Propozycje tematów prac licencjackich dla studentów II

advertisement
Propozycje tematów prac licencjackich dla studentów II roku kierunku Socjologia
prof. zw. dr hab. Robert Woźniak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Grupy rówieśnicze w szkole.
Klasa szkolna jako grupa społeczna.
Więź społeczna w środowisku lokalnym.
Funkcjonowanie szkoły jako systemu wychowawczego.
Konflikty w szkole.
Zjawiska i procesy patologii wśród młodzieży.
Czas wolny i jego wykorzystanie.
Wychowanie w osiedlu mieszkaniowym.
Miasto jako środowisko wychowawcze.
Instytucje wychowawcze w mieście.
Rodzina jako grupa społeczna.
Wychowanie religijne w szkole.
Zjawiska dezorganizacji rodziny i jego skutki.
Niedostosowanie społeczne w szkole.
Problemy agresji i przemocy w środowisku szkolnym.
Seksualność młodzieży a rodzina.
Zjawiska terroryzmu w opinii młodzieży.
Problemy ubóstwa i biedy.
Bezrobocie jako zjawisko społeczne.
Potrzeby i aspiracje społeczno-zawodowe młodzieży.
Migracje jako przejaw ruchliwości społecznej.
Władza lokalna i jej funkcje.
Aspiracje społeczne i zawodowe młodzieży.
Funkcje instytucji penitencjarnych.
Warunki pracy i zamieszkania w mieście.
Zdrowie i wypoczynek w mieście.
Społeczne konsekwencje mobbingu.
Obywatelstwo i tożsamość narodowa.
Agresja i przemoc.
Problemy migracji.
Praca za granicą.
Pogranicze jako obszar życia społecznego.
Zróżnicowanie społeczne.
Ataki na pozycję – plotki i pomówienia.
Wtórne bezrobocie w małym mieście.
Metoda analizy jakościowej w socjologii.
Społeczno-kulturowe uwarunkowania ruchliwości społecznej
prof. dr hab. Zdzisław Gregorek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Czynniki warunkujące rozwój jednostki ludzkiej.
Rodzina jako podstawowa grupa społeczna i jej współczesne funkcje.
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesu wychowania w rodzinie.
Prognostyczny model polskiej rodziny XXI wieku.
Zjawiska patologiczne polskich rodzin.
Przedszkole i szkoła jako instytucja wychowująca i kształcąca.
7. Osobowość społeczna i kulturowy ideał osobowości.
8. Postawy młodzieży wobec wyznań XXI wieku.
9. System wartości współczesnej generacji młodych
10. Grupy nieformalne w środowiskach szkolnych.
11. Zasięg zjawisk patologicznych w szkołach średnich.
12. Zjawisko bullyingu w środowisku szkolnym.
13. Opinie młodzieży o systemie kształcenia i wychowania w różnych instytucjach.
14. Bezrobocie ludności Zachodniego Pomorza i jego skutki społeczno-ekonomiczne.
15. Przestępczość wśród młodzieży szkół średnich.
16. Oczekiwania kandydatów i motywy wyboru uczelni i kierunku studiów.
17. Stan i poziom religijności w środowisku wielkomiejskim.
18. Postawy młodzieży wobec głównych religii świata.
19. Stosunki międzyludzkie w środowisku pracy.
20. Postawy wobec pracy i zawodu /……………/.
21. Lobbing i inne zjawiska patologiczne w organizacjach produkcyjnych i usługowych.
22. Procesy socjalizacji w różnych instytucjach.
23. Zmiany demograficzne na Zachodnim Pomorzu po 1989 roku.
Student może również zaproponować własny temat pracy z obszaru swoich zainteresowań.
Prof. zw. dr hab. Irena Machaj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Grupy rówieśnicze (wybrane) w oglądzie socjologicznym ...........
Rodzina i przeobrażenia funkcji współczesnej rodziny ....................
Rodzina a alternatywne formy życia rodzinnego ...........
Rola dziecka we współczesnej rodzinie
Rodzina-uwarunkowania funkcjonowania gospodarstwa domowego
Migracje-jednostkowy i zbiorowy wymiar zjawiska (do szczegółowego uzgodnienia)....
Dewiacje społeczne – rodzaje i formy ich występowania (do szczegółowego uzgodnienia)
Przeciwdziałanie patologiom społecznym (do szczegółowego uzgodnienia)
Młodzi na rynku pracy
Bezrobocie ludzi młodych w różnych środowiskach społecznych
Psychospołeczne konsekwencje bezrobocia
Download