Oświecenie-powtórka

advertisement
Oświecenie – ćwiczenia uzupełniające i utrwalające wiedzę o epoce
(wszystkie informacje znajdziesz w podręczniku)
1. Podaj trzy inne określenia epoki.
2. Wskaż granice czasowe oświecenia w Europie Zachodniej. Jakie wydarzenie historyczne było ukoronowaniem
epoki?
3. Czym była Wielka encyklopedia francuska ? Kto ją redagował, w jakich latach była wydawana, jaką odegrała
rolę?
4. Uzasadnij, że w oświeceniu powstał model nowoczesnego społeczeństwa (wskaż jego najważniejsze
elementy ).
5. Co oznaczają pojęcia?
racjonalizm
empiryzm
utylitaryzm
liberalizm
libertynizm
deizm
ateizm
6. Co oznacza pojęcie tabula rasa i z jakim nurtem filozoficznym ma związek?
7. W kilku zdaniach przybliż postać Woltera.
8. Kiedy, gdzie i kto założył pierwszą w Polsce bibliotekę publiczną?
9. Dlaczego obraz Jacquesa - Louisa Davida „Portret małżonków Lavoisier” można uznać za manifest ideologii
oświeceniowej?
10. Podaj periodyzację polskiego oświecenia, zinterpretuj daty.
11. Podaj nazwiska pięciu działaczy przedstawicieli oświecenia w Polsce.
12. Wskaż trzy wydarzenia kulturalne, które miały miejsce w Polsce w 1765 roku?
13. Który z mistrzów pędzla zasłynął jako malarz Warszawy 2 poł. XVIII wieku?
14. Jaką rolę odegrał teatr w czasach panowania Stanisława Augusta? Jaka sztuka nazywana jest pierwszą polską
komedią polityczną (podaj tytuł i autora).
15. Wyjaśnij, dlaczego trudno przecenić rolę, jaką odegrała Komisja Edukacji Narodowej (wskaż 3 argumenty).
16. Uzupełnij tabelę:
Prąd artystyczny
Cechy
Przykład obecności
w literaturze
Przykład dzieła sztuki
lub architektury
Klasycyzm
Sentymentalizm
Rokoko
17. Do podanych gatunków literackich typowych dla polskiego oświecenia dopisz przykłady (tytuł, autor):
bajka
satyra
poemat heroikomiczny
komedia
sielanka
18. Kto jest autorem pierwszej polskiej powieści i jaki nosiła ona tytuł?
19. Uzasadnij, że literatura polskiego oświecenia miała przede wszystkim charakter dydaktyczny (podaj 3
argumenty).
20. Jaki obraz ludzi i świata ukazują utwory I. Krasickiego? (sformułuj tezę i 3 argumenty).
21. Jakie negatywne dziedzictwo pozostawiło po sobie oświecenie?
Download