Praca i rynki pracy

advertisement
Praca i rynki pracy
Autorzy: Paweł Drożniewski i Tomasz Puszkiewicz kl. III c
O pracy
Praca odgrywa ważną rolę w życiu
człowieka i na ogół towarzyszy
każdemu z nas. Definiuje się ją jako
świadome i celowe działania człowieka,
polegające na przekształcaniu dóbr
przyrody i przygotowywaniu ich do
zaspokojenia określonych potrzeb.
Funkcje pracy
Praca spełnia wiele funkcji, nie tylko
zaspokaja potrzeby człowieka, ale daje mu
możliwości samorealizacji. Umożliwia
bowiem:
zaspokojenie rozmaitych potrzeb człowieka
rozwój człowieka (umysłowy i fizyczny);
zadowolenie z siebie i satysfakcję z
dokonań;
łączenie ludzi, skupienie ich wokół jakiegoś
problemu do rozwiązania lub innego zadania;
tworzenie nowych wartości;
uzyskanie określonej, upragnionej pozycji
społecznej i uznania.
Każdy wykonujący pracę przejawia
aktywność przynoszącą różne pożytki jemu
samemu oraz społeczeństwu. Jemu samemu
- bo za pracę otrzymuje wynagrodzenie,
zdobywa nową wiedzę, umiejętności i
doświadczenie, a zatem rozwija się.
Społeczeństwu — bo powiększa ogólny
majątek państwa, w którym żyje, dostarcza
innym potrzebnych dóbr lub usług,
przyczynia się do lepszego i pełniejszego
zaspokojenia potrzeb członków
społeczeństwa, a więc do rozwoju
społecznego.
Ekonomiczna definicja
rynku
Wśród zasobów ekonomicznych
niezbędnych do produkcji dóbr i usług,
oprócz ziemi wraz z tkwiącymi w niej
bogactwami naturalnymi, budynków
fabrycznych, maszyn, narzędzi, urządzeń
i materiałów, konieczna jest także siła
robocza nazywana inaczej pracą.
Rynek pracy
Na rynku produktów i usług firmy mogą
funkcjonować dzięki zakupowi pracy.
Jednocześnie sprzedaż pracy jest jednym z
głównych źródeł dochodu gospodarstw
domowych. To spotkanie sprzedaży pracy i
zakupu pracy odbywa się na rynku pracy. Inaczej
ujmując - rynek pracy to miejsce, gdzie spotyka
się podaż siły roboczej z popytem na nią i gdzie
jednocześnie kształtuje się jej cena, czyli płaca.
Podaż pracy
Na podaż pracy wpływa szereg czynników m.in.
wielkość przyrostu naturalnego, czas spędzony
poza pracą przez osoby w wieku aktywności
zawodowej (szkoła, uczelnia, służba wojskowa,
więzienie), aktywność zawodowa kobiet itp.
Podaż siły roboczej zależy także od ustawowej
długości tygodnia pracy, organizacji pracy,
poziomu i rodzaju kwalifikacji, poziomu płac
oraz stosunku czasu pracy do czasu wolnego.
Popyt na siłę roboczą
Na popyt na siłę roboczą wpływają m.in.
liczba i rodzaj pracodawców, poziom
stosowanej techniki i technologii, ale
także wysokość opodatkowania dochodów
pracodawców, stopa oprocentowania
kredytów inwestycyjnych oraz
oczywiście popyt na produkty i usługi.
Równowaga na rynku
pracy
Wynikiem wzajemnego oddziaływania podaży siły
roboczej, popytu na nią oraz płacy jest określony
poziom zatrudnienia w gospodarce, zapewniający
równowagę gospodarczą. Oznacza to zrównanie podaży
pracy z popytem na pracę, przy określonym poziomie
płac i występowaniu bezrobocia tylko dobrowolnego
Nierównowaga na rynku
pracy
Nierównowaga na ogólnokrajowym rynku pracy i
bezrobocie występują w Polsce z niejednakowym
natężeniem. Dlatego i dla poszukujących pracy, i
dla władz istotniejsze są lokalne rynki pracy.
Jeżeli na przykład w jakiejś gminie powstanie
nowy zakład pracy, to popyt na pracowników
wzrośnie. Na lokalnym rynku pracy nastąpi
chwilowa przewaga popytu nad podażą. Wywoła to
zainteresowanie nie tylko wśród mieszkańców tej
gminy, ale prawdopodobnie również w sąsiednich.
Regionalny rynek pracy
Wielkość rynku pracy zależy także od stanu
lokalnej sytuacji gospodarczej. Tam, gdzie
rozwija się gospodarka, powstają nowe
przedsiębiorstwa, rozwija się indywidualna
działalność gospodarcza, obserwuje się
minimalne bezrobocie. Są to tereny silnie
zurbanizowane o rozwiniętym przemyśle i
usługach. Rynek pracy w tych regionach jest w
stanie wchłonąć nadwyżki siły roboczej z
otoczenia. Najmniejszy popyt na pracę jest w
regionach słabo zurbanizowanych, o przewadze
rolnictwa.
Lokalny rynek pracy
Dla tych, którzy planują rozpoczęcie pierwszej
pracy najistotniejszy jest najbliższy rynek. 0
rozwoju lokalnego rynku pracy decydują
inwestycje, czyli powstawanie nowych zakładów
produkcyjnych i usługowych. Inwestorami mogą
być osoby fizyczne, spółki, samorządy lokalne.
Szczególnie rady gmin i powiatów, prowadząc
odpowiednią polityką inwestycyjną i fiskalną,
mogą mieć istotny wpływ na rozwój lokalnych
rynków pracy. Na rynek pracy, w skali
ogólnokrajowej i lokalnej, ma wpływ polityka
rządu.
Zmiany na rynku pracy
Postęp techniczny i technologiczny wymaga
nieustannego dokształcania się i doskonalenia
zawodowego. Jeżeli ktoś tego nie robi, bardzo
szybko zostaje w tyle i coraz trudniej znaleźć
mu pracę. Postęp techniczny może też sprawić,
że zapotrzebowanie na określony zawód maleje.
Zjawisko to oznacza, że do wyuczonego i
wykonywanego zawodu musimy podchodzić
elastycznie, to znaczy przekwalifikować się bez
oporów, gdy zajdzie taka potrzeba. W krajach
rozwiniętych, zmiana zawodu, nawet kilkakrotnie
w ciągu dorosłego życia, jest normą i
koniecznością.
Poszukiwanie i
podejmowanie pracy
Bierne poszukiwanie pracy to poszukiwanie
informacji. Jest kilka źródeł. Po pierwsze ogłoszenia prasowe. Wszystkie
gazety,zamieszczają ogłoszenia pracodawców.
Oferty pracy zawierają na ogół podstawowe
wymagania: wykształcenie, staż pracy, wiek,
znajomość języków obcych, obsługa komputera
itp. Drugim źródłem informacji są rejonowe
urzędy pracy. Są to organy administracji
państwowej, których zadaniem jest między innymi pośredniczenie między poszukującymi
pracę, a pracodawcami.
Aktywnie poszukiwanie
pracy
Aktywne poszukiwanie pracy polega na
wyszukiwaniu firm, instytucji i przedsiębiorstw
dysponujących takimi stanowiskami pracy które
cię interesują i które odpowiadają twoim
kwalifikacjom. Następnym etapem w aktywnym
poszukiwaniu pracy jest złożenie dokumentów
(list motywacyjny, CV) i czekanie na odpowiedź.
Może to być odpowiedź odmowna (wtedy nie
należy się zrażać, tylko szukać dalej). Nową
formą aktywnego poszukiwania pracy jest
wolontariat, czyli praca na ochotnika bez
wynagrodzenia.
Kandydat podejmuje się pracy w wybranej
firmie bez wynagrodzenia i najczęściej na
jakimś podrzędnym stanowisku. W ten
sposób pracodawca może go poznać, a i on
może poznać firmę, w której ubiega się o
stałą pracę. Dotychczas wolontariuszy
można spotkać najczęściej w szpitalach,
domach opieki społecznej, hospicjach,
schroniskach dla zwierząt, ale ta forma
poszukiwania pracy się rozwija.
Oczywiście taka praca nie może trwać
zbyt długo - zwykle najwyżej kilka
Przyszłemu pracodawcy należy złożyć życiorys CV oraz list motywacyjny. Pisząc CV trzeba
przestrzegać ściśle określonych zasad,
szczególnie dotyczących treści i kolejności ich
przedstawiania. CV powinno zawierać:
nazwisko i adres osoby ubiegającej się o pracę;
informacje dotyczące wykształcenia
informacje o doświadczeniach zawodowych
nagrody;
znajomość języków obcych;
inne informacje (np. umiejętność obsługi
komputera, urządzeń biurowych itp., prawo
jazdy);
hobby.
List motywacyjny
List motywacyjny, w którym powinno się znaleźć
uzasadnienie naszych starań o pracę, powinien
zawierać:
• nazwisko i adres osoby ubiegającej się o pracę;
• nazwę i adres pracodawcy.
W formie opisowej należy uzasadnić, dlaczego
ubiegamy się o pracę w tej konkretnej firmie. W
liście należy podać przede wszystkim:
• stanowisko, o które się ubiegasz;
• wykształcenie
• doświadczenie zawodowe,
• umiejętności i cechy osobowości,
Przykładowe CV
Przykładowy list motywacyjny
Rozmowa kwalifikacyjna
Przyszły pracodawca, mając do wyboru wielu
kandydatów, przeprowadza rozmowę
kwalifikacyjną. Do tej rozmowy należy się
odpowiednio przygotować. Pomyśl, jak
wyeksponować swoje mocne strony:
umiejętności, wiedzę i doświadczenie zawodowe
oraz cechy osobowe, które mogą być przydatne
w przyszłej pracy. Pamiętaj, musisz przekonać
pracodawcę, że to właśnie ty będziesz
najodpowiedniejszą osobą na tym stanowisku.
Przedstaw też swoje ambicje i oczekiwania
zawodowe. Wyjaśnij, dlaczego szczególnie
zależy Ci na podjęciu pracy w tej właśnie firmie.
Umowa o pracę
Umowa o pracę jest umową dwustronną,
podpisywaną przez pracodawcę i pracownika.
Powinna być zawarta na piśmie, określać rodzaj
wykonywanej pracy, termin jej rozpoczęcia i
wynagrodzenie. W kodeksie pracy przewidziana
jest możliwość zawarcia umowy na czas określony
(np. 1 rok), nieokreślony lub na czas wykonania
określonej pracy. Każda z tych umów może być
poprzedzona umową na okres próbny, który nie
może przekraczać 3 miesięcy. Warto zaznaczyć,
iż trzecia umowa zawarta na czas określony w
następujących po sobie okresach (nie może być
między nimi przerwy większej niż 1 miesiąc),
staje się automatycznie umową na czas
Przykładowa umowa o pracę
Rozwiązywanie umowy o
pracę
Umowę o pracę można rozwiązać w
następujący sposób:
• na mocy porozumienia stron;
• przez oświadczenie jednej ze stron
• z upływem czasu, na który była zawarta,
bądź z dniem ukończenia pracy
stanowiącej przedmiot umowy - zapis ten
nie dotyczy umów zawartych na czas
nieokreślony.
Świadectwo pracy
W przypadku zakończenia stosunku pracy
pracodawca jest obowiązany wydać
pracownikowi w terminie świadectwo pracy,
w którym musi podać informacje dotyczące
okresu i rodzaju wykonywanej pracy,
zajmowanych stanowisk oraz trybu ustania
stosunku pracy. Na żądanie pracownika w
świadectwie pracy należy podać także
informacje o wysokości i składnikach
wynagrodzenia oraz o nabytych
kwalifikacjach.
Urlopy
Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do
corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu
wypoczynkowego. Wymiar urlopu
wypoczynkowego uzależniony jest od stażu
pracy. Po roku pracy wynosi 18 dni roboczych, po
6 latach - 20, a po 10 - 26 dni. Prawo do
pierwszego urlopu w wymiarze połowy dni
pracownik otrzymuje po upływie 6 miesięcy
pracy. Oczywiście urlopy wypoczynkowe są
płatne, a więc za czas urlopu pracownikowi
przysługuje takie wynagrodzenie, jakie
otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował.
Obowiązki pracodawcy
Kodeks pracy dość szczegółowo definiuje obowiązki
pracodawcy. Jest on m.in. obowiązany zaznajamiać
pracowników podejmujących pracę z zakresem ich
obowiązków, sposobem ich wykonywania oraz z ich
podstawowymi uprawnieniami. Powinien również
organizować pracę w taki sposób, aby czas pracy
był wykorzystany efektywnie, a pracowniy,
wykorzystując swe uzdolnienia i kwalifikacje,
osiągali wysoką wydajność i należytą jakość pracy.
Pracodawca powinien przy ocenie pracowników i
wyników ich pracy stosować kryteria obiektywne i
sprawiedliwe. Jest również obowiązany zapewnić
bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz
prowadzić systematyczne szkolenia bhp.
Obowiązki pracownika
Do obowiązków pracownika należy zaliczyć:
• przestrzeganie czasu pracy
• przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w
zakładzie pracy porządku;
• przestrzeganie przepisów oraz zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przepisów przeciwpożarowych;
• dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona jego
własności;
• przestrzeganie tajemnicy służbowej,
• przestrzeganie w zakładzie pracy zasad
współżycia społecznego;
Odpowiedzialność
porządkowa i materialna
Za nieprzestrzeganie wymienionych poprzednio
obowiązków pracownik może być ukarany
(odpowiedzialność porządkowa pracownika) w formie
upomnienia bądź w formie nagany. Natomiast w
przypadku nieprzestrzegania przez pracownika
przepisów bhp lub ppoż, opuszczenie pracy bez
usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie
nietrzeźwości bądź spożywanie alkoholu w czasie
pracy, pracodawca może zastosować również karę
pieniężną. Kodeks pracy ustanawia także
odpowiedzialność materialną pracowników za szkodę
pracodawcy, powstałą w wyniku niewykonania lub
nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych,
a także za mienie powierzone pracownikowi.
Umowa o dzieło
Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie
zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła,
zamawiający zaś — do zapłaty wynagrodzenia.
Przyjmujący zamówienie (wykonawca) zobowiązuje
się do uzyskania pozytywnego i określonego w
umowie rezultatu swoich działań. Wykonuje je
samodzielnie, dysponując czasem w sposób dowolny.
Na zamawiającym ciąży obowiązek współdziałania z
wykonawcą (np. przez ustalenie ze stolarzem
kształtu, wymiarów, koloru zamawianego mebla).
Przyjmujący zamówienie odpowiada za ewentualne
wady (w tym przypadku mebla), obowiązkiem
zamawiającego jest zapłacić przy odbiorze. W
przypadku istotnych wad zamawiający może od
umowy odstąpić.
Umowa zlecenia
Przez umowę zlecenia zleceniobiorca
(przyjmujący zlecenie) zobowiązuje się do
dokonania określonej czynności na rzecz
zleceniodawcy (dającego zlecenie). Na przykład
zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania
określonych czynności (umycia okien, wygłoszenia
wykładu, prowadzenia sprawy sądowej). Umowie
zlecenia bliżej do umowy o pracę, ale różni się
ona od niej poprzez samodzielne działanie
zleceniobiorcy oraz brak podległości
zleceniodawcy.
Bezrobocie w Polsce
Bezrobocie w krajach
europejskich
Rodzaje i przyczyny
bezrobocia
• Bezrobocie frykcyjne polega na tym, że część
pracowników chwilowo pozostaje bez pracy, bo
szuka lepszej.
• Bezrobocie strukturalne jest wynikiem upadku
określonych gałęzi gospodarki. Jeśli pracownika
dotyka ten rodzaj bezrobocia, żeby nie być
bezrobotnym, powinien zmienić zawód,
kwalifikacje a niekiedy również miejsce
zamieszkania.
• Bezrobocie technologiczne powstaje w efekcie
postępu technicznego, który ma charakter
pracooszczędny (automatyzacja)
• Bezrobocie koniunkturalne wynika z
załamania produkcji i aktywności
gospodarczej w kraju.
• Bezrobocie sezonowe jest efektem
wahań aktywności gospodarczej w
różnych porach roku i wiąże się z
uwarunkowaniami klimatycznymi (np.
cykl wegetacji roślin, nieurodzaj itp.).
Bezrobocie absolwentów
Bezrobocie wśród młodzieży jest problemem, z
którym zmaga się wiele krajów. Problem
bezrobocia absolwentów jest tym dotkliwszy,
że długotrwałe pozostawanie bez pracy sprzyja
popadaniu w konflikt z prawem i utrwalaniu się
patologii społecznych. Badania przeprowadzone
na zamówienie Parlamentu Europejskiego
wykazały, że aż 38% absolwentów
pozostających bez pracy ponad dwa lata popada
w konflikt z prawem, a co ósmy nigdy nie
podejmuje trwałego zarobkowania oraz ma
kłopoty z założeniem rodziny.
Przeciwdziałania
bezrobociu
Do aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
zalicza się:
• tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze
państwowym (np. programy związane z robotami
publicznymi);
• subsydiowanie zatrudnienia w sektorze prywatnym
• dokształcanie i kształcenie bezrobotnych
• poszerzanie możliwości zatrudnienia poprzez
stymulowanie rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw i pracy na własny rachunek.
Spośród biernych form przeciwdziałaniu
bezrobociu wyróżniamy:
• wcześniejsze emerytury;
• wydłużenie okresu kształcenia młodzieży;
• przedłużenie służby wojskowej;
• skracanie wymiaru dnia i tygodnia pracy;
• wydłużanie urlopów przymusowych;
• limitowanie pracy w godzinach nadliczbowych;
• zatrudnianie w niepełnym wymiarze czasu
pracy
System emerytalno-rentowy
Składa się on z trzech stopni, nazywanych
powszechnie filarami. Oznacza to, że przyszłe
świadczenie emerytalne będzie się składało z dwóch
lub trzech części, dwa filary są bowiem
obowiązkowe:
• 1) uczestnictwo w I filarze jest obowiązkowe,
zapewnia przyszłą emeryturę gwarantowaną przez
państwo, finansowaną ze składek
• 2) II filar jest również obowiązkowy i polega na
konieczności oszczędzania w prywatnych
funduszach emerytalnych;
• 3) III filar jest dobrowolny i polega na odkładaniu
pieniędzy w różnych
systemach emerytalnych, również zakładowych,
organizowanych przez pracodawców.
System ubezpieczeń
społecznych w Polsce
The end 
Download