Uchwała nr

advertisement
UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY NR XXII/191/V/2007
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 25 września 2007 r.
w sprawie
uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
„Rataje – Park os. Oświecenia” w Poznaniu.
1. Obszar
opracowania
miejscowego
„Rataje – Park os. Oświecenia”
planu
zagospodarowania
przestrzennego
w Poznaniu, którego granice wyznaczają:
ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Inflancka, ul. J. Piłsudskiego oraz zabudowa
os. Oświecenia., obejmuje powierzchnię terenu 11,8 ha.
2. Od 1 stycznia 2004 r., tj. po utracie mocy ważności Miejscowego Planu Ogólnego
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania, na ww. terenie nie obowiązuje
żaden plan miejscowy.
3. Do
sporządzania
miejscowego
„Rataje – Park os. Oświecenia”
planu
zagospodarowania
przestrzennego
w Poznaniu przystąpiono przede wszystkim, aby
zabezpieczyć teren pod zieleń osiedlową, planowaną tutaj od lat 60-tych. Rezerwa terenu
zaczęła być zagrożona wraz z odzyskiwaniem nieruchomości przez ich właścicieli
w trybie postępowania zwrotowego i ubieganiem się ich o decyzję o warunkach
zabudowy dla inwestycji polegających m.in. na budowie: pawilonu handlowego
z miejscami postojowymi, bezobsługowej stacji paliw, budynków wielorodzinnych, dróg
dojazdowych, itp. W związku z powyższym Prezydent Miasta Poznania oraz Rady
okolicznych osiedli zauważyły pilną potrzebę opracowania planu miejscowego, który
uregulowałby stan funkcjonalno – przestrzenny przedmiotowego terenu.
Celem uchwalenia niniejszego planu miejscowego jest zatem ustalenie przeznaczenia
terenu i szczególnych warunków jego zagospodarowania, wyznaczenie granic terenów
zieleni publicznej parkowej z towarzyszącymi jej strefami sportu i rekreacji plenerowej
oraz wprowadzenie ograniczeń w użytkowaniu terenu, w tym zakazu zabudowy. Plan
wyznacza również tereny dla lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu
infrastruktury
wodno
–
kanalizacyjnej.
Zawiera
także
ustalenia
dotyczące
obowiązkowych i fakultatywnych form zagospodarowania terenów zieleni publicznej,
proponując drogi rowerowe, drogi piesze, boiska sportowe, place zabaw oraz strefy
zieleni wysokiej.
W planie nakazuje się odtworzenie, jako drogi rowerowej, śladu Średzkiej Kolei
Powiatowej (wpisanej do rejestru zabytków nr A318).
4. Prace
dotyczące
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
„Rataje – Park os. Oświecenia”
w Poznaniu prowadzone były w trybie ustawy
z
planowaniu
dnia
27
marca
2003r.
o
i zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami).
5. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rataje – Park
os. Oświecenia” w Poznaniu wywołane zostało uchwałą Rady Miasta Poznania
nr LXXXIX/1001/IV/2006 z dnia 7 marca 2006 r. Projekt planu uzyskał pozytywną
opinię
Miejskiej
Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej,
a
także
wymagane
przepisami odrębnymi opinie i niezbędne uzgodnienia. Na etapie wyłożenia do
publicznego wglądu wpłynęły 2 uwagi.
6. Plan miejscowy opracowany został z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających
z opracowania ekofizjograficznego. W oparciu o przepisy określone w ustawie
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62, poz. 627,
z późniejszymi zmianami) sporządzona została Prognoza oddziaływania na środowisko
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rataje – Park
os. Oświecenia” w Poznaniu. Zgodnie z przepisami art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62, poz. 627
z późniejszymi zmianami), do projektu planu wpłynęły również pozytywne opinie
właściwych organów.
7. Podczas procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Rataje – Park os. Oświecenia” w Poznaniu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, decyzją
z dnia 14 listopada 2006 r., wyraził zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze 2,7 ha
gruntów rolnych klasy III, położonych na terenie objętym ww. planem.
8. Prezydent Miasta Poznania zgodnie z art. 17 pkt 14 ww. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawił Radzie Miasta Poznania projekt uchwały
z załącznikami:
1) rysunek planu zatytuowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
„Rataje – Park os. Oświecenia” w Poznaniu, opracowany w skali 1: 2000, stanowiący
załącznik Nr 1 do projektu uchwały;
2) rozstrzygnięcie
Rady
Miasta
Poznania
o
sposobie
realizacji,
zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Rataje – Park os.
Oświecenia” w Poznaniu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 2
do projektu uchwały.
9. Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada
Miasta Poznania stwierdziła zgodność przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (Uchwała
Nr XXII/276/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 23 listopada 1999 r., zmieniona
uchwałą Nr XXV/171/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2003 r. ).
10. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rataje – Park os.
Oświecenia” w Poznaniu, z zastosowaniem procedury przewidzianej ww. ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stworzy podstawy prawne do
wydawania decyzji administracyjnych, dotyczących zagospodarowania przedmiotowego
terenu.
ref. Dyrektor MPU – Krzysztof Cesar
Download