„Unijne Programy Strukturalne” -2017

advertisement
Zagadnienia na zaliczenie wykładów z przedmiotu
„Unijne Programy Strukturalne” -2017
1.
2.
3.
4.
Polityka strukturalna
Koncepcje rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa
Działania na rzecz poprawy konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
Działania na rzecz poprawy jakości życia na obszarach wiejskich i rozwoju
regionalnego
Proszę się zapoznać z materiałem zamieszczonym poniżej oraz artykułami dostępnymi
na następujących stronach:
http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2009_10_05.pdf
przeglądowy artykuł Koncepcje rozwoju europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich
autor Barbara Roszkowska-Mądra
http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/2C9609DFD86E5E87C125809E003EF5B0/$File/Str
ony%20odStudia_BAS_48-5.pdf Artykuł Drygasa z 2016 roku Wsparcie rozwoju
obszarów wiejskich w Polsce w ramach wspólnej polityki rolnej UE. Proszę zwrócić
szczególną uwagę na podrozdział „Główne zmiany w PROW 2014-2020 w stosunku do
PROW 2007-2013” (str114-120)
Polityka strukturalna – jeden z kierunków polityki gospodarczej, obejmujący wszystkie
przedsięwzięcia, które instancje państwowe podejmują w celu oddziaływania na strukturę
gospodarki. Umiejętnie realizowana polityka strukturalna, służąca promowaniu
długookresowych zmian w rozmieszczeniu, wykorzystaniu i efektywności czynników
produkcji odgrywa ważną rolę szczególnie w przypadku tych gospodarek, które chcą sprostać
wymogom konkurencyjności.
Cele polityki strukturalnej
 Poprawa efektywności ekonomicznej gospodarki przez szybsze przemieszczanie
zasobów gospodarki z dziedzin o niskiej efektywności ekonomicznej do dziedzin
wysoko rentownych;
 Zwiększanie konkurencyjności krajowych wyrobów na rynkach światowych przez
kształtowanie nowoczesnej struktury gospodarczej oraz jej proeksportową orientację;
 Wykorzystanie procesu zmian strukturalnych do ograniczania wpływu barier
rozwojowych (barier surowcowych, energetycznych, ekologicznych, demograficznych
itd.);
 Unowocześnianie gospodarki poprzez wspieranie dziedzin charakteryzujących się
wyższym postępem technicznym, technologicznym i organizacyjnym;
 Przyspieszenie wzrostu gospodarczego i przeciwdziałanie bezrobociu.
Strategie dostosowań strukturalnych
 Polityka zapobiegawcza – bazuje na mechanizmie rynkowym i popieraniu prywatnej
inicjatywy, polega na ograniczaniu funkcji rządu do tworzenia odpowiednich
warunków funkcjonowania mechanizmów rynkowych;
 Polityka interwencyjna – redukuje rolę mechanizmów rynkowych, w jej ramach rząd
ingeruje bezpośrednio w procesy gospodarcze w celu osiągnięcia zamierzonych
przekształceń strukturalnych;
 Polityka defensywna – zajmuje się ochroną i wspomaganiem gałęzi przeżywających
trudności strukturalne;
Polityka ofensywna lub antycypacyjna – polega na ułatwianiu przedsiębiorcom
dostosowania się do nowych warunków gospodarowania w przyszłości, ma na celu
ułatwienie przesunięć zasobów kapitału i pracy do gałęzi "wzrostowych" (zazwyczaj
są to gałęzie zupełnie nowe, tzw. gałęzie wysokiej techniki).
Kontrowersje
Rosnące znaczenie poglądów liberalnych, zmierzających do ograniczenia roli państwa w
gospodarce, zmienia sposób widzenia na politykę strukturalną. Przede wszystkim zwraca się
uwagę na fakt, iż polityka ta, szczególnie w wersji defensywnej, wcale nie zwiększa
efektywności gospodarki, lecz wręcz przeciwnie, poprzez ochronę podupadłych branż,
ogranicza sprawność funkcjonowania mechanizmów rynkowych. W efekcie zamiast
poprawiać mobilność czynników produkcji i elastyczność struktury, może prowadzić do
opóźniania zmian strukturalnych. Zwolennicy doktryn liberalnych podkreślają, iż struktura
rynkowa tworzy się w wyniku niezakłóconych procesów rynkowych, a więc o alokacji
czynników produkcji powinien decydować sam rynek, nie zaś państwo, które winno się
ograniczyć do dbania o właściwe funkcjonowanie mechanizmów konkurencji
przesądzających o sprawności gospodarki rynkowej.
Polityka strukturalna dziś
W warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej rodzą się nowe relacje między mechanizmem
rynkowym, a polityką strukturalną. Decyzje handlowe, produkcyjne i inwestycyjne ponoszą
podmioty gospodarcze, natomiast zadaniem władz publicznych jest zapewnienie
odpowiedniego klimatu konkurencyjnego, motywującego podmioty gospodarcze do
podejmowania inicjatywy i ponoszenia ryzyka gospodarczego oraz podejmowania działań
towarzyszących, wspomagających i przyspieszających procesy bieżące i strukturalne. Nie
oznacza to jednak, iż znaczenie polityki strukturalnej maleje, zmieniają się jedynie jej
charakter i metody. W krajach wysoko rozwiniętych jej istotność wręcz rośnie i wynika z
wykształcenia się nowych cech międzynarodowego podziału pracy. Nowy wymiar polityki
strukturalnej jest też konsekwencją silnego umiędzynarodowienia produkcji, zwiększania
zależności pomiędzy poszczególnymi segmentami gospodarki światowej, czy także
zjednywania się krajów w różnego rodzajach organizacjach czy ugrupowaniach
gospodarczych.

Bibliografia
 Polityka gospodarcza pod redakcją Henryka Ćwiklińskiego, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001;
 Polityka gospodarcza pod redakcją Bolesława Winiarskiego, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1999.
Polityka strukturalna UE obejmuje szereg działań, które sprzyjają stymulowaniu
długookresowych zmian na gruncie społeczno – gospodarczym poszczególnych regionów i
państw członkowskich Unii. Celem tych działań jest wyrównywanie dysproporcji pomiędzy
regionami oraz usuwanie opóźnień w rozwoju obszarów najbiedniejszych, co w efekcie ma
przełożyć się na harmonijny wzrost całej Unii Europejskiej. W związku z powyższym,
polityka strukturalna nazywana bywa również polityką regionalną lub też polityką spójności.
Historia i etapy rozwoju
Przesłanki do rozwoju wspólnotowej polityki strukturalnej znalazły się już w Traktatach
Rzymskich. W preambule Traktatu powołującego Wspólnotę Europejską, państwa
założycielskie wyraziły troskę o „zapewnienie ich harmonijnego rozwoju, poprzez
zmniejszenie różnic istniejących między poszczególnymi regionami oraz opóźnienia
regionów mniej uprzywilejowanych” [1].
Niemniej, traktaty założycielskie nie podnosiły expressis verbis kwestii polityki strukturalnej.
Pierwsza propozycja jej założeń, w tym też utworzenia Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego została zgłoszona przez Komisję Europejską w 1969 r. Koncepcja Komisji nie
zyskała jednak wówczas wystarczającego poparcia [2]. Stało się to dopiero kilka lat później,
w momencie pierwszego rozszerzenia w latach 70, gdy do grona członków WE dołączyły
Dania, Irlandia oraz Wielka Brytania. Zwłaszcza dwa ostatnie kraje borykały się z problemem
nierównomiernego wzrostu gospodarczego poszczególnych regionów i to dzięki ich akcesji
podjęto zdecydowane kroki na rzecz stworzenia solidnych podwalin dla polityki spójności.
Zarówno Wielka Brytania, jak i Irlandia uzależniły bowiem swoje członkowstwo we
Wspólnocie od możliwości wdrożenia mechanizmu EFRR [3]. Tym samym, w 1975 r.
podjęto formalną decyzję o utworzeniu funduszu.
Kolejne rozszerzenia w latach 80 i przyjęcie państw o dużo niższym poziomie rozwoju
gospodarczego, tj. Grecji (1981 r.), Hiszpanii oraz Portugalii (1986 r.) pociągnęły za sobą
potrzebę istotnych modyfikacji w dotychczasowym kształcie polityki strukturalnej. Na mocy
Jednolitego Aktu Europejskiego w 1986 r., poprzez wprowadzenie do TWE Tytułu XIV
(obecnie XVIII), poświęconemu spójności ekonomicznej i społecznej, polityka regionalna
uzyskała w końcu podstawy traktatowe.
Konsekwencją drugiego rozszerzenia oraz przyjęcia JAE było z kolei przeprowadzenie dwóch
gruntownych reform funduszy strukturalnych, określanych – od nazwiska ich twórcy,
ówczesnego przewodniczącego Komisji WE – mianem pakietów Delorsa. Objęły one lata
1988 – 1993 oraz 1994 – 1999. Główne założenia reform dotyczyły przede wszystkim
wprowadzenia zasady koncentracji środków w aspekcie finansowym, geograficznym i
celowym. Oznaczało to integrację środków finansowych, rozproszonych w ramach
poprzednio rozdzielnie funkcjonujących funduszy strukturalnych, wyznaczanie według
określonych kryteriów obszarów uprawnionych do wsparcia oraz definiowanie z góry celów,
które mogą być finansowane z budżetu przeznaczonego na realizację polityki spójności.
Ponadto, zadecydowano, że działania polityki strukturalnej będą podejmowane w ramach tzw.
wieloletnich planów rozwoju, przygotowywanych przez władze krajowe w porozumieniu z
regionami, a następnie zatwierdzane przez KE. Jednocześnie, Komisja uzyskała prawo do
tworzenia własnych programów, wspierających wybrane obszary tematyczne, mieszczące się
w zakresie celów ogólnych – tzw. Inicjatyw Wspólnotowych [4].
Istotnym faktem jest, iż w wyniku realizacji pakietów Delorsa nakłady z budżetu WE
przeznaczone na finansowanie funduszy strukturalnych wzrosły z 5 proc. w 1975 r. do blisko
40 proc. w 1999 r. [5]
Kolejnym etapem w rozwoju polityki strukturalnej była przyjęta w 1999 r. w Berlinie Agenda
2000 (inaczej pakiet Santera). Określiła ona założenia tej polityki na lata 2000 – 2006, z
których najważniejsze zostały przeniesione na kolejny okres programowania.
Zasady i cele
Polityka spójności UE realizowana jest obecnie według określonych zasad, z których
podstawowe to [6]:
1. zasada komplementarności, oznaczająca, iż pomoc UE w wyrównywaniu dysproporcji
uzupełnia jedynie działania krajowe,
2. zasada spójności, wprowadzająca obowiązek zachowania integralności prowadzonych
działań z innymi politykami, priorytetami oraz instrumentami finansowymi Unii,
3. zasada partnerstwa, mówiąca o ścisłej współpracy KE z każdym państwem
członkowskim, władzami regionalnymi i miejskimi oraz partnerami społecznymi na
gruncie polityki spójności,
4. zasada pomocniczości (subsydiarności), wskazująca, że UE działa w obszarze
kompetencji nie wyłącznych, należących do państw członkowskich (a do takich
zaliczają się kwestie rozwoju regionalnego), tylko wtedy, gdy cele działań nie mogą
być zrealizowane w drodze interwencji danego państwa, a jednocześnie ich lepszą
realizacje zapewnią organy unijne,
5. zasada dodatkowości, funkcjonująca już od 1988 r. i zapewniająca, że wkład
pochodzący z funduszy strukturalnych nie zastępuje w całości publicznych lub
równoważnych wydatków strukturalnym, które ponosi państwo członkowskie,
6. zasada proporcjonalności (interwencji proporcjonalnej), która oznacza, że im mniejszy
wkład finansowy Unii, tym mniejsze zaangażowanie KE, a tym samym większa
odpowiedzialność leżąca po stronie państwa członkowskiego.
Koncentracja działań w ramach polityki strukturalnej opiera się na wyznaczonych przez UE
celach. Na mocy Agendy 2000 liczba celów uległa ograniczeniu z 7 do 3. W latach 2007 –
2013 są one następujące [7]:
Cel 1. Konwergencja, wspierający wzrost gospodarczy oraz tworzenie nowych miejsc pracy
w najbiedniejszych regionach, tj. o PKB na głowę mieszkańca niższym niż 75 proc. średniej
UE,
Cel 2. Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie, w ramach którego finansowane są
przemiany strukturalne w regionach nie kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach
celu 1, a także zmiany zachodzące na rynku pracy,
Cel 3. Europejska Współpraca terytorialna, obejmujący współpracę transgraniczną,
transnarodową i międzyregionalną.
Na wyżej wskazane cele przeznaczono odpowiednio ok. 81 proc., 16 proc. i 2,5 proc.
środków polityki strukturalnej [8].
Instrumenty realizacji
Narzędziami, które umożliwiają wdrażanie polityki spójności są fundusze strukturalne.
Zalicza się do nich Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), służący do
finansowania tzw. projektów twardych, podejmowanych w ramach wszystkich celów
polityki strukturalnej, a także Europejski Fundusz Społeczny(EFS), wspierający
przedsięwzięcia o charakterze miękkim, w tematach mieszczących się w Celu 1. oraz 2.
Do 2007 roku w skład funduszy strukturalnych, czyli również instrumentów polityki
strukturalnej wchodziły Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa oraz
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnictwa. Dziś natomiast, pod lekko
zmodyfikowanymi nazwami funkcjonują one w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
Należy jednak pamiętać, iż Fundusz Spójności z którego finansowane są duże inwestycje
infrastrukturalne dotyczące środowiska oraz europejskich sieci transportowych TEN-T, choć
podlegający podobnym zasadom jak instrumenty polityki regionalnej, nie jest funduszem
strukturalnym.
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO przyczynia się do
finansowania pomocy mającej na celu wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej
gospodarek regionalnych, w tym przekształcania upadających regionów przemysłowych i
regionów opóźnionych w rozwoju, jak również wspieranie współpracy transgranicznej,
transnarodowej i międzyregionalnej
 CEL 1
 Badania i rozwój technologiczny, innowacyjność i przedsiębiorczość
 Społeczeństwo informacyjne, inicjatywy w zakresie rozwoju lokalnego, środowisko,
turystyka
 Zapobieganie zagrożeniom
 Inwestycje transportowe, inwestycje w edukację, inwestycje w infrastrukturę ochrony
zdrowia i infrastrukturę społeczną
 CEL 2 INNOWACJE I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY, DOSTĘP DO
USŁUG TRANSPORTOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH, DZIAŁANIA
PREWENCYJNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZAPOBIEGANIA
ZAGROŻENIOM
 CEL3 WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, WSPÓŁPRACA
TRANSNARODOWA, WZMOCNIENIE POLITYKI REGIONALNEJ POPRZEZ
WSPIERANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
 przyczynia się do realizacji priorytetów Wspólnoty w zakresie wzmacniania spójności
gospodarczej i społecznej przez poprawę możliwości zatrudnienia i pracy,
stymulowanie wysokiego poziomu zatrudnienia oraz tworzenia liczniejszych
i lepszych miejsc pracy
 CEL 1
 Zwiększenie zdolności adaptacyjnej pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców
 Wzmocnienie kapitału ludzkiego
 Wzrost integracji społecznej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji
 Zwiększanie dostępu do zatrudnienia, dążenie do zapewnienia integracji na rynku
pracy osób poszukujących zatrudnienia i nieaktywnych zawodowo oraz zapobiegania
bezrobociu
 Wspieranie współpracy na rzecz zatrudnienia różnych środowisk
 CEL 2 ZWIĘKSZENIE I POPRAWA INWESTYCJI W KAPITAŁ LUDZKI
 Wzmacnianie zdolności służb i organizacji działających na rzecz zatrudnienia i rynku
pracy
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH (EFRROW)
Fundusz przyczynia się do:
 zwiększenia konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,
 poprawy stanu środowiska naturalnego i krajobrazu,
 poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz zwiększenia popierania
różnicowania działalności gospodarczej.
Przypisy:
[1]Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską, wersja skonsolidowana, Dz. Urz. UE C z 10.11.1997 r.
[2]Cini M. (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007, str. 399.
[3]Cini M. (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007, str. 398 – 399.
[4]Kawecka – Wyrzykowska E., Synowiec E.(red.), Unia Europejska. Tom I, Warszawa 2004, str. 286 – 289.
[5]Cini M. (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007, str. 399.
[6]Zbiór aktów prawnych WE w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007 – 2013.
Komentarz, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, str. 36 – 43.
[7]Zbiór aktów prawnych WE w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007 – 2013.
Komentarz, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, str. 10, 24 – 26.
[8]Zbiór aktów prawnych WE w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007 – 2013.
Komentarz, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, str. 10.
Download