Andrzej Szczepański .............Wpływ górnictwa na wody

advertisement
WPŁYW GÓRNICTWA NA WODY
ANDRZEJ SZCZEPAŃSKI
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza
30, 30-059 Kraków
e-mail: [email protected]
STRESZCZENIE
Udostępnianie i eksploatacja złóż kopalin, prowadzone poniżej zwierciadła wód
podziemnych, skutkują przeobrażeniem naturalnego systemu przepływu wód, a nierzadko
także zmianami ich cech fizykochemicznych. Dotyczy to zarówno wód podziemnych
(obniżenie bazy drenażu, zmiany natężenia i kierunków przepływów, połączenia
hydrauliczne), jak i powierzchniowych (zmiana charakteru z drenującego na zasilający, zrzuty
wód kopalnianych).
W efekcie zmieniają się składniki bilansu wodnego (lokalnie lub regionalnie w zagłębiach),
kształtują się nowe, skomplikowane pola hydrodynamiczne i hydrochemiczne.
Wpływ na przeobrażenia środowiska wodnogruntowego wywierają także inne działania
wynikające w prowadzonej działalności górniczej: składowanie skał odpadowych i odpadów
poprzeróbczych, przekładanie i uszczelnianie koryt rzecznych czy też budowa zbiorników
wodnych, lokowanie odpadów w likwidowanych wyrobiskach i zatłaczanie wód do
górotworu.
Również likwidacja zakładu górniczego, głównie poprzez zatapianie, przeobraża wcześniej
ukształtowane stosunki wodne. Powstają ogromne zbiorniki wodne w górotworze, podnosi się
zwierciadło wód podziemnych niejednokrotnie sięgając obniżonej powierzchni terenu
(podtopienia, zalewiska), wypieranie ku powierzchni dwutlenku węgla i metanu.
Download