Bezrobocie w Polsce i Europie

advertisement
Co możemy zrobić po zakończeniu edukacji ?
na polskim i europejskim
rynku pracy
Po ukończeniu swojej edukacji
absolwent wchodząc na rynek pracy ma
możliwość:
1.
2.
3.
Zdobycia pracy;
Podjęcia nauki w różnych formach
doskonalenia i dokształcania
zawodowego;
Pozostania bez zatrudnienia, czyli stania
się bezrobotnym.
Wyróżniamy dwa rodzaje bezrobocia:
• Bezrobocie rejestrowane to liczba osób
bezrobotnych, czyli posiadających określone w
ustawie cechy i zarejestrowanych w urzędach pracy.
• Bezrobocie ukryte to pewna - nieokreślona liczba osób, które w myśl ustawy nie mogą
zarejestrować się jako bezrobotne, które albo nie
są zatrudnione de facto albo wykonywana przez
nich praca nie jest niezbędna z punktu widzenia
zatrudniającego.
Stopę bezrobocia oblicza się jako
procentowy udział liczby bezrobotnych w
liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo.
Stopa bezrobocia w Polsce na dzień
31 lipca 2004 roku wynosiła 19,3 %.
Spadek bezrobocia w lipcu br. był wynikiem
większej
liczby
osób
wyrejestrowanych
w
porównaniu z liczbą nowych rejestracji.
Z ogólnej liczby bezrobotnych 41,3% mieszkało na
wsi.
Stopa bezrobocia
w poszczególnych województwach
Bezrobocie w wybranych powiatach
województwa śląskiego
Obszar
Liczba
bezrobotnych
Stopa
bezrobocia
podregion częstochowski
39 900
18,4%
podregion centralny śląski
207 000
17,6%
podregion rybnicko-jastrzębski
37 600
17,0%
podregion bielsko-bialski
34 200
13,7%
Rybnicki
3 600
21,5%
Wodzisławski
8 600
17,1%
Raciborski
4 800
13,8%
M. Rybnik
8 200
14,0%
Bezrobocie w Europie
Pozycje
Strefa
europejska
Zjednoczona Europa
Państwa
składowe
Belgia, Niemcy,
Grecja,
Hiszpania,
Francja, Irlandia,
Włochy,
Luksemburg,
Holandia,
Austria,
Portugalia i
Finlandia.
Belgia (BE), Czechy( CZ), Dania (DK),
Niemcy (DE), Estonia (EE), Grecja (EL),
Hiszpania (ES), Francja (FR), Irlandia
(IE), Włochy (IT), Cypr (CY), Łotwa
(LV), Litwa (LT), Luksemburg (LU),
Węgry (HU), Malta (MT), Holandia (NL),
Austria (AT), Polska (PL), Portugalia
(PT), Słowenia (SI), Słowacja (SK),
Finlandia (FI), Szwecja (SE) i Wielka
Brytania (UK).
Stopa
bezrobocia
9,0%
9,0%
/8,9% - 07’2003/
/9,1% - 07’2003/
12,7 mln
19,3 mln
Liczba
bezrobotnych
Stopa bezrobocia w poszczególnych krajach
europejskich (lipiec 2004)
AT LU
IE CY UK NL DK HU
SI
PT
SE
IT
BE
4,2 4,3 4,5 4,5 4,7 4,8 5,9 5,9 6,2
6,4
6,4
8,5
8,6
MT CZ EE EU FI
EL FR DE LV
ES
LT
SK
PL
8,7 8,8 8,8 9,0 9,0 9,3 9,5 9,9 10,6 11,0 11,3 15,9 18,8
Z czego można skorzystać,
aby mieć zatrudnienie
Rządowy program „Pierwsza Praca”
2. Prace interwencyjne i roboty publiczne
3. Dokształcanie się
4. Szkoły policealne
5. Wyjazd do państw Unii
1.
W 2003 roku szkoły ponadgimnazjalne opuściło
około 900 tys. absolwentów. Szacuje się, że blisko
520 tys. spośród nich będzie potrzebowało pomocy
w poszukiwaniu zatrudnienia. Program ten ma na
celu ułatwienie absolwentom zdobycia pierwszych
doświadczeń zawodowych. Jego realizacja posłuży
jednak w dalszej perspektywie pobudzeniu rozwoju
gospodarczego
i
aktywności
lokalnej
w
rozwiązywaniu problemów społecznych.
Elementy programu „Pierwsza Praca”
małe i średnie przedsiębiorstwa
samozatrudnienie;
kształcenie;
wolontariat;
informacja - poradnictwo zawodowe i
pośrednictwo pracy
W obecnej chwili tylko małe i średnie przedsiębiorstwa prywatne
mogą przyjąć znaczne ilości absolwentów wchodzących na rynek
pracy. Wysokie koszty zatrudnienia osób bez doświadczenia
zawodowego zniechęcają jednak prywatnych przedsiębiorców
do przyjmowania absolwentów do pracy. Jednak w oparciu o
ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu można
sięgnąć po następujące środki:
• refundacja wynagrodzeń absolwentów;
• staże absolwenckie;
• pożyczki na tworzenie nowych miejsc pracy dla
bezrobotnych kierowanych przez powiatowy urząd
pracy.
Część absolwentów może znaleźć pracę dzięki ułatwieniom
w podejmowaniu własnej działalności gospodarczej.
Program „Pierwsza Praca” zawiera następujące instrumenty
sprzyjające samozatrudnieniu:
• program tanich kredytów, poręczeń kredytowych i
dopłat do kosztów oprocentowania;
• okresowe zawieszenie pobierania od absolwentów
zakładających własne firmy emerytalno-rentowej
części składki na ubezpieczenie społeczne;
• porady dla podejmujących własną działalność
gospodarczą.
Duży wpływ na sytuację młodych osób kończących edukację
będą miały również zmiany w systemie kształcenia, mające
na celu umożliwienie absolwentom uzupełnienie,
poszerzenie lub zmianę kwalifikacji.
Program „Pierwsza Praca” przewiduje następujące działania
w tej dziedzinie:
• uruchomienie przez szkoły programów kształcenia
profilowanego;
• promocja kształcenia ustawicznego;
• promocja Biur Karier Zawodowych.
Mimo opisanych powyżej działań nie wszyscy absolwenci
znajdą pracę. Dla nich szansą na zdobycie pierwszych
doświadczeń zawodowych może stać się wolontariat. Pracując
nieodpłatnie w organizacji pozarządowej będą mogli nabrać
praktyki
i
sprawdzić
swoje
umiejętności.
Projekt ustawy o wolontariacie i działalności pożytku
publicznego, przygotowany przez rząd przewiduje, że z
pomocy wolontariuszy będą mogły korzystać:
• organizacje pozarządowe;
• organy administracji publicznej i ich jednostki
organizacyjne.
W dniu 16 lipca 2004 roku weszło w życie
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie
szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac
interwencyjnych
i
robót
publicznych
oraz
jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych
składek na ubezpieczenia społeczne. Rozporządzenie
umożliwia finansowanie prac interwencyjnych i robót
publicznych oraz jednorazowej refundacji. Zawiera
także przepisy pozwalające na korzystanie przez
pracodawców ze środków Funduszu Pracy oraz
szczegółowo określa krąg podmiotów uprawnionych
do organizowania robót publicznych. Celem regulacji
jest efektywne i racjonalne wykorzystanie środków
Funduszu Pracy.
W planie finansowym Funduszu Pracy na 2004 rok
na organizację i zatrudnienie bezrobotnych w
ramach prac interwencyjnych i robót publicznych
przewidziano kwotę 400 mln zł. W 2005 roku
przewiduje się przeznaczenie na ten cel kwoty 480
mln złotych, a w 2006 - ok. 570 mln złotych.
Warto inwestować w podnoszenie własnych
kwalifikacji zawodowych w ramach kształcenia
ustawicznego.
Zachętą są przywileje dla osób skierowanych przez
pracodawcę do szkoły lub na kurs, zapisane w
Kodeksie pracy.
Wymierną korzyścią jest ulga podatkowa z tytułu
zakupu
pomocy
naukowych,
odpłatnego
dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz
studiów wyższych.
Ponieważ ciągle w Polsce jest o około 8 procent
mniej osób z wyższym wykształceniem niż w
krajach należących do OECD (Organization for
Economic Cooperation and Development).
Porównanie z krajami OECD wypada dla nas
niekorzystnie również pod względem liczby osób w
wieku 25-64 lata, biorących udział w edukacji
ustawicznej - w Polsce 13 proc., na Zachodzie
31 proc.
Obecnie w Polsce jest około 800 szkół policealnych, kształcących
bezpłatnie lub odpłatnie. Ich zadaniem jest przygotowanie
słuchaczy do uzyskania przez nich kwalifikacji zawodowych na
poziomie
średnim.
W szkołach policealnych mogą się kształcić absolwenci liceum
ogólnokształcącego, liceum profilowanego lub technikum.
Prowadzą one kształcenie w zawodach, które są określone w
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Kształcąc się na
poszczególnych kierunkach, słuchacze mogą mieć też do wyboru
różne specjalizacje.
Kierunki kształcenia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
informatyka,
zarządzanie i marketing,
reklama i promocja,
psychologia w biznesie,
hotelarstwo,
turystyka i rekreacja,
obrót nieruchomościami,
obsługa celna i
ubezpieczeniowa,
finanse,
rachunkowość i podatki,
handel zagraniczny,
bankowość,
• administracja i prace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
biurowe,
opieka socjalna,
fizjoterapia,
pielęgniarstwo,
ratownictwo medyczne,
usługi kosmetyczne i
fryzjerskie,
projektowanie mody,
ochrona fizyczna osób i
mienia,
bhp,
technologia żywności i
dietetyka.
Niewątpliwą zaletą szkół policealnych jest
umożliwienie słuchaczowi skorzystania z dość
krótkiej drogi dojścia do kwalifikacji zawodowych.
Ważne jest także to, że szkoły policealne
kształcą w systemie modułowym. Jeżeli słuchacz z
różnych powodów zrezygnuje z nauki, to dzięki
modułowemu systemowi nauczania może on w
dowolnym momencie wrócić i
kontynuować
przerwaną edukację. Nie stanie więc przed
koniecznością
rozpoczynania
wszystkiego
od
początku, ale od tego poziomu, na którym w danym
czasie naukę przerwał.
Kończąc szkołę policealną, słuchacz zdaje egzamin
zawodowy i otrzymuje dyplom potwierdzający
uzyskane kwalifikacje zawodowe. Absolwent takiej
szkoły uzyskuje tytuł technika lub też pracownika
wykwalifikowanego,
zależnie
od
kierunku
kształcenia oraz czasu trwania nauki. Warto
zaznaczyć, że tytuł technika otrzymany przez
absolwenta szkoły policealnej jest równoznaczny z
tytułem uzyskanym przez absolwenta technikum.
Swobodny przepływ pracowników stanowi jeden z
fundamentów tzw. rynku wewnętrznego istniejącego w
Unii Europejskiej. Zgodnie z Traktatem rynek
wewnętrzny jest to obszar bez granic pomiędzy
państwami członkowskimi, na którym zapewniony jest
swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału.
Swobodny przepływ pracowników oznacza, że każdy
obywatel państwa członkowskiego ma prawo do:
 pobytu w dowolnie wybranym państwie członkowskim;
 przyjęcia oferty pracy;
 wykonywania pracy (zawodu);
 przemieszczania się w tym celu w obrębie Wspólnoty.
Społeczeństwa Europy Zachodniej obawiają się
nadmiernego napływu pracowników i ich rodzin z
państw przystępujących do Unii Europejskiej,
dlatego też w Traktacie Akcesyjnym utrzymano
pewne ograniczenia dostępu obywateli tych
państw do unijnego rynku pracy.
Swoboda przepływu osób między obecnymi i
nowymi państwami członkowskimi będzie więc
ograniczona w okresie przejściowym, który może
trwać nie dłużej niż 7 lat.
Bezrobotny Polak będzie miał prawo wyjechać do innego
państwa Unii Europejskiej i poszukiwać tam pracy, a jego
zasiłek (dla bezrobotnych) będzie tam transferowany przez
okres nie przekraczający 3 miesięcy. Stanie się to możliwe po
spełnieniu przez takiego migrującego bezrobotnego kilku
warunków:
• status bezrobotnego przez min. 4 tygodnie przed wyjazdem,
• powiadomić polski urząd pracy o takich planach wcześniej,
• podać miejsce planowanego poszukiwania pracy,
• po przyjeździe do danego kraju od razu zgłosić się do
lokalnego urzędu pracy i współpracować z nim.
„Polski” zasiłek dla bezrobotnych będzie wypłacany, po
przeliczeniu, w walucie danego państwa przez ten urząd.
Polacy będą mogli też korzystać z europejskiej sieci
pośrednictwa pracy EURES.
Obywatelom Polski, tak jak obywatelom wszystkich innych
państw członkowskich, będzie przysługiwało pierwszeństwo
(przed obywatelami państw trzecich) w skorzystaniu z oferty
zatrudnienia w państwie członkowskim EU.
;)
Download