Załącznik nr 1 - bip.jaroslaw.u

advertisement
Załącznik nr 1
do uchwały Nr 162/XVIII/2011
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 3 października 2011 r.
STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA JAROSŁAWIA
UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE UL. PRUCHNICKIEJ
ZMIANA STUDIUM NR 7/2/2010
Olsztyn 2010
WYKONANIE OPRACOWANIA:
Projekt zmiany nr 7/2/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Jarosławia w rejonie ul. Pruchnickiej wykonany został przez firmę
BDK – Inplus Sp. z o.o. ul. Wilczyńskiego 25E/215, 10-686 Olsztyn.
Zespół autorski:
mgr inż. arch. Marian Kopliński
główny projektant, upr. urb. Nr 963/89
mgr inż. Maria Bohutyn
zagadnienia urbanistyczne
inż. Kamila Walenciak, architekt
kraj.
zagadnienia przyrodnicze
2
SPIS TREŚCI
1. Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu _____________ 4
2. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony ______________________________ 5
3. Stan środowiska, w tym stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i
jakości zasobów wodnych oraz wymogi ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego _____________________________________________________________ 5
3.1. Rzeźba terenu i warunki geologiczne ___________________________________________ 5
3.2. Wody powierzchniowe i podziemne ___________________________________________ 6
3.3. Warunki topoklimatyczne ____________________________________________________ 6
3.4. Struktura przyrodnicza ______________________________________________________ 6
3.5. Obszary chronione _________________________________________________________ 6
3.6. Zagrożenia środowiska ______________________________________________________ 6
3.7. Ocena warunków ekofizjograficznych __________________________________________ 6
3.8. Rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna_________________________________________ 6
4. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej __________ 6
5. Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia ________________ 6
6. Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia ______________________________ 7
7. Potrzeby i możliwości rozwoju miasta ______________________________________ 7
8. Stan prawny gruntów ____________________________________________________ 7
9. Obiekty i tereny chronione na podstawie przepisów odrębnych ___________________ 7
10. Obszary naturalnych zagrożeń geologicznych, udokumentowane złoża kopalin, tereny
górnicze wyznaczone na podstawie przepisów odrębnych _________________________ 7
11. Zasoby wód podziemnych _______________________________________________ 7
12. Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopień
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami 7
13. Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych __________________ 8
14. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej _________________________ 8
3
1. Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu
Obszar położony jest w południowej części miasta, przy ul. Pruchnickiej. Obecnie teren
przeznaczony jest na cele zieleni izolacyjnej, będącej elementem systemu ekologicznego
miasta. Dotychczasowe zagospodarowanie terenu związane jest z jego położeniem
w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia. Większość obszaru pokryta jest
roślinnością, tj. drzewami, krzewami ozdobnymi oraz roślinnością trawiastą.
Dostępność komunikacyjna do obszaru następuje poprzez drogę wojewódzką nr 880
relacji Jarosław – Pruchnik. Ponadto, teren posiada dostęp do sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, a także telekomunikacyjnej.
Rys. 1. Dotychczasowe zagospodarowanie przestrzenne na obszarze zmiany studium
Rys. 2. Dotychczasowe zagospodarowanie przestrzenne na obszarze zmiany studium
4
Rys. 3. Dotychczasowe zagospodarowanie przestrzenne na obszarze zmiany studium
2. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony
Teren zmiany studium jest w przeważającej części nie zainwestowany, więc pojęcie
ładu przestrzennego go nie dotyczy. Istotnym jest, aby wprowadzając nową zabudowę na
przedmiotowy obszar, mieć na uwadze pojęcie ładu przestrzennego.
3. Stan środowiska, w
tym stan rolniczej i leśnej przestrzeni
produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogi
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
3.1. Rzeźba terenu i warunki geologiczne
Morfologicznie teren położony jest w obrębie Pogórza Rzeszowskiego wchodzącego
w skład makroregionu fizyczno-geograficznego Kotliny Sandomierskiej. W obrębie terenu
występują nachylenia powierzchni od 0 do 5%. Morfologia terenu i jego warunki
geologiczne ogólnie nie stwarzają ograniczeń w sposobie zagospodarowania terenu.
5
3.2. Wody powierzchniowe i podziemne
Badany obszar leży w dorzeczu rzeki San, do którego nadmiar wód opadowych
odprowadza dopływ Głęboka, posiadający sieć dopływów okresowych. Wody podziemne
występują na głębokości ok. 20-30 metrów.
3.3. Warunki topoklimatyczne
Obszar położony jest w Regionie Klimatów Podgórskich Nizin i Kotlin, który
charakteryzuje się surową zimą i ciepłym latem. Średnie opady roczne są wyższe niż na
terenach nizinnych Polski. Zimą następuje wyraźny wpływ kontynentalizmu.
Korzystne warunki solarne, termiczne i wilgotnościowe kwalifikują obszar do regionu
o najkorzystniejszych warunkach topograficznych w mieście.
3.4. Struktura przyrodnicza
W granicach obszaru występują zbiorowiska roślinności, składające się głównie
z nasadzonych drzew i krzewów ozdobnych oraz trawników. Obszar sąsiaduje z polami
uprawnymi, gdzie zlokalizowane są zbiorowiska roślinności segetalnej, głównie chwasty.
3.5. Obszary chronione
W granicach obszaru nie stwierdzono występowania gatunków i siedlisk roślin
i zwierząt objętych ochroną z tytułu przepisów o ochronie przyrody.
3.6. Zagrożenia środowiska
Na badanym terenie i w jego sąsiedztwie nie występują obiekty i przedsięwzięcia, które
w znaczący sposób mogłyby wpłynąć na stan środowiska.
3.7. Ocena warunków ekofizjograficznych
Większość obszaru posiada korzystne warunki ekofizjograficzne do lokalizacji funkcji
mieszkaniowej i usługowej. Pozostała część zlokalizowana jest dolinach nieckowatych
o warunkach wodno-gruntowych utrudniających sytuowanie budynków.
3.8. Rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna
W granicach opracowania nie występują obszary rolniczej i leśnej przestrzeni
produkcyjnej.
4. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej
W granicach opracowania nie występują obszary i obiekty chronione z tytułu przepisów
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
5. Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia
W granicach opracowania nie występują budynki przeznaczone na stały bądź
tymczasowy pobyt ludzi, więc zagadnienie nie dotyczy omawianego terenu.
6
6. Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia
W granicach opracowania nie występują obszary zagrożenia bezpieczeństwa ludności
i jej mienia.
7. Potrzeby i możliwości rozwoju miasta
W granicach terenu, dla którego sporządzana jest zmiana studium, istnieje
zapotrzebowanie na obiekty o funkcji usługowej, w tym hotelowej i gastronomicznej.
Takie zagospodarowanie nie jest obecnie możliwe z powodu przepisów prawa
miejscowego, które wymagają zmiany.
8. Stan prawny gruntów
Teren w granicach opracowania stanowi własność osób prywatnych.
9. Obiekty i tereny chronione na podstawie przepisów odrębnych
W granicach opracowania nie występują obszary i obiekty chronione z tytułu przepisów
odrębnych.
10. Obszary naturalnych zagrożeń geologicznych, udokumentowane
złoża kopalin, tereny górnicze wyznaczone na podstawie przepisów
odrębnych
Nie występują w granicach opracowania.
11. Zasoby wód podziemnych
W granicach opracowania występują wody podziemne poziomu czwartorzędowego
związane z osadami piaszczysto-żwirowymi, podścielającymi lessy występujące w postaci
swobodnego zwierciadła wody na głębokości około 20 – 30 metrów.
12. Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym
stopień uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej
oraz gospodarki odpadami
Dostępność komunikacyjna do obszaru następuje poprzez drogę wojewódzką nr 880
relacji Jarosław – Pruchnik, która zlokalizowana jest poza granicami zmiany studium.
Teren posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej,
a także telekomunikacyjnej oraz objęty jest miejskim systemem zbierania odpadów. Stan
techniczny w/w sieci uznany został jako dobry.
7
13. Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych
W granicach opracowania przebieg mają dwie nitki gazociągu wysokiego ciśnienia
DN 300, które stanowią inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
Inwestycje dotyczące tego elementu infrastruktury technicznej, będą stanowiły zadania
zaliczane do ponadlokalnych celów publicznych.
14. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej
W granicach opracowania brak terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
więc zagadnienie nie dotyczy omawianego tematu.
8
Download