Polityka Zatrudnienia w UE.

advertisement
Polityka Zatrudnienia w UE.
Traktat amsterdamski początkiem
wspólnej polityki zatrudnienia UE
Europejska Strategia Zatrudnienia listopad ‘97 :
• Zatrudnialność
• Przedsiębiorczość
• Zdolność adaptacyjna pracowników i
pracodawców
• Równość szans
BEZROBOCIE W POLSCE W LATACH 1990-2009
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
sty-09
20 20
19
16.4
17.5
16
14.9
17.6
15.1
13.6
13.2
14.8
13.1
11.4
10.310.4
11.4
10.5
9.5
6.1
BEZROBOCIE W POLSCE WYRAŻONE W SETKACH TYSIECY W
LATACH 1990-2009
35
30
25
20
15
10
5
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jan/09
Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
1991
1992
1993
do 1 miesiąca
1994
1995
1-3 miesiące
1996
1997
1998
3-6 miesięcy
1999
2000
6-12 miesięcy
2001
2002
2003
12-24 miesiące
2004
2005
2006
powyżej 24 miesięcy
2007
2008
BEZROBOCIE W POLSCE ZE WZGLEDU NA PRZEDZIAL WIEKOWY W
LATACH 1991 - 2008
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
1991
1992
1993
1994
1995
18-24 lata
1996
1997
25-34 lata
1998
1999
35-44 lata
2000
45-54 lata
2001
2002
55-59 lat
2003
2004
60 i więcej
2005
2006
2007
2008
Bezrobotni według wykształcenia
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
policealne i średnie zawodowe
średnie ogólnokształcące
zasadnicze zawodowe
gimnazjalne i poniżej
Bezrobotni według stażu pracy
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
do 1 roku
1 - 5 lat
05-10 lat
10-20 lat
20-30 lat
30 i więcej
Siła robocza w Europie:
• starzeje się
• zawiera coraz większy odsetek kobiet
• jest coraz liczniej reprezentowana przez pracowników
migrujących, zarówno legalnych, jak i
niezarejestrowanych
• częściej korzysta z pracowników czasowych i
pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy
• zwiększa zastosowanie nowych technologii.
Bezrobocie i jego typy
•
•
•
•
•
bezrobocie strukturalne
bezrobocie frykcyjne
bezrobocie długookresowe
bezrobocie długotrwałe (chroniczne)
bezrobocie ukryte
Kraje UE o największej i najmniejszej stopie
bezrobocia
wśród osób w wieku 15-24 lata w 2008 roku
Bezrobocie młodzieży
• Bezrobocie młodzieży jako jeden z głównych
problemów społecznych UE
• Powody bezrobocia młodzeży
Kraje UE o największej i najmniejszej
stopie bezrobocia wśród kobiet w 2008
roku
Bezrobocie kobiet
• Kobiety jako najliczniejsza grupa zagrożonych
wykluczeniem z pracy
• Przyczyny bezrobocia kobiet
Kraje UE o największej i najmniejszej
stopie bezrobocia
wśród osób w wieku 50+ w 2008 roku
Bezrobocie ludzi w wieku 50+
• Powody podejmowania pracy przez ludzi
starszych
• Przeszkody w zatrudnieniu osób starszych
• Zalety zatrudniania osób starszych
Wypadki przy pracy
• Co roku w Unii Europejskiej, według danych
Eurostatu, w następstwie wypadków przy pracy
umiera 5720 osób
• Ponadto z szacunków Europejskiej Organizacji
Pracy wynika, że kolejne 159 500 pracowników w
UE umiera co roku w wyniku chorób
zawodowych. Uwzględniając powyższe dane
liczbowe, szacuje się, że co trzy i pół minuty jedna
osoba umiera w UE z przyczyn związanych z pracą
CELE i PROGRAMY POLITYKI
ZATRUDNIENIA
Traktat amsterdamski początkiem
wspólnej polityki zatrudnienia UE
Europejska Strategia Zatrudnienia listopad ‘97 :
• Zdolność do uzyskania zatrudnienia
• Przedsiębiorczość
• Zdolność adaptacyjna pracowników i
pracodawców
• Równość szans
Inicjatywa wspólnotowa EQUAL
•
•
•
•
•
•
•
•
Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy
Zwalczanie rasizmu i ksenofobii w miejscu pracy
Umocnienie „gospodarki społecznej”
Wspieranie idei uczenia się przez całe życie oraz
integracyjnych organizacji pracy
Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i
pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce
Godzenie życia rodzinnego i zawodowego
Ograniczenie nierówności w traktowaniu ze względu na
płec
Pomoc w integracji osób ubiegających się o status uchodźcy
Programy pomocowe w rozumieniu ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r w Polsce
• Refundowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych
młodocianym pracownikom
• Szczegółowe warunki i tryb dokonywania refundacji ze środków Funduszu
Pracy, kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na
podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu
otrzymanych środków
• Szczegółowy sposób i tryb organizowania prac interwencyjnych i robót
publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych
składek na ubezpieczenia społeczne.
• Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń
i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń.
Zamieszki we francuskich departamentach
zamorskich (2009) spowodowane pogarszającymi
się warunkami ekonomicznymi i społecznymi
• Gwadelupa i Martynika jako druga i trzecia z
najwyższymi stopami bezrobocia w Unii
Europejskiej od 2007 roku
• Głowne postulaty:
• Obniżenie cen podstawowych towarów
• Wzrost płac minimalnych
Przygotowali
• Andrzej Szujecki
• Łukasz Bąk
• Daniel Orciuch
Download