LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI – CZYM JEST

advertisement
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI – CZYM JEST
(I CZYM NIE JEST) REWITALIZACJA?
Rewitalizacja jest to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych,
mający na celu wyprowadzenie terenu ze stanu kryzysowego i prowadzący do rozwoju, w
tym do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty poprzez przywrócenie obszarowi utraconych
przezeń funkcji lub też nadanie mu nowych funkcji.
Proces ten koncentruje się wokół następującego ciągu czynności:
A. Wskazujemy określony obszar przestrzeni miejskiej, na którym to występują
zaburzenia funkcji tego obszaru w strukturze miasta (funkcja – np., mieszkalna,
handlowa, przemysłowa, itp.).
B. Określamy wizję przyszłej funkcji dla tego obszaru. Może być to ponowne
uaktywnienie poprzednio realizowanej funkcji bądź też przeformułowanie zadań
obszaru dla nowej funkcji (np. nadanie terenom poprzemysłowym funkcji handlowej).
C. Dobieramy narzędzia służące realizacji wizji rozwoju dla tego obszaru. Przez narzędzia
rozumiemy tu wszelkiego rodzaju impulsy w jakość funkcjonowania społeczności na
danym obszarze, w pierwszej mierze inwestycje infrastrukturalne oraz akcje
skierowane do ludności.
D. Poprzez krytyczną analizę potrzeb i narzędzi tworzymy plan działania, uwzględniający
takie elementy jak: czas, koszty, podmioty odpowiedzialne. Miejscem, gdzie można
zawrzeć taki plan działania jest Lokalny Program Rewitalizacji.
Czym nie jest rewitalizacja?
Rewitalizacja tym różni się od np. modernizacji czy adaptacji, że obejmuje działania
kompleksowe – odnowienie jakiegoś obiektu czy stworzenie np. systemu kanalizacji nie jest
celem samym w sobie, ostatecznym; stanowi ono bowiem jedynie środek do osiągnięcia celu
ogólnego, jakim jest zwiększenie szans na wszechstronny rozwój lokalny, zwiększający
szanse rozwoju wszystkich mieszkańców.
1



Rewitalizacja



Rewaloryzacja
Modernizacja
Renowacja
Konserwacja
Adaptacja
WYBIÓRCZOŚĆ
KOMPLEKSOWOŚĆ
Realizacji projektów rewitalizacyjnych służy Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę wieloletni program działań w sferze
przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do
wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej, oraz stworzenia warunków do
dalszego rozwoju tego obszaru.
Warunki sukcesu przy wdrażaniu LPR:
Współdziałanie - Program Rewitalizacji ma być wspólną i z własnej woli podejmowaną
płaszczyzną działań różnych lokalnych podmiotów: samorządu, organizacji społecznych,
przedsiębiorców, mieszkańców;
Otwartość - Program Rewitalizacji ma mieć charakter otwarty – wymagane jest
dopuszczenie różnego rodzaju projektów, otwartość programu przejawia się również w
możliwości jego aktualizacji wraz z pojawianiem się nowych zjawisk i pomysłów;
Spójność - Program Rewitalizacji powinien być skoordynowany z innymi dokumentami
Miasta o charakterze strategicznym.
LPR nie jest tworzony po to tylko, by umożliwić uzyskanie finansowania zewnętrznego z
funduszy UE i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jego celem jest poprawa
warunków życia mieszkańców we wszelkich aspektach, które takiej poprawy wymagają.
Program Rewitalizacji może dotyczyć zdegradowanych:
○ obszarów poprzemysłowych,
○ obszarów miejskich,
○ obszarów powojskowych.
Konieczne jest wskazanie kluczowych problemów indywidualizujących teren
proponowany do rewitalizacji. W tym celu należy określić charakter odnawianego
obszaru pod względem:
 zamożności mieszkańców;
 bezrobocia;
2






warunków mieszkaniowych;
przestępczości;
wykształcenia mieszkańców;
przedsiębiorczości mieszkańców;
degradacji infrastruktury technicznej i budynków;
zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
Zaproszenie do składania wniosków o wpisanie projektów do LPR
skierowane jest do tych wszystkich:
1. których projekty powinny być wpisane do LPR w celu uzyskania dofinansowania w
ramach konkursów przeprowadzanych w działaniu „Rewitalizacja zdegradowanych
obszarów miejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego,
2. którzy będą ubiegać się o dofinansowanie z tytułu realizacji projektów w innych
działaniach Programów Operacyjnych (wpisanie projektu do LPR będzie dowodem
zgodności z lokalną polityką rozwoju),
3. którzy zamierzają realizować swoje projekty ze środków własnych, mimo iż z przyczyn
formalnych nie mogą stać się obecnie beneficjentami funduszy (efekt promocji
projektu).
Nierzadko wsparcie finansowe UE dla projektu uzależnione jest od
obecności projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji.
Typy projektów możliwych do zrealizowania w ramach rewitalizacji:
1. Poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki
przestrzeni publicznych.
2. Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych
patologiami społecznymi obszarach (montaż systemów monitoringu – kamery –
budowa bądź modernizacja oświetlenia).
3. Prace remontowo - konserwatorskie budynków o wartości architektonicznej i
znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków wraz z
zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniające się do tworzenia stałych
miejsc pracy.
4. Remont, modernizacja lub adaptacja budynków i przestrzeni użyteczności publicznej
na cele edukacyjno-społeczne (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły
średnie i ponadgimnazjalne, centra kształcenia, ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły
wyższe, domy kultury, bursy szkolne itp.).
5. Poprawa warunków uprawiania sportu, turystyki i rekreacji na terenie Miasta.
6. Przebudowa lub remont publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji
rekreacyjnych i sportowych umożliwiających integrację osób zdrowych i
niepełnosprawnych.
7. Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury umożliwiającej rozwój
działalności społeczno-opiekuńczej i zdrowotnej (domy opieki społecznej,
ośrodki pomocy społecznej, hospicja, zakłady opiekuńczo-lecznicze).
3
8. Prace konserwatorskie i remonty historycznych obiektów wpisanych do
rejestru zabytków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniające
się do zachowania dziedzictwa kulturowego, rozwoju turystyki oraz działalności
kulturalnej i społecznej.
9. Remont budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym w
tym ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne i kulturalne przyczyniające się do
tworzenia stałych miejsc pracy.
10. Remont i modernizacja infrastruktury technicznej, szczególnie w zakresie
ochrony środowiska (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, termomodernizacja
budynków, ograniczenie korzystania z indywidualnych źródeł ciepła na rzecz
podłączenia do sieci cieplnych).
11. Remont, przebudowa lub przystosowanie budynków i przestrzeni dla potrzeb
tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości.
4
Download