Reklama

advertisement
11
Na SRODE SŁOWNICZEK)
PODSTAWY GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ literatura podstawowa:
J. Słodczyk, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia
R. Domański,
ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Teoria renty
gruntowej
Renta różniczkowa I =Renta gruntowa - dochód uzyskiwany
przez właściciela gruntu wykorzystywanego do celów produkcyjnych związany z cechami i
położeniem użytkowanego terenu. Elementami składającymi się na rentę różniczkową są:
*walory przyrodnicze danego terenu (wynikające ze zróżnicowanej urodzajności gruntów)
*położenie terenu w stosunku do rynku (wpływające na zróżnicowanie kosztów transport)
Jej wysokość przy stałej podaży ziemi zależy przede wszystkim od popytu na ziemię.
Jeśli z jakichś powodów popyt na ziemię wzrośnie to wzrośnie stawka renty. Wzrośnie zatem
dochód właścicieli ziemi, natomiast nie zmieni się podaż ziemi. Również obniżenie dochodu
właścicieli ziemi, przez opodatkowanie renty gruntowej nie wpływa - przy stałej podaży ziemi - na
efektywność wykorzystania ziemi. Opodatkowania renty gruntowej obniży jedynie dochód
właścicieli ziemi. 2.Czynniki wpływające na wartość terenu/działki w mieście wraz z umiejętnością
wskazania w przestrzeni miejskiej miejsc, w których ceny gruntu są najwyższe dla funkcji
usługowej, produkcyjnej i mieszkaniowej. -wartość terenu spada wraz z oddalaniem się od centrum
-wartość terenu jest podwyższona wzdłuż osi komunikacyjnej A także inne czynniki kształtujące
wysokość renty: walory estetyczne krajobrazu,
mikroklimat, jakość powietrza atmosferycznego,
poziom hałasu
-odległość od dzielnicowych centrów handlowych
-czynniki historyczne
-status społeczno-ekonomiczny mieszkańców
W CENTRUM MIASTA POWSTAJE KONCENTRACJA HANDLU I USŁUG, DALEJ OD
CENTRUM OBSZARY ZAJĘTE PRZEZ PRZEMYSŁ (w pobliżu szlaków komunikacyjnych,
obwodnic miasta), W PEWNEJ ODLEGŁOŚĆI ROZWIJA SIĘ FUNKCJA MIESZKANIOWA. W
przypadku funkcji mieszkaniowej- niedogodność mieszkania w centrum powoduje, że bogatsi wolą
przenieść się na tereny bardziej odległe od centrum, wyższe dochody sprostają kosztom dojazdu do
centrum
Przemysł- uzależnienie działalności produkcyjnej od centralnego węzła transportowego, a więc
wzrost atrakcyjności terenów przy obwodnicach miasta
Efekty aglomeracji, w tym korzyści i niekorzyści:
Korzyści aglomeracji:
a)Korzyści Skali - korzyści płynące z produkcji masowej (oszczędności, gdy skala produkcji się
powiększy) Charakteryzują się malejącym przeciętnym kosztem produkcji (kosztem
jednostkowym).
(…)
… nazwy sporządzanych dokumentów planistycznych (według art. 3 i 4 ustawy)
Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej:
*na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (z wyjątkiem
morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów
zamkniętych…
…) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
16) inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania
występujących w gminie.
2a. (10) Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone
będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100
kW, a także ich stref ochronnych związanych…
… i gleb
Problem składowania i utylizacji odpadów
Zwiększenie hałasu (ruch samochodowy, zakłady przemysłowe)
Zmniejszenie terenów zielonych
Uniemożliwianie prawidłowego obsłużenia mieszkańców miast : brak dostępu do wody pitnej,
bezdomność, obszar nędzy-slumsy, wykluczenia i segregacje etniczne, przestępczość, wzmożona
agresja, przeciążenie komunikacji, korki, brak miejsc parkingowych
4.Pojęcia…
Szczebel lokalny-opracowanie
Zachowanie ładu przestrzennego
Plan miejscowy zagospodarowania - wykład
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego- opracowanie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Gmina
Planowanie przestrzenne - zadanie gminy
Reklama


Administracja publiczna






















Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego







.
Download