10 lat członkowstwa Polski w Unii Europejskiej

advertisement
10 lat
członkowstwa
Polski w Unii
Europejskiej
Polska przystąpiła do Unii Europejskiej 1 maja
2004 roku. Na mocy tzw. Traktatu
akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003
r. w Atenach będącego prawną podstawą
przystąpienia (akcesji) Polski do Unii
Europejskiej.
Państwa które przystąpiły do UE w 2004r.










Cypr
Czechy
Litwa
Łotwa
Malta
Polska
Słowacja
Słowenia
Węgry
Estonia
Osiągnięcia dzięki UE



Swoboda przekraczania granic w ramach
Układu z Schengen
Powstają nowe zakłady przemysłowe :
przemysłu spożywczego i wysokich
technologii (powstały nowe fabryki)
Otwarcie unijnych rynków pracy
spowodowało spadek bezrobocia



Młodzież podejmuje studia wyższe w
krajach Unii, ze względu na niższe opłaty
dla obywateli Unii.
Z programów unijnych wspomagani są
bezrobotni oraz rolnicy
Do Polski trafiło 29,5 mln Euro z budżetu
UE w latach 2007-2011



Europejski Fundusz Społeczny - finansuje projekty
mające na celu pomoc w podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych i zwiększaniu szans na rynku pracy.
Europejski program na rzecz zatrudnienia i
innowacji społecznych - jego celem jest wsparcie
zatrudnienia, polityki społecznej i mobilności
pracowników na terenie Unii Europejskiej.
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
- pomaga osobom, które straciły pracę wskutek
zmian zachodzących w światowej strukturze
handlu, w jak najszybszym znalezieniu nowego
zatrudnienia.
Cele Unii Europejskiej



promowanie ekonomicznego i społecznego postępu
poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i
likwidowanie barier w obrocie handlowym między
państwami członkowskimi,
wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego
mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej
poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej,
dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i
poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych
obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm
prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii,



rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i
sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez
wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i
stałą poprawę poziomu życia państw uboższych,
ujednolicenie struktury gospodarczej krajów
członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego
regionów,
polepszenie standardów życia.
Instytucje, organy, agencje UE

Unia Europejska wykształciła specyficzny dla siebie system rządzenia.
Opiera się na wykształceniu odrębnej od władz krajowych administracji
wykonawczej szczebla unijnego na czele z Komisją Europejską.
Funkcje prawodawcze skupia Rada Unii Europejskiej, czyli ministrowie
poszczególnych sektorów. Ten szczebel zapewnić ma ochronę
narodowych interesów państw członkowskich. W procesie legislacji
bierze także udział wybierany w wyborach powszechnych Parlament
Europejski. Trójpodział władzy dopełnia Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej, będący swoistym Trybunałem Konstytucyjnym i Sądem
Najwyższym. Bada on zgodność przepisów unijnych z Traktatami oraz
poprawne wykonywanie prawa UE w państwach członkowskich.
Charakterystycznym dla organizacji międzynarodowej są spotkania
szefów rządów i głów państw – tutaj w formie zinstytucjonalizowanej
Rady Europejskiej. W systemie prawnym nie spełnia żadnych funkcji
poza „wyznaczaniem celów i kierunków działań”, de facto jest
najważniejszą z instytucji.
Co mamy dzięki funduszom z Unii
Europejskiej







Zmodyfikowano transport ( nowe drogi, linie kolejowe)
Inwestycje w gminach
Wsparcie dla rolników, firm, przedsiębiorstw
Pomoc dla uczących się, finansowanie kształcenia się
Wybudowano sieci kanalizacyjne, wodociągowe,
ściekowe
Dostęp do Internetu
Różnego rodzaju wsparcia dla osób
Symbole Unii Europejskiej
Hymn europejski
Flaga UE
9 maja - Dzień
Europy
Motto UE - Zjednoczona w
różnorodności
Download