Stopa bezrobocia

advertisement
Bezrobocie
Przygotowali:
Aleksandra Kwietniewska
Aayush Mittal
Co to jest Bezrobocie?
Bezrobocie – jest zjawiskiem społecznym głównie
ekonomicznym i politycznym polegającym na tym, że
część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej
podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z
różnych powodów.
Bezrobotny – osoba niezatrudniona,
nieprowadząca działalności gospodarczej i
niewykonująca innej prazy zarobkowej.
Wyznaczanie bezrobocia
Wysokość bezrobocia określa Stopa bezrobocia
Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia, jako stosunek liczby
osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie. Tak
zdefiniowaną stopę bezrobocia oblicza się różnie, w zależności od przyjętej
definicji osoby bezrobotnej:
• Stopa bezrobocia rejestrowanego - do wyliczenia przyjmuje się,
że bezrobotny, to osoba, która jest aktualnie zarejestrowana zgodnie
z prawem danego kraju, jako poszukująca pracy.
• Międzynarodowa Organizacja Pracy zaleca wyliczanie stopy
bezrobocia zgodnie z następującą
definicją: za bezrobotną uważa się osobę, która spełnia
równocześnie wszystkie poniższe warunki:
 Ukończyła 15 lat;
 Aktualnie nie pracuje, ani nie odbywa przyuczenia do
zawodu z elementami nauki praktycznej;
 Poszukiwała aktywnie pracy w tygodniu badania lub w
ciągu 6 tygodni poprzedzających badanie;
 Jest zdolna do podjęcia pracy w tygodniu badanym lub
następnym i wyraża gotowość podjęcia takiej pracy.
Jak bezrobocie odbija się na
gospodarce?
Zjawisko bezrobocia niesie za sobą wiele negatywnych skutków,
tych ekonomicznych jak i społecznych.
Skutki:
(negatywne)
EKONOMICZNE
-masowa emigracja ludności
bezrobotnej w poszukiwaniu
pracy
-wzrost wydatków na zasiłki
oraz pomoc społeczną dla
niepracujących
-pogorszenie, jakości życia,
wynikająca z braku dochodów
SPOŁECZNE
-wzrost negatywnych zachowań
takich jak powszechnie znany
alkoholizm, narkomanizm czy
przestępczość
- pogorszenie stanu
psychicznego jak i fizycznego
bezrobotnych
-izolacja społeczna np. osób
bezdomnych
Bezrobocie może mieć również pozytywne skutki, ale tych
jest naprawdę bardzo mało, są to:
• szacunek do pracy
• mobilizacja do zwiększenia swoich kwalifikacji oraz do rozwoju
zawodowego (wyższa konkurencja na rynku pracy)
Jak interpretować te wyniki? / Kiedy jest
bezpiecznie a kiedy nie?
Za próg niskiego bezrobocia uznaje się wartość mniejszą, niż 4%
zatem osoby poszukujące pracy mogą ją bez problemu znaleźć.
Jeżeli stopa bezrobocia znacznie przewyższa 4% to bezrobotnym
trudniej będzie znaleźć zatrudnienie. Z danych z kwietnia roku
2015 stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 7,9%.
Stopa bezrobocia w Polsce
na przestrzeni 20 lat
Dziękujemy za uwagę
Bibliografia
• „Oblicza geografii” Radosław Uliszak, Krzysztof
Wiedermann str. 26
• http://www.michalstopka.pl/wpcontent/uploads/2014/12/bezrobocie-pa%C5%BAdziernik2014.png
• http://www.wykresy.net/wykres/wl/d/stopa-bezrobociarejestrowanego-w-polsce-ostatnie-20-lat.png
• https://pl.wikipedia.org/wiki/Stopa_bezrobocia
• Mały Rocznik Statystyczny 2015
Download