prezentacja multimedialna Praca w Polsce czy za granicą?

advertisement
INNOWACYJNA SZKOŁA
ZAWODOWA
Autorzy:



Anna Szulc kl.2TAE
Dominika Krasoń kl. 2TAE
Magdalena Dzieszko kl.1TA
ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w PRUDNIKU












Wstęp
Pojęcie bezrobocia
Rodzaje bezrobocia
Przyczyny bezrobocia
Skutki bezrobocia
Sposoby walki z bezrobociem
Zalety podejmowania pracy za granicą
Wady wynikające z pracy poza granicami naszego kraju
Talent mangament, czyli sposoby zatrzymania pracownika w
Polsce
Najczęstsze przyczyny podejmowania decyzji o odejściu z firmy
Praca na wesoło
Bibliografia
Stopa bezrobocia w woj. opolskim
Stopa bezrobocia i liczba
bezrobotnych w Polsce
Co to jest bezrobocie?


Bezrobocie -to zjawisko
polegające na tym, że pewna
część ludzi zdolnych do pracy,
poszukujących pracy i
akceptujących istniejący
poziom wynagrodzenia nie
znajduje zatrudnienia.
Według Międzynarodowej
Organizacji Pracy-osoba
bezrobotna to ta, która w
tygodniu, w którym
przeprowadzono badanie, nie
wykonywała pracy zarobkowej
dłużej niż przez godzinę.
Rodzaje bezrobocia
•
W zależności od przyczyn występowania wyróżnia się:

Bezrobocie strukturalne,
wynika z nieaktywności struktury podaży siły roboczej i popytu na nią na rynku pracy.
Wynikać może również z szybkich zmian strukturalnych zachodzących w
gospodarce, za którymi nie nadąża szkolnictwo zawodowe i ogólne. Bezrobocie
strukturalne występuje także, gdy zasoby kapitałowe są niewystarczalne dla
zatrudnienia zasobów pracy.

Bezrobocie technologiczne,
wynika z postępu technicznego, automatyzacji i mechanizacji procesów wytwórczych,
które mają charakter praco-oszczędny. Pojawia się, gdy tempo wzrostu
gospodarczego jest niskie, a inwestycje mają charakter modernizacyjny, prowadząc
do wzrostu i unowocześnienia produkcji przy spadku zatrudnienia.

Bezrobocie koniunkturalne,

Bezrobocie frykcyjne,

Bezrobocie sezonowe,
wywoływane jest spadkiem popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, który powoduje
zbyt małe wykorzystanie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw. Poziom popytu
jest poddany stałym wahaniom cyklu koniunkturalnego, jakim podlega gospodarka. W
fazach wysokiej koniunktury popyt rozszerza się i bezrobocie spada nawet do
poziomu bezrobocia naturalnego.
jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy; dotyczy ludzi zmieniających
zawód, pracę, przenoszących się do innej miejscowości.
jest efektem wahań aktywności gospodarczej w różnych porach roku,
spowodowanych zmianą warunków klimatycznych.
•
W zależności na formę występowania wyróżnia się:

Bezrobocie krótkookresowe- do trzech miesięcy bez zatrudnienia.

Bezrobocie średniookresowe- od trzech miesięcy do roku bez zatrudnienia.

Bezrobocie długookresowe- dotyczy osób pozostających bez pracy od sześciu
do dwunastu miesięcy. Może przekształcić się w bezrobocie długotrwałe, ponieważ
dłuższe pozostawanie bez pracy powoduje zmniejszenie szans na ponowne
zatrudnienie.

Bezrobocie ukryte- to pewna nieokreślona liczba osób, które w myśl ustawy nie
mogą zarejestrować się jako bezrobotne, albo wykonywana przez nich praca nie jest
niezbędna z punktu widzenia zatrudniającego.

Bezrobocie rejestrowane- to liczba osób bezrobotnych, czyli posiadających
określone w ustawie cechy i zarejestrowanych w urzędach pracy.
Przyczyny bezrobocia

likwidacja niektórych gałęzi przemysłu
np. górnictwa

zmniejszenie popytu na konkretne
dobra czy usługi

ograniczenie produkcji

brak informacji o miejscach pracy

brak mobilności

przeniesienie zakładów do innego
rejonu

niedostosowanie do potrzeb rynku
wykształcenia pracowników

zmiany w technologii

wysokie obciążenia fiskalne
Skutki bezrobocia

niewykorzystany, nieproduktywny
potencjał ludzki

znaczne koszty materialne związane z
utrzymaniem bezrobotnych oraz służb
zajmujących się ich problemami i
obsługą

spadek dochodu rodzin, rozszerzenie
się społecznych kręgów ubóstwa

degradacja psychiczna i moralna osób
pozostających bez pracy( poczucie
beznadziejności, pesymizm, uczucie
społecznej bezużyteczności)

zjawiska patologii społecznejalkoholizm, narkomania,
przestępczość itd.

utrata kwalifikacji
Sposoby walki z bezrobociem
Działania rządu:

ograniczenie biurokracji związanej z otwieraniem nowych firm

upusty w podatkach dla pracodawców uruchamiających nowe stanowiska pracy

wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw

uznanie części obowiązkowej składki ZUS jako podatku od wartości dodanej pracy
zwolnienia a płatności VAT przy eksporcie

polityka proexportowa państwa prowadząca do zwiększenia produkcji i zatrudnienia

skracanie czasu pracy

stworzenie systemu bardziej elastycznego kształcenia
Działania samorządów:

stawianie na małe i średnie
przedsiębiorstwa oraz współpraca z
lokalnymi przedsiębiorcami

walka z odpływem ludzi na Zachód- to
zakłady pracy z udziałem obcego
kapitału powinny instalować się w
Polsce

przyciąganie kapitału zagranicznego

mądre korzystanie z unijnych dotacji

uruchomienie robót publicznych
Działania bezrobotnych:

większa elastyczność

podwyższanie swoich kwalifikacji

nauka nowego zawodu
Zalety podejmowania pracy za
granicą

Szerszy rynek pracy, większe
możliwości podjęcia zatrudnienia,

Podniesienie kwalifikacji zawodowych i
nabycie nowych,

Zdobycie doświadczenia zawodowego
I innych umiejętności zawodowych,

Poznanie nowych i innych technologii,

Doskonalenie znajomości języków
obcych,

Zawieranie nowych znajomości i
przyjaźni,

Poznawanie innej kultury - rozwijanie
własnej osobowości.

Zdobycie potrzebnych do życia
pieniędzy,
Wady wynikające z pracy poza
granicami naszego kraju

rozłąka z rodziną,

wysokie koszty utrzymania
(zakwaterowanie, wyżywienie, opłaty),

stres spowodowany słabą znajomością
języka,

obce środowisko, inna kultura,
tradycja, obyczaje,

wyłączenie polskiego rynku pracy,

obawa przed nieznanymi metodami
pracy i technologiami.
Zalety pracy w Polsce





Mniejsze koszty utrzymania
Praca na miejscu
Więcej przyjaciół
Eliminowanie efektu
„eurosieroctwa”
Brak blokady językowej
Wady pracy w Polsce





Niższe wynagrodzenie
Ograniczenie możliwości zrobienia
międzynarodowej kariery
Rezygnacja z możliwości poznania
nowej kultury i nowych miejsc
Długi staż pracy- wydłużony wiek
emerytalny
Większy wyzysk pracownika
Talent mangament, czyli sposoby
zatrzymania pracownika w Polsce

Dobre dopasowanie Pracowników do
kultury organizacji oraz ról, które mają
w niej pełnić. Dopasowanie
naturalnych talentów Pracowników do
zlecanych im zadań jest kluczowym
elementem wpływającym na wzrost
satysfakcji z wykonywanej pracy.

Zapewnianie Pracownikom możliwości
ciągłego rozwoju zawodowego. Ludzie
chcą się uczyć nowych rzeczy, chcą
pracować w firmach, które dbają o
rozwój Pracowników i realizują
interesujące projekty, umożliwiające
ciągłe podnoszenie kompetencji. Nie
wszystkim Pracownikom zależy na
awansach pionowych, ale na ogół
zależy im na interesującej pracy, która
rozwija ich umiejętności, daje
satysfakcję i zwiększa zaangażowanie.
Najczęstsze przyczyny podejmowania
decyzji o odejściu z firmy :











Brak możliwości dalszego rozwoju zawodowego.
Trudne relacje z przełożonym.
Niezadowolenie z zakresu obowiązków - pracownik uważał, że nie mógł robić tego,
co naprawdę lubi i chce robić w życiu.
Brak nowych wyzwań.
Niejasne oczekiwania, cele.
Zbyt niskie wynagrodzenie – nieadekwatne do osiąganych wyników.
Brak perspektyw otrzymania wyższego wynagrodzenia.
Brak jasnych zasad nagradzania za dobrze wykonaną pracę.
Trudności we współpracy w firmie, przy czym częściej chodziło o rozwiązania
systemowe, niż o konkretne relacje interpersonalne. Najczęściej podawane
przyczyny dotyczyły źle funkcjonujących kanałów komunikacji wewnętrznej, procedur
utrudniających realizację zadań (słynne już dziś procedury zakupów),
wykorzystywanych systemów informatycznych czy innych narzędzi pracy.
Niedostateczne docenianie przez firmę codziennego wysiłku, jaki pracownik wkładał
w wykonywanie swoich obowiązków.
Brak konstruktywnych informacji zwrotnych na temat jakości wykonywanej pracy.
Praca jest dla człowieka, a nie
człowiek dla pracy
Bibliografia








http://www.rybno.infocentrum.com.pl/?KatID=22
http://comeniusprojektp.canalblog.com/archives/unia_europejska_w_do
bie_globalizacji/index.html
http://www.sciaga.pl/tekst/60508-61sposoby_przeciwdzialaniu_bezrobociu_panstwo_a_rynek_pracy
http://www.sciaga.pl/tekst/32143-33-bezrobocie_i_rynek_pracy
http://www.ifcpress.com.pl/publikacje.php?op=ViewPart&id=47
http://images.google.pl/images?hl=pl&source=hp&q=bezrobocie&gbv=2
&aq=f&oq=
www.demotywatory.pl
http://www.okazyjny.pl/dowcipy,praca,69.html
Download