Oświecenie - powtórzenie wiadomości

advertisement
Oświecenie – ćwiczenia uzupełniające i utrwalające wiedzę o epoce
(wszystkie informacje znajdziesz w podręczniku)
1. Podaj trzy inne określenia epoki.
2. Wskaż granice czasowe oświecenia w Europie Zachodniej. Jakie wydarzenie historyczne było
ukoronowaniem epoki?
3. Czym była Wielka encyklopedia francuska ? Kto ją redagował, w jakich latach była wydawana,
jaką odegrała rolę?
4. Uzasadnij, że w oświeceniu powstał model nowoczesnego społeczeństwa (wskaż jego
najważniejsze elementy ).
5. Co oznaczają pojęcia?
racjonalizm
empiryzm
utylitaryzm
liberalizm
libertynizm
deizm
ateizm
6. Co oznacza pojęcie tabula rasa i z jakim nurtem filozoficznym ma związek?
7. Kiedy, gdzie i kto założył pierwszą w Polsce bibliotekę publiczną?
8. Dlaczego obraz Jacquesa - Louisa Davida „Portret małżonków Lavoisier” można uznać za
manifest ideologii oświeceniowej?
9. Podaj periodyzację polskiego oświecenia, zinterpretuj daty.
10. Podaj nazwiska pięciu działaczy przedstawicieli oświecenia w Polsce.
11. Wskaż trzy wydarzenia kulturalne, które miały miejsce w Polsce w 1765 roku?
12. Który z mistrzów pędzla zasłynął jako malarz Warszawy 2 poł. XVIII wieku?
13. Jaką rolę odegrał teatr w czasach panowania Stanisława Augusta? Jaka sztuka nazywana jest
pierwszą polską komedią polityczną (podaj tytuł i autora).
14. Wyjaśnij, dlaczego trudno przecenić rolę, jaką odegrała Komisja Edukacji Narodowej (wskaż 3
argumenty).
15. Uzupełnij tabelę:
Prąd artystyczny
Cechy
Przykład obecności
w literaturze
Przykład dzieła sztuki
lub architektury
Klasycyzm
Sentymentalizm
Rokoko
16. Do podanych gatunków literackich typowych dla polskiego oświecenia dopisz przykłady
(tytuł, autor):
bajka
satyra
poemat heroikomiczny
komedia
sielanka
17. Kto jest autorem pierwszej polskiej powieści i jaki nosiła ona tytuł?
18. Uzasadnij, że literatura polskiego oświecenia miała przede wszystkim charakter dydaktyczny
(podaj 3 argumenty).
19. Jaki obraz ludzi i świata ukazują utwory I. Krasickiego? (sformułuj tezę i 3 argumenty).
20. Jakie negatywne dziedzictwo pozostawiło po sobie oświecenie?
Download