pobierz

advertisement
DIAGNOZA STANU I UWARUNKOWANIA
DOTYCZĄCE TERENÓW OBJĘTYCH ZMIANĄ STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS
TERENU W MIEJSCOWOŚCI OSTROWY TUSZOWSKIE (2012 r.)
Diagnozę stanu i analizę uwarunkowań przeprowadzono w dostosowaniu do wymagań
określonych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r.
poz. 647) oraz z uwzględnieniem ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolas.
1.DOTYCHCZASOWE PRZEZNACZENIE, ZAGOSPODAROWANIE
I UZBROJENIE TERENU.
Teren obejmowany zmianą studium
jest położony po północnej stronie drogi
powiatowej Nr 1162 R, w zachodniej części miejscowości Ostrowy Tuszowskie. Według
obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Cmolas jest położony w terenach leśnych, w strefie polityki przestrzennej, określonej jako
strefa rozwoju usług turystyki.
Teren ten, ani też tereny położone w bliskim sąsiedztwie nie są objęte miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego.
W miejscowości Ostrowy Tuszowskie
obowiązują następujące
miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:
1) Nr 5/2006 uchwalony uchwałą Nr IX/59/07 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 lipca
2007 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Rzeszowskiego Nr
z dnia
24 sierpnia 2007 r.
poz.
1680
- teren w całości przeznaczony
71
pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
2) Nr 5/2006 uchwalony uchwałą Nr IX/60/07 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 lipca
2007 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Rzeszowskiego Nr 71
z dnia
24 sierpnia 2007 r.
poz.
1681 - jest to teren w całości przeznaczony pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
3) Nr 7/2006 2006 uchwalony uchwałą Nr IX/60/07 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26
lipca 2007 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Rzeszowskiego Nr 71
z dnia 24 sierpnia 2007 r. poz. 1682 - teren przeznaczony pod działalność usługowohandlową i zabudowę mieszkaniową.
1
Tereny objęte tymi planami są jednak położone w strefie obszaru zabudowy wsi, w znacznej
odległości od terenu, będącego przedmiotem zmiany studium.
W stanie istniejącym jest to teren leśny, głównie porośnięty lasem sosnowym,
w znacznym stopniu zdegradowanym, z drzewami o różnym wieku od 15 do 85 lat. Dookoła
tego terenu występuje kompleks leśny o podobnym charakterze, a także fragmenty nowych
zalesień. Jest oddalony o kilkaset metrów od rozproszonej zabudowy wsi. Nie posiada
uzbrojenia w infrastrukturę techniczną. Z drogami publicznymi jest powiązany poprzez
istniejące drogi gruntowe, wewnętrzne.
Nie
zachodzi
konieczność
przestrzennym do istniejących
jakichkolwiek
nawiązań
w
zagospodarowaniu
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Powiązania komunikacyjne winny odbywać się poprzez istniejący system drogowy.
2. STAN ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGI JEGO OCHRONY.
Teren jest położony wśród lasu, niewidoczny od strony szlaków komunikacyjnych
i terenów zabudowy. Jego zagospodarowanie nie naruszy ładu przestrzennego, o ile nie
będzie zagospodarowane trwałymi obiektami budowlanymi. Dlatego też
nie należy
dopuszczać tam trwałej zabudowy.
3.
STAN
ŚRODOWISKA,
PRODUKCYJNEJ,
ROLNICZEJ
WIELKOŚCI
I
I
LEŚNEJ
ZASOBÓW
PRZESTRZENI
WODNYCH
ORAZ
WYMOGÓW ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU.
Środowisko
przedmiotowego
terenu
określa
"Opracowanie
ekofizjograficzne
sporządzone na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działek nr 594/1, 595, 596/1, 596/2 położonych w miejscowości OSTROWY TUSZOWSKIE
g. CMOLAS", autorstwa dr hab. inż. B. Radwanek-Bąk upr. Ministra Środowiska 020982,
Kraków, 30.07.2012 r. Ponadto dla przedmiotowego terenu została wydana decyzja Wójta
Gminy Cmolas znak L.GGR.II.6220.1.2010 z dnia 12.06.2012 r. o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja złoża piasku
2
Ostrowy Tuszowskie - Guźda", w której określone zostały szczegółowe warunki
wykorzystania tego terenu, zapewniające ochronę środowiska przyrodniczego.
Cały teren znajduje się w granicach Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu Jest też objęty siecią NATURA 2000 - ostoja "Puszcza
Sandomierska" (kod PLB 180005).
Teren stanowi fragment stoku rozległego wału wydmowego, a wysokość bezwzględna
terenu wynosi od około 190 m n.p.m. w części północno-zachodniej do około 197 m n.p.m.
w części wschodniej i północno-wschodniej.
Jest porośnięty lasem, stanowiącym niewielki fragment dużego kompleksu leśnego dawnej
Puszczy Sandomierskiej, z ostoją licznych gatunków fauny. Głównym gatunkiem drzew jest
sosna z niewielka domieszką dębu szypułkowego, brzozy brodawkowatej i buka. Las ten nosi
wyraźnie cechy zaniedbania i degradacji. Jest objęty "Uproszczonym planem urządzenia lasu"
własności osób fizycznych na okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2014 r.
Nie występują żadne cieki wodne ani urządzenia wodne, ani też ujęcia wód. i zbiorniki
wód podziemnych.
4. STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ.
Zgodnie z informacją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu
Delegatury w Rzeszowie, na obszarze obejmowanym zmianą studium nie występują obiekty
chronione na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
5. WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONA ZDROWIA.
Teren jest położony poza zawarta zabudowa wsi Ostrowy Tuszowskie, a najbliższa
rozproszona zabudowa znajduje się w odległości około 800 - 900 m w kierunku południowowschodnim.
Sposób zagospodarowania terenu nie będzie więc mieć bezpośredniego wpływu na warunki
i jakość życia mieszkańców, w tym ochronę zdrowia.
6. ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I MIENIA.
Istniejący sposób zagospodarowania i powiązania z otoczeniem nie stwarzają zagrożeń
dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Wykorzystanie terenu w sposób określony w decyzji
3
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja
złoża piasku Ostrowy Tuszowskie - Guźda" zapewni bezpieczeństwo ludzi i mienia.
7. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY
Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Cmolas ustala dla tego rejonu strefę polityki przestrzennej jako "strefę rozwoju usług
turystyki". Strefa ta obejmuje obszary wskazane do zainwestowania w sposób zorganizowany
według ustaleń planów miejscowych. W strefie tej występują w wałach wydmowych piaski
pochodzenia eolicznego, o korzystnych
możliwościach eksploatacyjnych dla potrzeb
gospodarczych. Uruchomienie eksploatacji udokumentowanych złóż, stanowiąc cenny
surowiec dla budownictwa, przyczyniłoby się do rozwoju gospodarczego gminy.
8. STAN PRAWNY GRUNTÓW.
Własność niezabudowanych gruntów objętych zmianą
studium jest własnością
prywatną.
9. WYSTĘPOWANIE OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE
PRZEPISÓW ODRĘBNYCH.
Cały teren znajduje się w granicach Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu ustanowionego Rozporządzeniem Nr 35 Wojewody Rzeszowskiego
z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie zasad zagospodarowania obszarów chronionego krajobrazu
na terenie województwa rzeszowskiego (Dz. Urz. Woj. Rzeszowskiego Nr 7, poz. 74)
zmienionego rozporządzeniem Nr 79 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października
2005 r. w sprawie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 138, poz. 2105, zm. Nr 149, poz. 2435).
Jest też objęty siecią NATURA 2000 - ostoja "Puszcza Sandomierska" (kod PLB
180005) wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5.09.2007 r. (Dz. U. Nr 179, poz.
1275. W obrębie tego obszaru wyznaczono obszar specjalny ochrony ptaków (OSO).
Występują tam bowiem 43 gatunki ptaków odnotowanych w zał. nr 1 Dyrektywy Ptasiej,
takich jak: bocian czarny i biały, lelek, dudek, derkacz, ptaki drapieżne.
Dla przedsięwzięcia polegającego na "Eksploatacji złoża piasku Ostrowy Tuszowskie Guźla" na przedmiotowym terenie zostały określone środowiskowe uwarunkowania,
4
w decyzji znak L.GGR.II.6220.1.2010 Wójta Gminy Cmolas z dnia 12.06.2012 r.
- po
uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie, postanowieniem znak WOOŚ.4242.5.3.2012.GJ-25 z dnia 02.05.2012 r.
i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej,
postanowieniem znak SNZ.460-6/12 z dnia 12.04.2012 r.
10.WYSTĘPOWANIE OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ
GEOLOGICZNYCH.
Nie występują naturalne zagrożenia geologiczne.
Przy sporządzaniu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy
wyznaczyć filary ochronne dla terenu eksploatacji piasku, zapewniające bezpieczeństwo dla
sąsiednich terenów.
11.
WYSTĘPOWANIE
UDOKUMENTOWANYCH
ZŁÓŻ
KOPALIN
ORAZ
ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH.
Na
przedmiotowym
terenie
występują
czwartorzędowe
piaski
wydmowe,
pochodzenia eolicznego, stanowiąc fragment większego obszaru tego typu, o powierzchni
około 7 km2. Miąższość wynosi przeważnie kilkanaście metrów, miejscami przekracza 20 m.
Są to najczęściej piaski drobnoziarniste lub średnioziarniste, o dobrym wysortowaniu,
wysokiej czystości i dobrym stopniu obtoczenia. Stanowią kopalinę użyteczną dla potrzeb
budownictwa i drogownictwa.
Teren znajduje się poza głównym i zbiornikami wód podziemnych. Wody
podziemnego należą do jednostki 1aQIII Jednolitych Części Wód Podziemnych . Poziom
czwartorzędowy jest pozbawiony izolacji, co naraża wody podziemne na przenikanie
zanieczyszczeń. Dlatego też ewentualna eksploatacja złóż piasku winna odbywać się do
głębokości mniejszej, niż występowanie wód podziemnych.
12.
WYSTĘPOWANIE
TERENÓW
GÓRNICZYCH
WYZNACZONYCH
PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH.
Nie występują tereny górnicze wyznaczone na podstawie przepisów odrębnych.
5
NA
13. STAN SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
W TYM
STOPIEŃ
UPORZĄDKOWANIA
GOSPODARKI
WODNO-
ŚCIEKOWEJ, ENERGETYCZNEJ ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI.
Teren obejmowany zmianą studium jest obsługiwany komunikacyjnie drogą
wewnętrzną gruntową, powiązaną z drogą powiatową, przebiegającą przez wieś Ostrowy
Tuszowskie.
Brak jakiegokolwiek uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.
14.
ZADANIA
SŁUŻĄCE
REALIZACJI
PONADLOKALNYCH
CELÓW
PUBLICZNYCH.
Dla gminy Cmolas, a więc także dla przedmiotowego terenu, brak jest programów
zadań rządowych, służących celów publicznych o znaczeniu ponadlokalnym.
Wg informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego planuje się
utworzenie Parku Krajobrazowego Puszczy Sandomierskiej, mogą wystąpić ograniczenia
związane z położeniem na terenie Mielecko-Głogowsko-Kolbuszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu i strefie o funkcjach specjalnych związanych z lotniskiem.
W związku z powyższym należy uwzględnić ograniczenie wysokości ewentualnych
obiektów budowlanych. Natomiast brak jest podstaw do określenie w zmianie studium granic
Parku Krajobrazowego.
WPŁYW
UWARUNKOWAŃ
NA
USTALENIE
KIERUNKÓW
I
ZASAD
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW OBEJMOWANYCH III
ZMIANĄ STUDIUM
Głównym uwarunkowaniem mającym wpływ na ustalenie kierunków i zasad
zagospodarowania terenu obejmowanego zmianą studium
z dopuszczeniem możliwości
eksploatacji piasku, jest konieczność ochrony walorów krajobrazowych obszaru ze względu
na położenie w obszarach przyrodniczych objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie
przyrody t.j. NATURA 2000 i Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego
6
Krajobrazu, ochrona przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód gruntowych a także
zabezpieczenie terenów sąsiednich przed skutkami eksploatacji piasku.
Ze względu na występujące grunty leśne niezbędne
będzie uzyskanie zgody
właściwego organu na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne - w trybie
sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
7
Download