PRZYKŁADOWY TEST

advertisement
OŚWIECENIE – test
1. Określ ramy czasowe epoki oświecenia w Polsce:................................................................................
2. W Europie oświecenie przypada na przełom wieku............ i .......... . Nazwa epoki związana jest z
.................................................................................., a pochodzi od łacińskiego słowa ..........................,
które oznacza........................... . Za kolebkę oświecenia uważa się kraje:....................... oraz ..................... .
3. Najważniejszym prądem umysłowym (filozofią) oświecenia był:
a) klasycyzm
b) racjonalizm
c) empiryzm
4. Panegiryk to....................................................................................................................................................
5. Encyklopedyści to twórcy wielkiego dzieła, które miało wstrząsnąć światem. Była to.................................
Głównym pomysłodawcą i twórcą był........................................................ .
6. Tabula rasa wg filozofa ...................................... oznaczała:........................................................................
..............................................................................................................................................................................
7. Dojrzałe oświecenie w Polsce to czasy rządów.....................................................................
8. Wymień 4 ważniejsze instytucje polskiego oświecenia:
- założone przez Stanisława Konarskiego w 1740r. ..............................................................
- oddana do użytku w 1747r. Przez Andrzeja Załuskiego......................................................
- założona w 1765r. pierwsza w Polsce świecka szkoła państwowa (nazwa)........................
...................................................................
- założony Przez Wojciecha Bogusławskiego w 1765............................................................
9. Tytuły polskich czasopism wychodzących w oświeceniu to:....................................... i ..................................
..................................................... .
10. Twórca Pieśni Legionów późniejszego Polskiego hymnu państwowego
to......................................................
11. Kandyd to utwór napisany przez..........................., jako gatunek literacki jest to...........................................
12. Podkreśl prawidłową odpowiedź.
Rozbudowana fabuła to typowa cecha bajki epigramatycznej?
TAK
NIE
13. Nowa Heloiza napisana przez ........................................................ to gatunek literacki zwany.......................
.............................................................. Utwór ten prezentuje oświeceniowy prąd literacki zwany.....................
.......................... Skupiał się on głównie na...............................,.................................,.................................. .
14. Adam Naruszewicz to m.in. autor satyry pt:.............................. . Wiersz pt: Hymn do miłości ojczyzny
napisał .............................................. . Satyrę Palinodia napisał..............................................., tytuł ten
oznacza................................................................................. . Satyrę Świat zepsuty napisał............................
.......................... .
15. Cytat: Prawdziwa cnota krytyk się nie boi... jest autorstwa:
a. Stanisława Trembeckiego
b. Adama Naruszewicza
c. Ignacego Krasickiego
i pochodzi on z utworu pt:................................................
16. Cechy bajki to:....................................., ............................................., ..................................................,
.................................. .
17. Stanisław Trembecki jest uważany za mistrza bajki................................. natomiast Ignacy Krasicki to
mistrz bajki.............................................
18. Franciszek Karpiński jest autorem utworów, m.in. Do Justyny... i ...................................................., które
są zapowiedzią nowej jakości i nowego kierunku literackiego w Polsce.Ten kierunek to..............................
....................
19. Największym polskim sentymentalistą doby oświecenia był.............................................................., autor
kolęd, np. ........................................ .
20. Julian Ursyn Niemcewicz tworzy pierwszą polską................................................... pt. Powrót posła.
21. Głównym
publicystą
polskiego
oświecenia
był
m.in.....................................................,
autor........................................ i założyciel Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 1800r.
22. Wyjaśnij pojęcia: komedia polityczna, satyra, powiastka filozoficzna, wolterianizm, sapere auso, bajka
narracyjna
Download