Uploaded by User3266

SodaPDF-converted-message

advertisement
Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć
jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. Jego miarą jest stopa bezrobocia, będąca rel
acją liczby zarejestrowanych bezrobotnych do zasobu siły roboczej lub do liczby ludności w wieku produkcyjnym (
16-65 lat mężczyźni i 16-60 lat kobiety).Pewien poziom bezrobocia (3-4%) jest w gospodarce nieunikniony, a nawet
konieczny (umożliwia dostosowanie struktury produkcji do zmieniających się potrzeb). Nadmierne bezrobocie jest j
ednak zjawiskiem niekorzystnym.
Głównymi przyczynami bezrobocia są min. likwidacja niektórych gałęzi przemysłu np. górnictwa, zmniejszenie pop
ytu na konkretne dobra czy usługi, ograniczenie produkcji, przeniesienie zakładu do innego rejonu, niedostosowane
do potrzeb rynku wykształcenie pracowników, zmiany w technologii, wysokie obciążenia fiskalne, itp.
Skutki bezrobocia odczuwają bezpośrednio bezrobotni i państwo, które musi ich utrzymywać. Brak pieniędzy zmusz
a bezrobotnych do ograniczeń ilościowych i jakościowych w zakupach odzieży i żywności, przestaje być konsument
em wielu dóbr i usług. Standard życia ludzi bez pracy jest niski, mają problemy z zagodospodarowaniem wolnego c
zasu, niską samoocenę co prowadzi do degradacji psychicznej i moralnej. Przedłużające się poszukiwania pracy wpę
dzają w pesymizm i poczucie bezużyteczności. Ważnym skutkiem bezrobocia jest zjawisko patologii społecznej ? al
koholizmu, narkomanii. Wzrasta przestępczość i korupcja, gdyż ludzie nie znajdując innego źródła dochodu posuwa
ją się do kradzieży i łamania prawa.
Bezrobocie jest problemem społecznym, gdyż jego skutki oddziałują na całe społeczeństwo i gospodarkę państwa, a
nie tylko na bezrobotnych. Z powodu dużego bezrobocia ludzie godzą się pracować za śmiesznie niską płace, brak z
abezpieczeń socjalnych aby nie popaść w skrajne ubóstwo, stale boją się o stratę pracy i nawet nie myślą o walce o s
woje prawa. Młodzi, dobrze wykształceni i wykwalifikowani Polacy wyjeżdżają nie widząc w naszym kraju perspek
tyw.
Brak prorodzinnej polityki państwa i trudna sytuacja ekonomiczna nie zachęca do zakładania rodziny, zmniejsza się
wskaźnik urodzeń co prowadzi do systematycznego spadku przyrostu naturalnego. Zapowiada to starzenie się społec
zeństwa. Utrata pracy negatywnie rzutuje na rodzinę, wywołując stresy i napięcia, które najdotkliwiej odczuwają dzi
eci. Może to doprowadzić nawet do rozpadu rodziny.
Bezrobocie narusza interes ekonomiczny państwa i obywateli, bo konsumuje bezproduktywne środki, które powinny
być przeznaczone na inne cele: zapewnienie godziwej starości bezpieczeństwa, rozwój nowoczesnego szkolnictwa i
kultury. Wśród pracujących pogłębia się niezadowolenie społeczne, są obciążeni kosztami zasiłków dla bezrobotny
ch i kosztami zwalczania bezrobocia. Narasta konflikt między bezrobotnymi i pracującymi, a różnice między warst
wami społeczeństwa pogłębiają się.
Mam nadzieje, że powyższymi argumentami udowodniłam że bezrobocie jest problemem społecznym. Uważam że,
walka z bezrobociem w naszym kraju powinna być jednym z najpilniejszych zadań polityki społecznej, zarówno na
szczeblu władz rządowych jak i lokalnych.
Download