21,0 m3/h i z taką intensywnością będzie pobierana woda do nawadniania upraw warzywnych
(cebuli, fasoli, brokuły i groszku) za pomocą deszczowni w okresie ich wegetacji. Zostanie wykorzystana
deszczownia szpulowa, przez którą powinna przepływać woda w ilości 5,5–11,1 l/s, tj. 19,8–40,0 m3/h.
Zakładana głębokość otworu
to h = 24,8 m. Studnia będzie pobierała wodę z utworów czwartorzędowych (piasek drobnoziarnisty
szary), który w przypadku projektowanego otworu znajduje się
na głębokości od 15 do 24,8 m, a jego miąższość wynosi 9,8 m. Nad użytkowym poziomem wodonośnym
znajdują się utwory geologiczne, które nie posiadają zasobów wodnych (glina zwałowa szara o
miąższości 5,3 m, ił brunatny o miąższości 1,2 m, piasek drobnoziarnisty szary o miąższości 1,2 m oraz
glina piaszczysta żółta o miąższości 7 m). Ujęcie wody będzie położone na terenie działki nr 129/1, obręb
Ludzisko, gm. Janikowo. Nieruchomość ta jest moją własnością. Ujmowana woda, będzie
wykorzystywana wyłącznie do nawadniania upraw, na obszarze 7 ha, w okresie wegetacyjnym trwającym
153 dni, od maja do września, tj. w okresie wystąpienia niskich opadów atmosferycznych, nie
pokrywających zapotrzebowania uprawianych roślin na wodę. Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 i art. 173 ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr
199, poz. 1227, z późn. zm.)
oraz § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397), urządzenia umożliwiające pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie niższej niż
10 m3/h i nie wyższej niż 1 100 m3/h, zakwalifikowane zostały
o przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego
oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną.
Planowane ujęcie wody będzie położone na działce nr 129/1 (obręb Ludzisko),
której powierzchnia wynosi 7,06 ha. Zgodnie z informacjami zawartymi w wypisie
z rejestru gruntów nieruchomość stanowią grunty orne klasy RII o powierzchni
1,82 ha, klasy RIIIa o powierzchni 4,17 ha i klasy RIIIb o powierzchni 0,63 ha oraz użytki rolne
zabudowane klasy B-RII o powierzchni 0,22 ha i sad klasy S-RII
o powierzchni 0,22 ha. Ujęcie wody bez obudowy studni, będzie zajmowało nieznaczną powierzchnię
terenu – ok. 1 m2, gdyż na powierzchnię ziemi zostanie wyprowadzona tylko kolumna eksploatacyjna
zabezpieczona głowicą studzienną. W przypadku wykonania obudowy studni, powierzchnia zajmowana
przez ujęcie będzie wynosiła
ok. 2 m2. Grunty orne są w całości wykorzystywane rolniczo i brak na nich innej roślinności niż sezonowe
uprawy rolnicze.
3)
Rodzaj technologii.
Na powierzchni ziemi będzie widoczna tylko kolumna eksploatacyjna, zabezpieczona głowicą studzienną,
ewentualnie przykryta obudową studzienną. Do głowicy studziennej dokręcone będą rury tłoczne, poniżej
których zostanie zawieszona pompa głębinowa
o wydajności zbliżonej do zasobów eksploatacyjnych ujęcia wody. Rury tłoczne
nad głowicą przejdą w kolano, do którego zostanie dokręcona uchwytka
do przytwierdzenia giętkiego przewodu. Woda podziemna tłoczona będzie za pomocą pompy głębinowej
do giętkiego przewodu, doprowadzającego wodę do deszczowni. Deszczownia służy do równomiernego
rozprowadzenia wody na powierzchni uprawianego gruntu w celu nawodnienia upraw. Zostanie
zastosowana deszczownia szpulowa, przez którą powinna przepływać woda w ilości 5,5–11,1 l/s, tj. 19,8–
40,0 m3/h.
4)
Ewentualne warianty przedsięwzięcia.
Wariant 1 – pobór wody z ujęcia wód podziemnych
Z uwagi na zbyt niskie opady atmosferyczne w okresie wegetacji roślin w rejonie wsi Ludzisko (rocznie –
około 515 mm), konieczne jest nawadnianie uprawianych roślin
w celu uzyskania odpowiedniej ich ilości i jakości, warunkujących zbyt. Ponieważ brak
w bezpośrednim sąsiedztwie wód powierzchniowych, nadających się jako źródło wody
do nawadniania, jedynym możliwym wariantem jest wykonanie ujęcia wód podziemnych z
przeznaczeniem ujętej wody do nawadniania upraw. Występująca warstwa wodonośna (utwory
czwartorzędowe) o miąższości 9,8 m oraz zasoby eksploatacyjne studni
w wysokości Q = 21 m3/h są wystarczające do pokrycia zapotrzebowania na wodę
dla powierzchni 7 ha.
Wariant 2 – pobór wody Zbiornika Pakoskiego Południowego
Grunty przeznaczone do nawadniania są położone w odległości ok. 3 km od Zbiornika Pakoskiego
Południowego. Zbiornik posiada wystarczające zasoby wodne mogące być wykorzystane do nawadniania
upraw. Jednak, aby wykorzystać te wody należałoby wybudować bardzo kosztowne ujęcie wód
powierzchniowych i rurociąg tłoczny
o długości ok. 3 km, doprowadzający wodę do nawadniania pól. Rurociąg musiałby przechodzić przez
grunty innych właścicieli, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami. Ponadto, w latach o niskich
opadach, tzw. suchych, lustro wody w Zbiorniku Pakoskim Południowym spada poniżej biologicznego
poziomu nienaruszalnego. Wiązałoby się to
z zaprzestaniem nawadniania upraw, właśnie w okresie największego zapotrzebowania
na wodę. Tak więc z ekologicznego i ekonomicznego punktu widzenia, wariant ten jest niekorzystny.
5)
Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii.
Z planowanego ujęcia wody, w okresie wegetacji roślin (153 dni), przewidywana ilość pobieranej wody
podziemnej wyniesie:
Qmaxh = 21,0 m3/h,
Qmaxd = 210,0 m3/d,
Qśrd = 45,8 m3/d,
Qr = 7 000,0 m3/r.
Do nawadniania upraw będzie pobierana woda z maksymalną wydajnością Q = 21 m3/h. Średni
godzinowy pobór wody wynikający z rocznego bilansu wodnego wyniesie
Qśrh = 0,8 m3/h. Oznacza to, że w skali roku, w ciągu w ciągu jednej godziny zostanie pobrana woda w
ilości 0,8 m3:
Qśrh = 7 000 m3/sezon : 365 dni : 24 = 0,8 m3/h.
W procesie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane surowce, materiały i
paliwa. Zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie ok. 15 kW.
6)
Rozwiązania chroniące środowisko.
Ponieważ planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z emisją do środowiska substancji
i energii, nie ma potrzeby instalowania jakichkolwiek urządzeń służących ochronie środowiska. Jedynym
zabezpieczeniem będzie ewentualne zdławienie pompy głębinowej
do poziomu wydajności ujęcia wody lub zastosowanie pompy o wydajności niższej
niż wydajność studni, aby pobór wód podziemnych nie przekroczył ustalonych zasobów eksploatacyjnych
ujęcia. Z uwagi na istniejący słabo przepuszczalny nadkład nad występującym poziomem formacji
czwartorzędowej, wpływ eksploatacji projektowanego otworu z przewidywaną średnioroczną
wydajnością godzinową wynoszącą 0,8 m3/h
na wymienione piętro wodonośne będzie znikomy, mniejszy od naturalnych wahań zwierciadła wody. Z
tego tytułu eksploatacja projektowanego otworu nie będzie miała ujemnego wpływu na stan zachowania
się środowiska naturalnego, bowiem zasilanie wód podziemnych zachodzi głównie w okresie
pozawegetacyjnym – półroczu zimowym,
a jego wielkość będzie taka sama jak przed uruchomieniem ujęcia, co wynika z formuły Turca
zamieszczonej w publikacji Józefa Pleczyńskiego „Odnawialność zasobów wód podziemnych” –
Wydawnictwa Geologiczne, W-wa 1981 r., wychodząc z tego założenia nie powinna wystąpić kolizja
między projektowanym otworem, a poborem wód podziemnych przez inne studnie. Ewentualne
zwiększone depresje nie spowodują konieczności zmiany wydatków eksploatacyjnych mimo, że jest
możliwe obniżenie zwierciadła wody w obrębie leja depresyjnego, co jest zgodne z powszechnie
stosowanymi systemami eksploatacji wód podziemnych. Z tych samych powodów, użytkowanie otworu
studziennego nie będzie miało także wpływu na wody powierzchniowe – wody Zbiornika Pakoskiego
Południowego. Z dotychczasowej eksploatacji otworów należy wnioskować, że gospodarka zasobami wód
podziemnych prowadzona jest z zachowaniem równowagi przyrodniczej między poborem, z zasilaniem
wodonośca. Świadczy o tym ciągle występujące na tym samym poziomie statyczne zwierciadło wody.
Potwierdza to, że dotychczasowa eksploatacja znajdujących się w tym rejonie otworów (otwór ujmujący
wodę z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, położony w Ludzisku, w odległości ok. 500 m i otwór
ujmujący wodę z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, położony w Ludzisku, w odległości ok. 400 m)
nie powoduje sczerpywania zasobów nieodnawialnych i nie narusza równowagi przyrodniczej.
7) Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.
Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z emisją do środowiska odpadów, ścieków, zanieczyszczeń
gazowych lub pyłowych oraz hałasu i pól elektromagnetycznych. Studnia nie będzie miała negatywnego
wpływu na wody podziemne, powierzchniowe
i środowisko przyrodnicze.
8)
Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało transgranicznie, ponieważ do środowiska
nie będzie wprowadzany żaden rodzaj zanieczyszczenia.
9) Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie będzie położone na terenie działki nr 129/1 (obręb Ludzisko),
która nie leży na obszarze podlegającym ochronie. W pobliżu również nie występują obszary objęte
prawną ochroną przyrody. Planowane ujęcie wody nie będzie wpływać negatywnie na świat przyrody,
ponieważ eksploatacja studni nie wiąże się z emisją substancji lub energii do środowiska. Nieruchomość,
na której jest planowana studnia,
jest wykorzystywana rolniczo.
Download