Załącznik 1

advertisement
Urząd Gminy Szydłów
ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów
TEL: 41 354 51 25
FAX: 41 354 51 25
Rejestr zgłoszonych uwag/opinii w ramach zaopiniowania projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023,
przez instytucje wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.)
Lp.
1.
2.
3.
Zgłaszający
Propozycja zmiany
wraz z uzasadnieniem
Stanowisko
wraz z uzasadnieniem
Gminna Komisja
ArchitektonicznoUrbanistyczna
Należy opisać - zatytułować załącznik graficzny – mapę, gdyż nie wynika jasno, że jest to
wymagany art. 15 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.
U. z 2015r. poz. 1777 ze zm.) załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki
zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji sporządzony na mapie w skali co
najmniej 1:5000 opracowanej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku
jej braku - z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17
maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Uwaga została uwzględniona
Naniesiono niezbędne
poprawki do załącznika 1.
Gminna Komisja
ArchitektonicznoUrbanistyczna
W chwili sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szydłów na lata
2016 -2023, jest w opracowywaniu zmiana studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłów, w związku z powyższym ustalenia
zmiany studium wymagają uwzględnienia głównych wniosków wynikających z GPR,
nieuwzględnionych dotychczas w obowiązującym studium. W związku z wymogami art.
15 ust. 1 pkt 13 ustawy o rewitalizacji gminny program rewitalizacji musi wskazać zakres
wymaganych zmian w dokumencie studium oraz miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego, czego nie zrobiono w GPR w rozdziale 6.2. Niezbędne zmiany w zakresie
planowania i zagospodarowania.
Uwaga została uwzględniona
Wskazano zakres zmian
wymaganych w dokumencie
studium oraz miejscowych
planach zagospodarowania
przestrzennego w rozdziale 6.2.
Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Kielcach
W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji należy uwzględnić następujące kwestie:
– ochronę środowiska i przyrody, w szczególności poprzez zapewnienie ochrony
gleby, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych oraz oszczędne
korzystanie z terenu;
– prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego
Uwaga została uwzględniona
Urząd Gminy Szydłów
ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów
TEL: 41 354 51 25
FAX: 41 354 51 25
lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub
krzewów na terenach zieleni lub zadrzewionych powinny być wykonywane w
sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom;
– w przypadku występowania chronionych gatunków roślin lub miejsc dogodnych
dla bytowania zwierząt, z którymi kolidowałaby dana inwestycja wymaganym jest
uzyskanie odpowiednich zezwoleń na odstępstwa od zakazów, wydawanych w
trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody. W odniesieniu do zadań z zakresu
termomodernizacji budynków, należy uwzględnić ochronę zwierząt (ptaków i/lub
nietoperzy), w tym ewentualną potrzebę sporządzenia ekspertyzy ornitologicznej i
chiropterologicznej.
W przypadku stwierdzenia obecności takich gatunków prace należy prowadzić
poza ich okresem lęgowo-rozrodczym oraz - w zależności od potrzeby - zapewnić
im siedliska zastępcze lub ewentualnie, tak jak wspomniano wyżej, uzyskać
stosowne zezwolenia na odstępstwa od zakazów.
Powyższe zapisy należy uwzględnić w projekcie Programu.
4.
Świętokrzyski Wojewódzki
Konserwator Zabytków
Program prac rewitalizacyjnych przy obiektach o wysokiej skali i wartości nie może
stanowić listy powszechnych prac remontowych. Wymagana jest pewna wiedza fachowa,
która pozwoli przygotować poprawne merytorycznie opracowanie.
Wobec powyższego proponuje się aby zespół redakcyjny przyjął jakieś akceptowalne
kryterium przedstawienia dziedzictwa kulturowego gminy i zakresu projektowanych prac
rewitalizacyjnych.
Uwaga została uwzględniona
Naniesiono zmiany w
pogłębionej diagnozie oraz
zakresie rzeczowym projektu
podstawowego nr 5
Kompleksowe zachowanie
i zabezpieczenie obiektów
zabytkowych
i dziedzictwa kulturowego
w Szydłowie oraz dostosowanie
ich do funkcji kulturalnych
i turystycznych.
Download