Top margin 1

advertisement
IP/08/287
Bruksela, dnia 22 lutego 2008 r.
Optymistyczne rokowania dla zatrudnienia w UE,
pomimo nierównych postępów
Zatrudnienie wzrosło w imponujący sposób w zeszłym roku – czytamy we
wspólnym raporcie o zatrudnieniu, który ministrowie ds. zatrudnienia mają
przyjąć w dniu 29 lutego. W ciągu ostatnich dwóch lat utworzono prawie 6,5
mln nowych miejsc pracy, zaś do 2009 r. przewiduje się utworzenie kolejnych
5 mln. W 2008 r. oczekiwany jest spadek stopy bezrobocia poniżej 7 %, co
oznacza najniższą stopę bezrobocia od połowy lat 80-tych ubiegłego wieku.
Sprawozdanie, oceniające realizację krajowych programów reform w
państwach członkowskich w dziedzinie zatrudnienia, jest bardzo
optymistyczne. Wskazuje ono jednak również na pewne kwestie, które
pozostają nierozwiązane, zwłaszcza na bezrobocie wśród młodzieży i
niedostateczne inwestycje w kształcenie i szkolenie.
„Ostatnio przedsięwzięte reformy rynku pracy zaczynają przynosić owoce”,
powiedział Vladimír Špidla, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości
szans. „Bezrobocie strukturalne spadło o jedną trzecią od 2004 r., a stopa
zatrudnienia w UE, obecnie wynosząca 66 %, zbliża się coraz bardziej do naszego
ogólnego celu, jakim jest osiągnięcie zatrudnienia na poziomie 70 %. Od 2005 r.
wszystkie państwa członkowskie przeprowadziły istotne reformy, ale niektóre z
państw potraktowały to w sposób bardziej zdecydowany. Musimy podwoić wysiłki,
aby skutecznie stawić czoła wyzwaniom związanym z globalizacją i starzeniem się
społeczeństwa, a zwłaszcza zwiększyć w sposób ściślej ukierunkowany inwestycje
na uczenie się przez całe życie.”
Stopa zatrudnienia wśród starszych pracowników wynosi 43,5 % (celem jest
osiągnięcie 50 %), a wśród kobiet 57,2 % (docelowo 60 %) i odnotowuje stały silny
wzrost w całej Europie. Pomimo wyraźnych osiągnięć w 2006 r., Europie wciąż nie
udało się osiągnąć zatrudnienia na poziomie wyznaczonym jako cel na rok 2010.
Notowane obecnie stopy zatrudnienia wskazują, że do 2010 r. trzeba by utworzyć
kolejnych 20 mln miejsc pracy, jeśli zakładane cele miałyby zostać osiągnięte.
Bezrobocie spadło znacząco – z 8,9 % w 2005 r. do 8,2 % w 2006 r. – za sprawą
wyników niemal wszystkich państw członkowskich. Trend ten przysłużył się zarówno
kobietom, jak i mężczyznom, jako że bezrobocie spadło, odpowiednio, do 9 % i
7,6 %. Znaczącym sygnałem, który świadczy o solidnych podstawach dzisiejszej
wydajności rynku pracy, jest fakt, iż wskaźnik długotrwałego bezrobocia spada już
drugi rok z rzędu: z 4 % na 3,6 %.
Niektóre regiony i grupy skorzystały jednak w mniejszym stopniu. Osoby o niskich
kwalifikacjach, niepełnosprawni i migranci nadal napotykają na problemy.
Bezrobocie wśród młodych ludzi pozostaje dla wielu państw członkowskich
poważnym problemem, osiągając średnio poziom 17,4 %. Wprawdzie w ostatnim
roku bezrobocie wśród młodzieży ogółem spadło, jednak na spadek ten wpłynęło w
głównej mierze znaczne zmniejszenie tego wskaźnika w niewielkiej liczbie państw
członkowskich (w Polsce, Bułgarii, na Litwie, w Holandii i Hiszpanii). Szereg
pozostałych państw członkowskich odnotowuje tymczasem od 2004 r. rzeczywisty
wzrost stopy bezrobocia wśród młodzieży i wszędzie młodzi ludzie mają dwa razy
mniejsze szanse zatrudnienia niż pozostałe osoby czynne zawodowo.
Prawie połowa państw członkowskich UE opracowała lub opracowuje
wszechstronne strategie, aby doprowadzić do równowagi między większą
elastycznością na rynku pracy i bezpieczeństwem zatrudnienia. Dotychczas ich
wyniki dotyczące szczegółowych elementów modelu elastycznego rynku pracy i
bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity) nie były zbyt pozytywne.
- Segmentacja rynku pracy pozostaje w wielu państwach członkowskich
poważnym problemem, a wiele z nich wciąż skupia się na konkretnych
aspektach regulacji rynku pracy, raczej niż na zreformowaniu istniejącego
prawodawstwa pracy.
- Reformy systemów zabezpieczenia społecznego ograniczały się nierzadko
do reform ubezpieczeń emerytalnych.
- Aktywną politykę rynku pracy, pomimo postępującej indywidualizacji
od 2000 r. cechował spadek nakładów budżetowych zarówno w ujęciu proporcji
PKB, jak w przeliczeniu na pracownika.
- I wreszcie uczestnictwo w uczeniu się przez całe życie w skali UE wzrosło
nieznacznie między 2005 a 2006 r., przy faktycznym spadku w połowie państw
członkowskich, podczas gdy szkolenie dorosłych nadal nie rozkłada się
proporcjonalnie.
Istotny wzrost nakładów na inwestycje w kapitał ludzki, przy ich jednoczesnym
ściślejszym ukierunkowaniu na obszary szczególnego zapotrzebowania rynku pracy,
ma decydujące znaczenie dla zniesienia przepaści, jaka dzieli naszą wydajność
od uzyskiwanej przez naszych czołowych konkurentów w skali globu, można
przeczytać w sprawozdaniu. Kształcenie musi rozpocząć się od najmłodszych lat i
być kontynuowane przez całe życie, zaś kwalifikacje nabyte w zawodzie muszą być
uznawane w całej Europie.
Pojawia się efekt wąskich gardeł, a przy palącym braku wykwalifikowanych
pracowników w coraz większej liczbie sektorów (np. opieka zdrowotna, opieka nad
starszymi osobami; edukacja; wiele sektorów rzemieślniczych; inżynieria) pojawia
się potrzeba lepszego i częstszego przewidywania zapotrzebowania na dane
kwalifikacje oraz ich monitorowania. Europa musi zwiększyć krajową i regionalną
mobilność pracowników, a także porozumieć się w kwestii wspólnej polityki
imigracyjnej. Takiej polityce powinny towarzyszyć działania mające na celu poprawę
ekonomicznej i społecznej integracji imigrantów.
Wspólne sprawozdanie w sprawie zatrudnienia (wniosek Komisji)
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/employ_en.htm
Country-specific recommendations can be found under this link:
http://ec.europa.eu/growthandjobs/european-dimension/200712-annual-progress-report/index_en.htm
2
Download