Propozycje tematów prac inżynierskich w roku akademickim 2017

advertisement
PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC INŻYNIERSKICH
ROK AKADEMICKI 2017/2018
Zakład Geologii Inżynierskiej
dr Anna Bąkowska
 Parametry projektowe w ocenach stateczności skarpy w rejonie ... (lokalizacja do wyboru przez
studenta).
 Analiza stanów granicznych podłoża gruntowego ... (lokalizacja konkretnego obiektu budowlanego do
wyboru przez studenta)
dr hab. prof. UW Paweł Dobak
 Prognozowanie osiadań obiektów budowlanych z uwzględnieniem zróżnicowanej odkształcalności
podłoża gruntowego w rejonie ……………(do wyboru).
 Wyznaczanie parametrów mechanicznych gruntów dla rozwiązań projektów zagospodarowania
przestrzennego w gminie (do wyboru).
dr hab. prof. UW Paweł Dobak, dr Paweł Pietrzykowski (PIG-PIB)
 Określenie parametrów nośności podłoża budowlanego w rejonie rynny Szczęśliwicko - Żoliborskiej
dla potrzeb projektowych
dr Emilia Wójcik, dr Paweł Pietrzykowski PIG-PIB)
 Wpływ upraszczania zestandaryzowanej metodyki badawczej na wyprowadzane parametry
geotechniczne na przykładzie analizy sitowej
dr Dorota Izdebska Mucha, dr Ireneusz Gawriuczenkow
 Geologiczno-inżynierskie aspekty oceny gruntów ekspansywnych jako podłoża budowlanego na
terenie (do wyboru: Bydgoszczy, Warszawy, Poznania itp.)
 Geologiczno-inżynierska charakterystyka utworów lessowych w … (Kazimierzu Dolnym,
Sandomierzu).
 Laboratoryjne metody oceny właściwości izolacyjnych iłów …. (warwowych, poznańskich, itp.) w
projektowaniu składowisk odpadów przemysłowych .
 Geologiczno-inżynierskie problemy projektowania składowisk odpadów w rejonie (do wyboru).
 Laboratoryjne metody badania współczynnika filtracji dla potrzeb projektowania przesłon mineralnych
z utworów polodowcowych.
dr inż. Kamil Kiełbasiński
 Geologiczno – inżynierskie uwarunkowania projektów drenażu rozsączającego na wybranym odcinku
doliny Wisły w Warszawie
 Analiza warunków gruntowych oraz nośności podłoża w rejonie ……dla projektowania obiektów
posadowionych na płytach fundamentowych.
 Ocena efektywności klasyfikacji gruntów z rejonu…….. na podstawie wyników sondowań statycznych
CPTu
 Ocena prekonsolidacji podłoża w oparciu o wyniki sondowań in situ z rejonu…….
 Ocena ryzyka wystąpienia zjawiska upłynnienia gruntu dla potrzeb projektowania obiektów
budowlanych w obszarze występowania gruntów zastoiskowych w rejonie (lokalizacja do wyboru).
 Ocena warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego rejonu
…………….. z wykorzystaniem metod GIS.
 Przestrzenna ocena kategorii nośności podłoża gruntowego dla potrzeb budowy trasy…………….. z
wykorzystaniem metod GIS.
 Metody wzmacniania podłoża nasypu drogowego na przykładzie odcinka drogi ….………
Zakład Geomechaniki
dr hab. Paweł Łukaszewski
 Analiza warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanego tunelu Luboń-Rabka zdrój dla drogi
ekspresowej S-7. (współpromotor mgr Wacław Michalski (GDDKiA))
 Porównanie właściwości geomechanicznych piaskowców z granitami na podstawie Bazy Danych
Geomechanicznych Zakładu Geomechaniki UW.
 Ocena właściwości geomechanicznych i kategoryzacja skał dla celów inżynierskich na podstawie
zasobów Bazy Danych Geomechanicznych (odmiana litologiczna skały i region do uzgodnienia).
 Geologiczno-inżynierska kategoryzacja masywów skalnych dla celów projektowych na podstawie
zasobów Bazy Danych Geomechanicznych (region do uzgodnienia)
 Analiza porównawcza właściwości geomechanicznych skał w aspekcie ich wykorzystania jako
surowiec na kruszywo (odmiana litologiczna skały i lokalizacja do uzgodnienia)
 Analiza porównawcza właściwości geomechanicznych skał pod kątem ich wykorzystania w
budownictwie jako materiał okładzinowy (odmiany litologiczne skał i lokalizacja do uzgodnienia)
dr Artur Dziedzic
 Geologiczno-inżynierska ocena nośności podłoża skalnego (lokalizacja masywu do uzgodnienia)
 Geologiczno-inżynierska ocena właściwości geomechanicznych skał i masywu skalnego dla celów
projektowych (odmiana litologiczna skały i lokalizacja masywu skalnego do uzgodnienia)
dr Alicja Bobrowska
 Geologiczno-inżynierska ocena masywu skalnego kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym dla celów
budowlanych
Zakład Hydrogeochemii i Dynamiki Wód Podziemnych
dr hab. Prof. UW Ewa Krogulec
 Wyznaczenie zasięgu ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych w rejonie (wybór ujęcia wód
podziemnych).
 Prognoza zaopatrzenia w wodę podziemną mieszkańców rejonu Izabelina (powiat
zachodniomazowiecki).
 Ocena możliwego zagrożenia wód podziemnych w rejonie inwestycji drogowej na przykładzie koncepcji
programowej drogi ekspresowej S-7 (wybór fragmentu drogi)
 Zaopatrzenie w wodę podziemną mieszkańców rejonu ……– analiza stanu aktualnego wraz z prognozą
zmian (wybór rejonu, przykładowe propozycje: Włocławek, Gostynin, Chęciny, Kielce, ….)
 Analiza możliwości wtłaczaniem wód do utworów dolomitu głównego złoża ropy naftowej (wybór złoża
w województwie zachodniopomorskim)
 Ocena potencjału geotermii niskotemperaturowej na przykładzie wybranej instalacji.
 Badania hydrogeologiczne w projekcie robót geologicznych na wykonanie odwiertu w celu ustalenia
zasobów wód podziemnych (wybrany obszar).
 Projekt monitoringu wód podziemnych w rejonie inwestycji potencjalnie szkodliwej dla środowiska
(wybór inwestycji)
dr hab. inż. Dariusz Dobrzyński
 Oszacowanie zmian składu chemicznego i jakości zwykłych wód podziemnych w wyniku mieszania się
z wodami termalnymi (Cieplice Śląskie-Zdrój, Sudety)
 Oszacowanie zmian składu chemicznego i jakości zwykłych wód podziemnych w wyniku mieszania się
z wodami mineralnymi (Sokołowsko, Sudety)


Oszacowanie zmian składu chemicznego i jakości wód powierzchniowych w wyniku mieszania się z
wodami mineralnymi (zlewnia Rabiańskiego Potoku, Bieszczady)
Oszacowanie zmian składu chemicznego i jakości wód powierzchniowych w wyniku mieszania się z
odciekami z hałdy (Wieściszowice, Sudety)
Istnieje możliwość ustalenia tematu pracy magisterskiej według własnej propozycji studenta
dr Katarzyna Sawicka
 Ocena warunków hydrogeologicznych w związku z planowanym wykonaniem sieci monitoringu wód
podziemnych dla inwestycji mogącej negatywnie oddziaływać na wody podziemne w rejonie
miejscowości Ryczka (powiat lubartowski).
 Ocena warunków hydrogeologicznych w związku z planowanym wykonaniem ujęcia wód podziemnych
w miejscowości Gościcino (powiat wejherowski).
 Ocena wielkości zasilania infiltracyjnego wybranymi metodami okolic miejscowości Michrów (powiat
grójecki).
(lokalizacja terenu badań do uzgodnienia)
dr Sebastian Zabłocki
 Ocena wielkości wymywania azotu z profilu glebowego do wód podziemnych w rejonie… (do
uzgodnienia)
 Ocena wielkości zasilania infiltracyjnego wód podziemnych wybranymi metodami w rejonie Widawy
 Ocena wielkości zasilania infiltracyjnego wód podziemnych wybranymi metodami w rejonie… (do
uzgodnienia)
 Ocena zmian wielkości odwodnienia inwestycji przy różnych stanach wód podziemnych w rejonie… (do
uzgodnienia)
 Ocena zmian wielkości zasięgu wpływu odwodnienia przy różnych stanach wód podziemnych w
rejonie… (do uzgodnienia)
Zakład Hydrogeologii
Prof. dr hab. Jerzy J. Małecki
 Korzyści ekologiczne wykorzystania wód geotermalnych
Możliwe jest przyjęcie tematu zaproponowanego przez studenta
dr hab. Włodzimierz Humnicki
 Ocena efektywnego zasilania wód podziemnych w zlewni Niedziczanki (paleogen Podhala) przy
zastosowaniu metod hydrologicznych
 Ocena warunków hydrogeologicznych pod kątem możliwości zaopatrzenia w wodę miejscowości
Jabłonka (Kotlina Orawsko-Nowotarska)
 Ocena warunków hydrogeologicznych pod kątem możliwości zaopatrzenia w wodę miejscowości
Chynów (powiat grójecki)
dr Marcin Stępień
 Wykorzystanie analizy GIS do oszacowania czasu infiltracji przez strefę aeracji w rejonie ……. (do
ustalenia).
 Ocena stopnia zagrożenia pierwszego poziomu wodonośnego zanieczyszczeniami z powierzchni terenu
w oparciu o analizę GIS
w rejonie ……. (do ustalenia).
 Wykonanie przestrzennej bazy danych GIS dla wybranej części kolekcji okazów z Muzeum
Geologicznego (Wydz. Geologii UW). (2 prace wspólnie z mgr Mariuszem Niechwedowiczem).
Zakres tematyczny kolekcji do ustalenia.
 Przestrzenna analiza występowania zagłębień bezodpływowych w oparciu o numeryczny model terenu
dla Drawieńskiego Parku Narodowego i otuliny.
Mile widziane propozycje studentów – szeroki zakres możliwości (do ustalenia).
dr Marzena Szostakiewicz-Hołownia
 Zastosowanie analizy geoprzestrzennej do oceny czasu migracji zanieczyszczeń przez strefę niepełnego
nasycenia w rejonie Dręszewa (województwo mazowieckie). (temat zarezerwowany)
 Ocena warunków hydrogeologicznych pod kątem budowy nowego ujęcia wód podziemnych dla miasta
Ostrołęka (województwo mazowieckie). (temat zarezerwowany)
dr Dorota Porowska
 Ocena warunków hydrogeologicznych pod kątem możliwości zaopatrzenia w wodę… (wybranej
miejscowości na Niżu Polskim).
Możliwe jest przyjęcie tematu zaproponowanego przez studenta
dr Franciszek Knyszyński
 Ocena warunków hydrogeologicznych w rejonie Nałęczowa (woj. lubelskie) pod kątem możliwości
budowy nowego ujęcia wód podziemnych dla miasta.
 Ocena warunków hydrogeologicznych Maciejowic (pow. garwoliński) pod kątem możliwości budowy
ujęcia wód podziemnych.
 Ocena warunków hydrogeologicznych w rejonie Zwolenia (woj. mazowieckie) pod kątem możliwości
budowy nowego ujęcia wód podziemnych dla miasta.
dr Tomasz Gruszczyński, dr Marzena Szostakiewicz-Hołownia
 Bilans hydrologiczny zlewni Brzozówki (Wzgórza Sokólskie) (temat wstępnie zarezerwowany)
Download