praca-magisterska-bezrobocie-i-polityka-zatrudnienia-10

advertisement
BEZROBOCIE I POLITYKA ZATRUDNIENIA
a) Przedmiot i cele polityki zatrudnienia.
Polityka zatrudnienia jest integralną częścią całokształtu polityki społeczno –
ekonomicznej państwa. Dotyczy gospodarowania zasobami pracy. Łączy ona w sobie
elementy polityki społecznej i ekonomicznej. Jest ona jednocześnie dyscypliną
praktyczną i naukową.
W
aspekcie
praktycznym
politykę
zatrudnienia
można
definiować
jako
oddziaływanie państwa i innych podmiotów społecznych i gospodarczych na rynek
pracy w celu kształtowania procesów związanych z przygotowaniem, włączaniem do
sfery pracy użytecznej, alokacją oraz racjonalnym spożytkowaniem zasobów ludzkich.
Jako dyscypliny naukowej , głównym celem polityki zatrudnienia jest poszukiwanie
metod i środków umożliwiających optymalne w danych warunkach gospodarowanie
czynnikiem ludzkim.
W
ostatnich
latach
podstawowym
czynnikiem
wymuszającym
szczególne
zainteresowanie polityką zatrudnienia jest rosnące bezrobocie i coraz bardziej
dotkliwe jego skutki społeczne, ekonomiczne i polityczne. Bezrobotnym według
Międzynarodowej Organizacji Pracy jest osoba, która jednocześnie:
-pozostaje bez pracy
-poszukuje pracy
-w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie rynku pracy efektywnie szuka pracy
lub w momencie badania oczekuje na podjęcie pracy w ciągu 15 najbliższych dni.
We współczesnych systemach społeczno-gospodarczych nadrzędnym celem
polityki zatrudnienia jest :
-walka z bezrobociem i jego skutkami,
ponadto do zadań polityki zatrudnienia możemy zliczyć:
-bilansowanie zatrudnienia w skali krajowej i lokalnej,
-kształtowanie jego struktury zgodnie z potrzebami i profilem demograficznym
ludności
-dostosowanie kwalifikacji zasobów pracy do potrzeb gospodarczych,
-organizacja rynku pracy i związanego z nim pośrednictwa oraz poradnictwa
zawodowego,
-udzielanie
pomocy
w
znalezieniu
zajęcia
grupom
społecznym
mającym
szczególne trudności w aktywizacji zawodowej (np. młodocianym, niepełnosprawnym,
Kobietom, zwalnianym z zakładów karnych itp.) ,
-motywowaniem do pracy.
Cele i zadania polityki zatrudnienia w poszczególnych państwach wynikają ze
specyfiki uwarunkowań gospodarczych, społecznych i politycznych. Jednak nie bez
znaczenia pozostają programy i inicjatywy o zasięgu międzynarodowym, wpływające
na
kształtowanie
krajowych
systemów
zatrudnienia,
na
ich
ujednolicenie
i
dostosowanie ich do standardów światowych. Decydujące znaczenie ma tu działalność
MOP. Konwencja nr.122 tej organizacji z 1964 r. dotycząca polityki zatrudnienia,
nakłada na państwa sygnatariuszy (w tym również Polska) obowiązek prowadzenia
aktywnej polityki mającej na celu pełne, produktywne i swobodnie wybierane
zatrudnienie. Zgodnie z zaleceniami tej konwencji polityka zatrudnienia powinna
urzeczywistniać
zasadę
pełnego
oraz
gospodarowania zasobami siły roboczej.
społecznie
i
ekonomicznie
racjonalnego
b) Związek zatrudnienia z ubezpieczeniem społecznym.
Ubezpieczenia społeczne są formą zabezpieczenia się poszczególnych grup
ludności od wystąpienia konkretnych rodzajów ryzyka życiowego. Finansowane są przez
pracowników i pracodawców oraz dofinansowywane przez budżet państwa na pokrycie
wydatków
wynikających
ze
zdarzeń
losowych.
Gromadzi
się
je
na
specjalnych
funduszach, z których płacone są odpowiednie świadczenia. Składki na ubezpieczenia
społeczne są obowiązkowe, a ich wysokość jest uzależniona od wysokości zarobków
ubezpieczonego. W Polsce obejmują one około 99% ludności. Pozostały procent to są nie
rejestrowani bezrobotni lub osoby nie posiadające stałego miejsca zamieszkania.
System ubezpieczeń w Polsce obecnie przeżywa kryzys a wynika
to ze złej
sytuacji ekonomicznej i procesu transformacji gospodarki kraju. Wiąże się to ze wzrostem
liczby osób, której głównym źródłem utrzymania są świadczenia ubezpieczeniowe (tj.
renty i emerytury), a także zasiłki dla bezrobotnych. Spowodowane jest to m.in.
starzeniem się społeczeństwa , możliwością przejścia na wcześniejszą emeryturę,
liberalnymi przepisami przyznawania grup inwalidzkich oraz wzrostem bezrobocia, który
spowodował
zmniejszenie
się
liczby
osób
płacących
składki.
Przyczyną
ciągle
zmniejszających się wpływów na ów
cele są również oszustwa związane z zaniżaniem wysokości zarobków, które są przecież
podstawą do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne pracownika oraz zatrudnianie
na czarno.
Obecnie rząd prowadzi aktywną walkę z bezrobociem, w tym celu uelastycznił
prawo pracy, ale czy to przyniesie oczekiwane skutki. Miejmy nadzieje że tak, ponieważ
bezrobocie wciąż wzrasta a ludzi w wieku produkcyjnym przybywa. Konsekwencją tej
sytuacji mogą być problemy finansowe Zakładu Ubezpieczenie Społecznych.
c) Funkcje zatrudnienia.
Zadania i cele polityki bezrobocia (zatrudnienia) realizowane są przez publiczne
służby zatrudnienia. Instytucje te pełnią rolę podstawowego organu polityki państwa w
zakresie obsługi bezrobotnych. Charakter i wykorzystanie ich, w poszczególnych krajach
sa zróżnicowane i zależą od sytuacji ekonomicznej, od specyfiki rynku pracy i siły
roboczej, a także od uwarunkowań geograficznych i kulturowych.
Do podstawowych funkcji realizowanych przez obecne służby zatrudnienia zaliczamy :
1) Funkcję pośrednictwa pracy - polega on na kojarzeniu ofert pracy i osób
poszukujących zatrudnienia a głównym celem tego pośrednictwa jest pomoc
bezrobotnym
w znalezieniu pracy, natomiast pracodawcom w znalezieniu
odpowiednich pracowników.
2) Funkcja doradztwa zawodowego - polega ono na udzielaniu bezrobotnym i innym
osobom pomocy przy wyborze miejsca pracy, zawodu jak również kierunku
kształcenia
lub
szkolenia.
Doradztwo
prowadzone
jest
przez
wysoko
kwalifikowanych specjalistów.
3) Funkcja
informacyjno-statystyczna
-
polega
na
zbieraniu
gromadzeniu
i
udostępnianiu wszystkim zainteresowanym informacji o sytuacji na rynku pracy, w
tym głównie o wolnych miejscach pracy, o poszukujących zatrudnienia oraz o
możliwościach szkolenia zawodowego.
4) Funkcja analityczno-programowa – zajmuje się analizowaniem sytuacji na rynku
pracy, badaniami przyczyn nie równowagi na tym rynku, określaniem pożądanych
kierunków walki z bezrobociem.
5) Funkcja promowania i organizowania szkoleń i przekwalifikowań zawodowych –
jest ona szczególnie ważna w okresie przyśpieszonych przemian strukturalnych w
gospodarce. Służby zatrudnienia w ramach tej funkcji mogą organizować i
finansować kursy zawodowe we własnych ośrodkach bądź też zlecać to zadanie
wyspecjalizowanym instytucjom lub zakładom pracy.
6) Funkcja promowania nowych miejsc pracy – polega ona na podejmowaniu
konkretnych działań na rzecz zatrudnienia bezrobotnych , które obejmują np.
organizowanie robót publicznych, pomoc przedsiębiorstwom przy tworzeniu
nowych miejsc pracy i udzielanie bezrobotnym pożyczek na otwarcie własnej
działalności gospodarczej.
7) Funkcja ochrony socjalnej bezrobotnych (ustalanie prawa do zasiłku, naliczanie i
wypłata świadczeń) – w większości krajów rozwiniętych zasiłki są naliczane i
wypłacane w innych instytucjach (np. ubezpieczeniowych), rolą zaś urzędów pracy
jest przekazywanie do tych organów informacji o zarejestrowanym bezrobotnym.
W świetle ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu państwową służbę zatrudnienia w Polsce
tworzą : Krajowy Urząd Pracy podlegający Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej (jako
centralny organ administracji państwa) oraz działające w terenie wojewódzkie i rejonowe
urzędy pracy , które współdziałają z organizacjami, organami i instytucjami zajmującymi
się problematyką zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Ustawowymi organami
opiniodawczymi w sprawach zatrudnienia są: Naczelna Rada Zatrudnienia (organ
opiniodawczo-doradczy
Ministra
Pracy
i
polityki
Socjalnej),
wojewódzkie
rady
zatrudnienia, (organy opiniodawczo-doradcze wojewodów), rejonowe rady zatrudnienia
(organy opiniodawczo-doradcze kierowników urzędów rządowej administracji ogólnej.
W
skład
tych
instytucji
wchodzą
przedstawiciele
organizacji
związków
zawodowych, organizacji pracodawców, organów administracji rządowej oraz samorządu
terytorialnego.
d) Instrumenty polityki zatrudnienia.
W działalności państwa na rynku pracy można wyodrębnić część "pasywną' mającą
na celu łagodzenie ekonomicznych skutków bezrobocia dla doświadczających go osób
oraz część "aktywną", której zadaniem jest zmniejszenie liczby bezrobotnych.
Najważniejszą formę pomocy dla bezrobotnych w ramach pasywnej polityki
państwa stanowią :
- zasiłki dla bezrobotnych, są one jednocześnie dużym obciążeniem dla
finansów państwa i należy podkreślić że nie wszyscy bezrobotni otrzymują zasiłki dla
bezrobotnych ponieważ ogromna większość to osoby bez prawa do zasiłku. Takie osoby
znajdują
się
na
niższym
poziomie
w
drabinie
hierarchii
społecznej,
stając
się
potencjalnymi klientami pomocy społecznej. Zasiłki te pełnią dwie funkcje: dochodową ,
polegającą na zapewnieniu bezrobotnemu środków utrzymania, oraz motywacyjną która
polega na ustaleniu takiej wysokości zasiłku, aby jego poziom mobilizował do możliwie
szybkiego znalezienia zatrudnienia.
ponadto do instrumentów polityki pasywnej zaliczamy:
- wcześniejsze emerytury są one wykorzystywane do sterowania wielkością i
strukturą podaży siły roboczej. W okresie dużego bezrobocia obniża się wymaganą
granicę wieku emerytalnego oraz wprowadza się korzystne zasady naliczania świadczeń
by obniżyć podaż pracy. W tym celu można również zniechęcać emerytów do kontynuacji
zatrudnienia np. zawieszenie emerytury na czas wykonywania pracy.
- zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin (pół etatu) jest formą
zatrudnienia, która opiera się na takiej organizacji stanowiska pracy aby mogło być ono
obsadzone przez dwóch lub więcej pracowników (korzystają z tego głównie kobiety,
studenci itd.)
- skracanie czasu pracy realizuje się na drodze skracania dziennej (tygodniowej
lub rocznej) normy czasu pracy, ograniczania godzin nadliczbowych, wydłużania urlopów
itd.
- ustawodawstwo chroniące własny rynek pracy przed cudzoziemcami
-
przepisy
emigracyjne
(porozumienia
międzynarodowe
w
sprawie
transferu siły roboczej).
Aktywna polityka państwa na rynku pracy opiera się na wykorzystaniu
odpowiednich instrumentów mających na celu zmniejszenie rozmiarów bezrobocia.
Obejmuje ona wzrost popytu na siłę roboczą, obniżenie rozmiarów podaży siły roboczej
oraz poprawę funkcjonowania rynku pracy.
Do instrumentów aktywnej polityki zatrudnienia zaliczamy:
1) Selektywne programy zatrudnienia w sektorze państwowym.
Programy te służą aktywizacji zawodowej w gałęziach gospodarki państwowej
charakteryzujących się wysoką stopą bezrobocia. Forma ta ma swój wyraz głównie w
robotach publicznych. Pojecie to oznacza prace organizowane i finansowane przez
państwo lub samorząd terytorialny w celu produkcyjnego zatrudnienia bezrobotnych.
Są to głównie prace służące poprawie lokalnej infrastruktury lub usług komunalnych
np. budowa i naprawa dróg i mostów, regulacja rzek, zalesianie itd. Zapewniają one
bezrobotnym czasowe zatrudnienie, eliminując w ten sposób ich bezczynność i
zwiększając ich szanse na uzyskanie stałej pracy.
2) Subwencjonowanie płac i zatrudnienia
Ma ono na
celu utrzymanie albo zwiększenie dotychczasowego poziomu
zatrudnienia w przedsiębiorstwach prywatnych. W razie silnej presji inflacyjnej,
państwo subwencjonuje części kosztów płacowych przedsiębiorstw prywatnych w celu
skłonienia ich do utrzymania lub zwiększenia dotychczasowego zatrudnienia.
Subwencje płacowe mogą przybierać formy:
a) bezpośrednią polegającą na pokrywaniu przez pewien czas całości lub części płac
nowo zatrudnionych.
b) mogą przybrać postać ulgi podatkowej proporcjonalnej do liczby nowo przyjętych
pracowników.
3) Popieranie przedsiębiorczości indywidualnej.
Polega ono na tworzeniu warunków sprzyjających prowadzeniu działalności
gospodarczej różnego typu.
Formy i sposoby pobudzania inicjatywy prywatnej są różnorodne. Zaliczamy do nich:
-
system zasiłków celowych na zakładanie własnych firm,
-
tworzenie tzw. wolnych stref gospodarczych albo stref aktywności gospodarczej.
Określane tym mianem są obszary kraju, w których obowiązują pewne rodzaje ulg
podatkowych.
-
tworzenie oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.
Wśród form pomocy wyróżniamy: ułatwienia finansowe, dostęp do informacji, pomoc w
szkoleniach kadry, udzielanie kredytów, przyznawanie ulg podatkowych, gwarantowanie
zamówień rządowych, rozwijanie inicjatyw lokalnych, tworzenie "odpowiedniego klimatu"
ochrony przed bankructwem.
4) Kursy przekwalifikowania lub doskonalenia zawodowego.
Przybierają one najczęściej dwie postacie. Pierwsza to państwowe programy zdobywania i
doskonalenia kwalifikacji, organizowane dla bezrobotnych lub zatrudnionych. Inną formą
jest częściowe finansowanie przez państwo przekwalifikowania pracowników
zatrudnionych w przedsiębiorstwach.
5) Instrumenty równoważenia rynków pracy w układzie regionalnym.
Państwo stosuje tu instrumenty zwiększające mobilność terytorialną zarówno siły
roboczej, jak i kapitału rzeczowego. Przedsiębiorca inwestując w pożądanym przez
państwo regionie może uzyskać np. Korzystną pożyczkę lub zwolnienie z podatków ,
natomiast pracownik może otrzymać np. zwrot kosztów podróży, środki na pokrycie
kosztów przeprowadzki, zapomogę na zagospodarowanie itp.
e) Pojęcie i rodzaje bezrobocia.
Pojęcie bezrobocia:
Zgodnie z ustawą z dnia 14 XII 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
która weszła w życie z dniem 1 I 1995 r., wraz z późniejszymi zmianami podanymi w
Obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U.
Nr 25, poz. 128), bezrobotny to osoba (obywatel polski zamieszkały w Polsce lub
cudzoziemiec przebywający na podstawie karty stałego pobytu lub któremu nadano
status uchodźcy w Rzeczpospolitej Polskiej) nie zatrudniona i nie wykonująca innej pracy
zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy
obowiązującego w danym zawodzie lub służbie, nie ucząca się w szkole w systemie
dziennym, zarejestrowana we właściwym dla swego miejsca zamieszkania (stałego lub
czasowego) rejonowym urzędzie pracy, jeżeli:
- ukończyła 18 lat; z wyjątkiem młodocianych absolwentów,
- nie ukończyła: kobieta 60 lat, a mężczyzna 65 lat,
- nie nabyła prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej albo po ustaniu zatrudnienia nie
pobiera świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub
wychowawczego,
- nie jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych powyżej 2
ha przeliczeniowych,
- jest osobą niepełnosprawną, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia co
najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie,
- nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności.
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
(Dz. U. Nr 25, poz. 128) zostały dopisane kolejne obwarowania statusu bezrobotnego;
- nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako domownik
w gospodarstwie rolnym,
- nie podjęła pozarolniczej działalności gospodarczej od dnia wskazanego w zgłoszeniu,
- nie uzyskuje miesięcznie dochodu w wysokości przekraczającej połowę najniższego
wynagrodzenia, z zastrzeżeniem jak wyżej w sprawie nieruchomości rolnej.
Za osobę bezrobotną w myśl przytoczonego fragmentu ustawy uważa się tę, która
spełnia wszystkie powyżej wymienione kryteria.
Według ustaleń Międzynarodowej Organizacji Pracy - bezrobotny to osoba, która:
- pozostaje bez zatrudnienia,
- poszukuje pracy,
- w miesiącu poprzedzającym badanie rynku pracy efektywnie poszukiwała pracy,
- w trakcie badania oczekuje na podjęcie pracy w ciągu 15 najbliższych dni
Rodzaje bezrobocia:
Pod względem przyczyn i skutków ekonomicznych wyróżniamy następujące rodzaje
bezrobocia:
- frykcyjne polegające na równoczesnym występowaniu bezrobocia i wolnych miejsc
pracy; zjawisko powstaje w wyniku terytorialnego niedopasowania podaży siły roboczej
do popytu. Związane jest z ruchliwością pracowniczą (zmiana miejsca pracy.
przechodzenie na emeryturę, wkraczanie w wiek produkcyjny). Jest bezrobociem
przejściowym i stanowi naturalne zjawisko w każdej gospodarce,
- strukturalne będące rezultatem niedostosowania liczby osób poszukujących pracy,
wolnych miejsc pracy w całej gospodarce i związane jest z rozwojem społecznoekonomicznym. Jest bezrobociem tzw. chronicznym. W odróżnieniu od bezrobocia
frykcyjnego czas poszukiwania nowej pracy jest zwykle znacznie dłuższy,
- wynikające z nieefektywnego popytu , którego przyczyną jest niedostateczny popyt
na pewne dobra.
- klasyczne lub płacowe , którego występowanie łączone jest z wymuszaniem przez
związki zawodowe zbyt wysokiego poziomu realnych płac,
- cykliczne (koniunkturalne), związane z okresowymi spadkami koniunktury
gospodarczej. Okres trwania to zazwyczaj kilka tygodni lub miesięcy, aż do momentu
ponownego ożywienia gospodarczego.
- ukryte, utożsamiane z przerostami zatrudnienia. Wynika z nadmiernego i
nieracjonalnego zatrudnienia. Bezrobocie ukryte przejawia się w:
- nie uzasadnionym ekonomicznie zatrudnianiu pracowników,
- sztucznym skracaniu czasu pracy,
- niewykorzystaniu czasu pracy,
- "przeludnieniu" administracji państwowej,
- rozbudowie sił bezpieczeństwa ponad rozsądne rozmiary ,
- wydłużaniu okresu kształcenia w szkołach dla niepracujących.
Bezrobocie ukryte obejmuje także zniechęconych poszukiwaniem pracy.
W nowszej literaturze wyodrębnić można bezrobocie:
- przymusowe, gdy podaż pracy nie pokrywa się z zapotrzebowaniem na nią, a osoby
zdolne do pracy, akceptując aktualne stawki plac poszukują bezskutecznie płatnego
zajęcia,
- dobrowolne, gdy ktoś nie chce pracować mimo dostępności do pracy.
W niektórych krajach zachodnich operuje się nomenklaturą określającą bezrobocie jako:
- pełne, gdy zostaje rozwiązana umowa o pracę lub brak ofert pracy dla absolwentów
szkół,
- częściowe, gdy osoba poszukująca pracy w pełnym wymiarze czasu pracy z
konieczności podejmuje pracę na część etatu.
Swoistym rodzajem bezrobocia częściowego jest bezrobocie sezonowe, gdy nie można
wykonywać pracy z powodów warunków atmosferycznych, chwilowego braku zamówień,
awarii maszyn, strajków itp.
Inne rodzaje bezrobocia:
-
długookresowe, trwające dłużej niż rok
krótkookresowe, nie przekraczające 12 miesięcy
f) Przyczyny bezrobocia.
Istnieją różne przyczyny stania się bezrobotnym. Można z pracy zrezygnować , np. robią
to ludzie młodzi na czas wychowywania dzieci. Niektórzy tracą pracę , gdyż są zwalniani z
zamykanych nierentownych zakładów lub firm. Część ludzi po okresie bierności
zawodowej wraca na rynek pracy i od początku szuka nowego zatrudnienia. Ponadto
każdego roku siłę roboczą zasilają młodzi ludzie którzy właśnie ukończyli szkoły.
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w Polsce jest około 3,2 miliona bezrobotnych.
Większość z nich utraciła już prawo do zasiłku . Wiadomo że w rzeczywistości liczba
bezrobotnych jest wiele większa. W takim tempie Polska bardzo szybko osiągnie 20%
stopę bezrobocia. Dzisiejsza sytuacja , gdy zasiłki dla bezrobotnych są tylko trochę
mniejsze od pensji, jest absolutnie nienormalna. Ludziom nie opłaca się pracować , gdy
np. mają dojeżdżać do pracy, gdyż po odjęciu z pensji , będą mieli mniej niż biorący
zasiłek dla bezrobotnych. Państwo wydaje ogromną sumę pieniędzy , ażeby dopłacać do
ludzi , którym najczęściej nie chce się pracować Oczywiście są przypadki , szczególnie w
miejscowościach, gdzie zamknięto duże zakłady przemysłowe, że faktycznie nie można
znaleźć pracy. Ale zamiast dawania bezrobotnym zasiłku , lepiej np. oddłużyć te zakłady i
pozwolić mu funkcjonować , albo zorganizować kursy umożliwiające pracownikom tych
zakładów uzyskanie innego zawodu. Przyczyną bezrobocia w naszym kraju jest również
słaby rozwój pośrednictwa pracy oraz niewystarczająca motywacja spowodowana niskimi
zarobkami , a na dodatek potęgowana możliwością tzw. dorabiania na czarno przy
równoczesnym
pobieraniu
zasiłku.
Przeciwdziałać
rosnącemu
bezrobociu
można
zwiększając rozwój gospodarczy, stymulując wzrost produkcji i usług , obniżając niektóre
podatki oraz stopy kredytowe co spowoduje wzrost inwestycji i ożywi popyt. Ważnym
czynnikiem w walce z bezrobociem jest również stabilność prawa gospodarczego i
aktywizowanie regionów zacofanych gospodarczo. Nie można podzielić kraju na lepszy i
gorszy. Środki z budżetu państwa powinny być wykorzystywane tak , aby niwelować
różnice gospodarcze , a więc również zmniejszyć bezrobocie na terenie całego kraju
równocześnie. Trzeba tak rozwinąć działalność pośrednictwa pracy czyli udzielenie
pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego
zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników. Należy
Zwiększyć
współpracę
urzędów
pracy
z
dużymi
koncernami
na
danym
terenie.
Szczególnym zagrożeniem jest bezrobocie chroniczne przejawiające się tendencją w
której wraz z rosnącym czasem braku aktywności zawodowej maleje szansa na
znalezienie i podjęcie pracy. Dlatego tak ważne jest szkolenie bezrobotnych a także
przyzwyczajenie ich oraz pomoc przy przekwalifikowaniu zawodowym. Wszystkie usługi
jakie może zaoferować państwo osobie bezrobotnej w celu jej zatrudnienia muszą być
bezpłatne. Bezrobocie rośnie i jest trwale skoncentrowane wśród kobiet, młodzieży oraz
osób dotkniętych bezrobociem długookresowym.
g) Społeczne skutki bezrobocia.
W polskim społeczeństwie borykającym się z wieloma problemami, bezrobocie zajmuje
kluczową rolę. Niemal 3,2 mln ludzi pozostaje bez pracy (z czego 3/5 to kobiety).
Wskaźnik bezrobocia w Polsce sięga prawie 17,4% (na dzień 31.12.2001r.) i jest jednym
z najwyższych w Europie. W kraju, w którym średnia płaca windowana jest w górę przez
elitę, zasiłek stanowiący 1/3 takiej średniej jest całkowicie niewystarczający do
godziwego życia. Ludzie tracący pracę, przeważnie nie dysponują środkami, Które
pozwalałyby im się przekwalifikować, bądź uzyskać dodatkowe atuty zwiększające
prawdopodobieństwo otrzymania zatrudnienia (prawo jazdy, znajomość języka obcego,
obsługa komputera). Wyraźną przeszkodę w uzyskaniu zajęcia stanowi wiek. Górny limit
wiekowy, lansowany przez ogłoszeniodawców to przeważnie 35 lat (co ciekawe, aby
kandydować na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, trzeba mieć ukończone 35
lat!).
Osoby bezrobotne, pozbawione wsparcia najbliższych, bądź nie mające takiego w ogóle,
często skazane są na nędzną egzystencję, prowadzącą do powolnej degeneracji.
Bezrobotni, mający na utrzymaniu rodzinę, straciwszy silną wolę w poszukiwaniu zajęcia
pogrążają się w nędzy, często stając się zalążkiem rodziny patologicznej.
Szacuje sie, że około 80 procent bezrobotnych czyli 2 miliony 560 tysięcy osób nie ma
prawa do zasiłków. Jego zdaniem nie widać w naszej gospodarce mechanizmów ani
działań, które dawałyby nadzieję na zmniejszanie bezrobocia.
Każdy opisujący bezrobocie posługuje się liczbami i procentami, pamiętać należy jednak,
że każda z tych liczb to bezrobotny człowiek, liczący na to, że wyciągnie się ku niemu
pomocną dłoń. Powinni o tym pamiętać zwłaszcza politycy, którzy zamiast między- czy
też wewnątrzpartyjnych waśni lepiej zrobiliby regulując problem bezrobocia.
Download