Zmiana projektu zagospodarowania złoża

advertisement
Aktualizacja: 7 maja 2013
Karta informacyjna nr 8
DEPARTAMENT: DEPARTAMENT OBSZARÓW WIEJSKICH I ZASOBÓW NATURALNYCH
WYDZIAŁ: Wydział Geologii
PROCEDURA: Zmiana projektu zagospodarowania złoża.
Przedmiot sprawy:
Jeżeli nie sprzeciwia się to warunkom określonym w koncesji, przedsiębiorca może dokonać
zmiany projektu zagospodarowania złoża. Zmiany dokonuje się w formie dodatku do
projektu (art. 107 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
Nr 163, poz. 981 z późn. zm.).
I.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1.
2.
Pismo o przedłożeniu dodatku.
Dodatek do projektu zagospodarowania złoża.
Przedsiębiorca przedkłada dodatek do projektu zagospodarowania złoża organowi
koncesyjnemu na co najmniej 30 dni przed terminem realizacji zamierzonych zmian.
II. OPŁATY SKARBOWE:
Postępowanie zwolnione z opłaty skarbowej.
III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA:
Jeżeli wymagają tego potrzeby racjonalnej gospodarki złożem lub ochrony środowiska, przed
upływem 30 dni od dnia doręczenia dodatku do projektu zagospodarowania złoża, organ
koncesyjny, w drodze decyzji, zabrania jego realizacji.
IV. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego:
 bezpośrednio:
w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14,
50-411 Wrocław
 za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Geologii
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14,
50-411 Wrocław
V. OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Waldemar Kaźmierczak
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Stronom przysługuje prawo odwołania od decyzji zabraniającej realizacji dodatku do
projektu zagospodarowania złoża – do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka
Województwa Dolnośląskiego – Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, w
terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
VII. PODSTAWA PRAWNA:
1.
2.
3.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981
z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity z 2013 r. Dz. U. 2013 poz. 267)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż
(Dz. U. poz. 511)
VIII. INNE INFORMACJE:
Przedłożony dodatek do projektu zagospodarowana złoża zostaje przekazany do
Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego.
2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards