Uploaded by User2550

KLASA-IIIe-ekonomika-25.11. (1)

advertisement
NOTATKA
Fundusz strukturalny są to środki przeznaczane przez Unię Europejską na rozwój państw
członkowskich i regionów będących na niższym poziomie niż średnia unijna.
Podstawowe cele polityki strukturalnej to :
a. cel rozwoju regionów zapóźnionych
b. wspieranie konwersji gospodarczej i społecznej obszarów z problemami strukturalnymi
Do zasad polityki strukturalnej zaliczamy
a. Zasada partnerstwa polega na bliskiej współpracy Komisji Europejskiej z władzami danego
kraju, jak również na współpracy władz centralnych, samorządów i obywateli przy realizacji
konkretnego projektu
b. Zasada zgodności mówi o dopasowaniu programów wspieranych przez Unię do
kompleksowych koncepcji rozwoju regionu i kraju oraz do założeń i przepisów unijnej
polityki wspierania rozwoju gospodarek krajów członkowskich
c. Zasada koncentracji zakłada skupienie środków i działań na precyzyjnie zdefiniowanych
obszarach spełniających kryteria udzielenia dofinansowania w ramach funduszy
strukturalnych
d. Zasada współfinansowania wymaga od realizatora projektu zaangażowania własnych
środków, fundusze europejskie są jedynie uzupełnieniem, nigdy nie pokrywają kosztów w
100%
e. Zasada planowania strategicznego zobowiązuje do tworzenia wieloletnich programów
trwałego rozwiązania problemów wybranych regionów lub gałęzi gospodarki
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) ma na celu wzmacnianie spójności gospodarczej i
społecznej Unii Europejskiej poprzez korygowanie dysproporcji między poszczególnymi regionami.
Inwestycje z EFRR koncentrują się na kilku kluczowych priorytetowych obszarach –
 innowacje i badania,
 agenda cyfrowa,
 wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
 gospodarka niskoemisyjna.
Europejski Fundusz Społeczny realizuje zadania europejskiej polityki zatrudnienia i rozwoju zasobów
ludzkich. J ego zasoby finansowe inwestuje się w ludzi, szczególnie tych, którzy mają trudności ze
znalezieniem pracy.
Programy operacyjne to szczegółowe plany, w których państwa członkowskie określają sposób
wykorzystania środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w okresie
programowania. Mogą być opracowywane dla konkretnych regionach lub też mogą odwoływać się do
ogólnokrajowych celów tematycznych (np. środowisko).
Rodzaje programów operacyjnych :
a. Infrastruktura i Środowisko
b. Kapitał Ludzki
c. Innowacyjna Gospodarka
d. Rozwój Polski Wschodniej
e. Pomoc Techniczna
f. Regionalne Programy Operacyjne
g. Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Program operacyjny Inteligentny Rozwój charakteryzuje się :
a. Celem programu jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki
b. Dofinansowanie mogą otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
c. Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne
projekty związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami itp.
d. Wsparcie w ramach programu jest udzielane niezależnie od sektora czy branży, której dotyczy
Download