postanowienie

advertisement
Dąbrowa Biskupia 11.09.2012r.
KOM.6220.02.VIII.2012.JR
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2000 Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), art. 63 ust 1, ust 2, art. 64, art. 65 ust.
3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
2008r., Nr 199, poz. 1227) oraz § 3 ust.1 pkt. 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Radosława Zachwieja zam. Radojewice 12, 88 -110 Inowrocław
2 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
wykonaniu ujęcia wód podziemnych na terenie działki nr 192/1 obręb geodezyjny Radojewice, gm.
Dąbrowa Biskupia
postanawiam
wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód
podziemnych na terenie działki nr 192/1 obręb geodezyjny Radojewice, gm. Dąbrowa Biskupia
nie zachodzi potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
UZASADNIENIE
W związku z wszczęciem postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody o realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu
ujęcia wód podziemnych ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych na dz. nr 192/1
w miejscowości Radojewice, gm. Dąbrowa Biskupia, po zapoznaniu się treścią wniosku w tym z kartą
informacyjną przedsięwzięcia, zakwalifikowano przedmiotową inwestycję do przedsięwzięć
wymienionych w § 3 ust.1 pkt. 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), dla
którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Celem uzgodnienia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz
ustalenia ewentualnego zakresu raportu zgodnie z art. 64 w/w ustawy w dniu 17 sierpnia 2012r.
wystąpiłem o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu.
Postanowieniem znak WOO.4240.603.2012.BW z dnia 4 września 2012r. (data wpływu do tut. urzędu
07.09.2012r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyraził opinię, że dla
przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko.
Pismem znak N.NZ-42-2-81/2012 z dnia 23 sierpnia 2012r. (data wpływu do tut. urzędu 29.08.2012r)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu wyraził opinię, że dla powyższego
przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Prowadząc postępowanie administracyjne organ oparł się na analizie pod względem oceny
wpływu przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi uszczegółowionych informacje o
uwarunkowaniach, które Inwestor wykazał w „Karcie informacyjnej przedsięwzięcia”, a z której
wyniknęło, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania zawarte w art.
63 ust. 1 ustawy dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008r z późn. zm. /:
1. Cechy i lokalizacja przedsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu otworu hydrogeologicznego i urządzenia
wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych.
Planowana wydajność (zasoby eksploatacyjne) ujęcia wody (studni) Q = 39,0 m3/h
Zakładana głębokość otworu to h = 40,0 m.
Studnia będzie pobierała wodę z utworów czwartorzędowych – piasek drobno i średnioziarnisty
szary znajdujący się na głębokości od 20 do 38 m (miąższość 18 m).
Zostanie zastosowana deszczownia szpulowa, przez którą powinna przepływać woda w ilości 6–
11 l/s, tj. 21,6–39,6 m3/h. Ujmowana woda, będzie wykorzystywana wyłącznie do nawadniania
upraw, na obszarze około 10 ha, w okresie wegetacyjnym trwającym 153 dni, od maja do
września, tj. w okresie wystąpienia niskich opadów atmosferycznych, niepokrywających
zapotrzebowania uprawianych roślin na wodę.
Ujęcie wody bez obudowy studni, będzie zajmowało nieznaczną powierzchnię terenu – ok. 1 m2,
gdyż na powierzchnię ziemi zostanie wyprowadzona tylko kolumna eksploatacyjna zabezpieczona
głowicą studzienną. W przypadku wykonania obudowy studni, powierzchnia zajmowana przez
ujęcie będzie wynosiła ok. 2 m2. Grunty orne są w całości wykorzystywane rolniczo i brak na
nich innej roślinności niż sezonowe uprawy rolnicze.
Z uwagi na zbyt niskie opady atmosferyczne w okresie wegetacji roślin w rejonie wsi Radojewice
(rocznie – około 515 mm), konieczne jest nawadnianie uprawianych roślin w celu uzyskania
odpowiedniej ich ilości i jakości, warunkujących zbyt. Ponieważ brak w bezpośrednim
sąsiedztwie wód powierzchniowych, nadających się jako źródło wody do nawadniania, jedynym
możliwym wariantem jest wykonanie ujęcia wód podziemnych z przeznaczeniem ujętej wody do
nawadniania upraw. Zakładana warstwa wodonośna (utwory czwartorzędowe) o miąższości ok. 18
m oraz przewidywane zasoby eksploatacyjne studni w wysokości Q = 39 m3/h, będą
wystarczające do pokrycia zapotrzebowania na wodę dla powierzchni około 10 ha.
2. Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z emisją do środowiska substancji i energii, nie ma
potrzeby instalowania jakichkolwiek urządzeń służących ochronie środowiska. Jedynym
zabezpieczeniem będzie ewentualne zdławienie pompy głębinowej do poziomu wydajności ujęcia
wody lub zastosowanie pompy o wydajności niższej niż wydajność studni, aby pobór wód
podziemnych nie przekroczył ustalonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia.
Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu otworu hydrogeologicznego i
urządzenia wodnego (ujęcia wód podziemnych) – studni wierconej o zakładanej głębokości 40 m.
Woda ze studni będzie wykorzystywana wyłącznie do nawadniania upraw rolnych. Do
nawadniania będzie wykorzystywana woda „surowa”, bez uzdatniania, gdyż nie ma takiej
potrzeby. W związku z tym eksploatacja ujęcia wody nie będzie wiązała się z emisją do
środowiska substancji i energii, i z tego tytułu nie będzie ujemnie oddziaływała na cele określone
w Planie gospodarowania wodami, tj. nie przyczyni się do zmiany lub pogorszenia obecnie
występującego stanu ekologicznego JCWP. Ponadto w rejonie planowanego ujęcia nie występują
obszary chronione, o których mowa w art. 38f ustawy Prawo wodne. Ponieważ eksploatacja studni
nie wiąże się z emisją substancji i energii do środowiska, przedsięwzięcie nie będzie również
oddziaływało na obszary chronione, które aktualnie usytuowane są w znacznej odległości od
studni. Podsumowując, należy stwierdzić jednoznacznie, że wykonanie i eksploatacja
przedsięwzięcia nie spowoduje zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla
JCWP.
Eksploatacja ujęcia wody nie będzie wiązała się z emisją do środowiska substancji i energii.
Wobec powyższego, użytkowanie ujęcia wody z uwagi na brak emisji substancji do środowiska,
nie będzie oddziaływało na cele dotyczące, jakości wód podziemnych określone w Planie
gospodarowania wodami. Użytkowanie ujęcia wody nie będzie powodowało dopływu
zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego
części wód podziemnych. Planowana studnia nie będzie miała również negatywnego wpływu na
cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych. Łączne zasoby dyspozycyjne
i perspektywiczne wód podziemnych w regionie wodnym Warty, wynoszą 7 158 000 m3/d. Pobór
wody w ilości średniej dobowej 65,4m3/będzie stanowił zaledwie 0,0009% zasobów wód
podziemnych regionu wodnego. Z uwagi na przewidywany słabo przepuszczalny nadkład (glina
zwałowa) nad występującym poziomem wodonośnym formacji czwartorzędowej, wpływ
eksploatacji projektowanego otworu na wymienione piętro wodonośne będzie znikomy, mniejszy
od naturalnych wahań zwierciadła wody. Z tego tytułu, eksploatacja projektowanego otworu z
przewidywaną średnioroczną wydajnością godzinową wynoszącą 1,1 m3/h, nie będzie miała
ujemnego wpływu na stan zachowania się środowiska naturalnego, bowiem zasilanie wód
podziemnych zachodzi głównie w okresie pozawegetacyjnym – półroczu zimowym, a jego
wielkość będzie taka sama jak przed uruchomieniem ujęcia, co wynika z formuły Turca
zamieszczonej w publikacji Józefa Pleczyńskiego „Odnawialność zasobów wód podziemnych” –
Wydawnictwa Geologiczne, W-wa 1981 r. Dotychczasowa eksploatacja utworów
czwartorzędowych (otwór położony w m. Dziewa, w odległości ok. 2,5 km i otwór położony w m.
Wiowy, w odległości ok. 3,6) nie spowodowała sczerpywania zasobów nieodnawialnych i nie
naruszyła równowagi przyrodniczej. Wychodząc z tego założenia nie powinna wystąpić kolizja
między projektowanym otworem, a poborem wód podziemnych przez inne studnie.
Ewentualne zwiększone depresje nie spowodują konieczności zmiany wydatków
eksploatacyjnych, mimo, że jest możliwe obniżenie zwierciadła wody w obrębie leja
depresyjnego, co jest zgodne z powszechnie stosowanymi systemami eksploatacji wód
podziemnych. Nie przewiduje się też zmian, jakości wód w wyniku ewentualnego dodatkowego
zdepresjonowania. Wahania zwierciadła wody w projektowanym do ujęcia poziomie nie zmienią
kierunków i źródeł jego zasilania; pozostanie on podobny. Będzie to infiltracja opadów przez
warstwy słabo przepuszczalne w dotychczasowej wielkości. Podsumowując, należy stwierdzić
jednoznacznie, że wykonanie i eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje zagrożenia
nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla JCWPd.
3. Inwestycja zakwalifikowana została do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt. 71 w/w
rozporządzenia Rady Ministrów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko i dla którego
przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.
4. Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
5.
Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii:
Roczne średnie zapotrzebowanie Inwestora na wodę nie powinno przekroczyć Q = 39,0 m3/h.
5. Wszystkie wytworzone w trakcie realizacji inwestycji odpady będą zbierane do szczelnych
pojemników a następnie będą przekazane wyspecjalizowanym jednostkom, które posiadają
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów i wywożone przez wyspecjalizowana firmę.
6. Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi z tytułu ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).
Najbliżej zlokalizowane obszary chronione to:
- do granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich, w odległości ok. 1,7 km;
- Rezerwat przyrody „Balczewo”, w odległości ok. 3 km;
- Rezerwat przyrody „Rejna” w odległości ok. 2,7 km.
W rejonie planowanej inwestycji nie występują obszary chronione, o których mowa w art. 38f
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz.U. Nr. 239, poz, 2019 z późn. zm.).
7. Planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązało się z emisją do środowiska odpadów, ścieków,
zanieczyszczeń gazowych lub pyłowych oraz hałasu i pól elektromagnetycznych. Studnia nie
będzie miała negatywnego wpływu na wody podziemne, powierzchniowe i środowisko
przyrodnicze.
8. Oddziaływanie transgraniczne w przedmiotowym przypadku nie zachodzi.
Na podstawie art. 63 i 64 w/w ustawy po przeanalizowaniu stanowisk obu w/w organów,
uwzględniając skalę, rodzaj, charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie, oraz przeprowadzoną
analizę, z której wyniknęło, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe
uwarunkowania; na postawie art. 63 ust. 2 tej ustawy. Zastosowanie zaproponowanych w karcie
informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewni
ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem inwestycji zarówno na etapie realizacji jak i
eksploatacji wobec powyższego postanowiłem jak w sentencji.
Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo do wniesienia zażalenia, za moim
pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Bydgoszczy.
Otrzymują:
1. Radosław Zachwieja
Radojewice 12,
88 – 110 Inowrocław 2
2. A/a
Do wiadomości:
1. Strony Biorące udział w postępowaniu administracyjnym
(wyka stron znajduje się w aktach sprawy)
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Plac Klasztorny 1b
88 -100 Inowrocław
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Ul Dworowa 63
85 – 950 Bydgoszcz
Download