Monika Maziarka-Grochola – absolwentka Wydziału Prawa

advertisement
Monika Maziarka-Grochola – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie oraz Studium „Rachunkowość i zarządzanie finansami” Małopolskiej
Wyższej Szkoły Ekonomicznej. W roku 2004 złożyła pozytywnie egzamin prokuratorski.
Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych, finansowych i planistycznych związanych
z przygotowaniem projektów finansowych z Funduszy Strukturalnych. Przygotowuje studia
wykonalności i biznes plan, a także analizy prawne obejmujące m.in. tematykę zamówień
publicznych, prawa autorskiego, prawa prasowego czy pomocy publicznej. Ponadto zajmuje
się opracowywaniem dokumentów planistycznych, w tym Programów Rewitalizacji.
Doradza samorządom, instytucjom kultury oraz organizacjom pozarządowym
w zakresie możliwości ubiegania się o środki finansowe przede wszystkim na projekty
z obszaru kultury, społeczeństwa informacyjnego, rewitalizacji, infrastruktury lokalnej.
Prowadzi szkolenia na temat aspektów prawnych funkcjonowania instytucji kultury,
źródeł finansowania, techniki projektowania i zarządzania projektem finansowym z Funduszy
Strukturalnych.
Ponadto uczestniczy w ocenach projektów finansowanych ze środków UE w obszarze
kultury, społeczeństwa informacyjnego, rewitalizacji, a także w innych dziedzinach w zakresie
zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz analiz finansowo-ekonomicznych.
Jest współautorką podręcznika nt. przygotowania projektów kulturalnych
zorientowanych na aplikowanie do funduszy europejskich „Projekty kulturalne – krok po
kroku”, opublikowanego we współpracy Narodowego Centrum Kultury i Urzędu Komitetu
Integracji Europejskiej.
Download