oświecenie

advertisement
OŚWIECENIE
Termin – czwartek 14 stycznia 2010
Podręcznik cz. 2:
Wstępnie o epoce (s. 173-176), Wiek rozumu i myślicieli (s. 177-187), Jedna epoka – trzy
style (s. 188-207), Krasicki – książę poetów (s. 208-232), O miłości ojczyzny (s. 233-238)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Periodyzacja oświecenia (+nazwy etapów oświecenia w Polsce)
Ważne wydarzenia historyczne epoki (zob. tabelka s. 235)
Filozofowie i filozofia epoki.
Filozofia J. J. Rousseau (podręcznik s. 181-182).
Charakterystyka Encyklopedii i misja encyklopedystów.
Pojęcia: racjonalizm, empiryzm, sensualizm, panteizm, deizm, tabula rasa, utylitaryzm,
materializm.
7. Filozofia Leibniza a „Kandyd” Woltera.
8. Utopie oświeceniowe – cechy, przykłady (nazwa, autor, tytuł), funkcje.
9. Powiastka filozoficzna – definicja, 2 tytuły (Diderot i Wolter)
10. Klasycyzm (cechy, przedstawiciele, nazwa)
11. Sentymentalizm (cechy, przedstawiciele, nazwa).
12. Analiza i interpretacja utworu sentymentalnego.
13. Rokoko (cechy, przedstawiciele, nazwa)
14. Gatunki typowo oświeceniowe
15. Ogród angielski.
16. Bajka – cechy gatunku, typy bajek, analiza i interpretacja bajki.
17. Twórcy bajek (też antyczni).
18. Satyra – definicja, cechy, funkcja, przykłady.
19. Poemat heroikomiczny – definicja, przykłady poematów h. I. Krasickiego.
20. „Hymn do miłości ojczyzny” – analiza i interpretacja, geneza, znaczenie (s. 233)
21. Stanisław August Poniatowski jako oświeceniowy władca.
22. Teatr w Polsce – początki sceny narodowej (s. 240)
23. Czasopiśmiennictwo – przykłady, funkcje.
24. Francuszczyzna.
25. Pojęcia: palinodia, persyflaż, hymn, oktawa, resentyment, unde malum, teodycea, utopia,
parodia, robinsonada.
26. Oświecenie a kolonializm.
Download