Materiały do tematu: "Oświecenie w Europie"

advertisement
Temat: Rewolucja umysłów – Oświecenie
1. Nowy kierunek umysłowy w XVIII w. – Oświecenie
2. Wybitni przedstawiciele „wieku rozumu”: John Locke, Karol Ludwik Monteskiusz,
Franciszek Maria Wolter, Jan Jakub Rousseau, Denis Diderot, Jan d'Alambert
3. Sztandarowe dzieło europejskiego Oświecenia – „Encyklopedia czyli rozumowy słownik
nauk, sztuk i rzemiosł” wydana w 35 tomach . Paryż 1751 – 1780.
4. Myśl społeczno – polityczna Oświecenia w dziełach:
- John Locke „Dwa traktaty o rządzie” 1683 -90
- Monteskiusz „O duchu praw” 1748
- Rousseau „Umowa społeczna” 1762
Oświecenie – okres w rozwoju kultury europejskiej od końca XVII do schyłku XVIII wieku
umowa społeczna – umowa miedzy społeczeństwem i władzą. Władza rządzi za zgodą
społeczeństwa. Jej głównym zadaniem jest ochrona życia, własności i wolności jednostek
tworzących społeczeństwo. Jeżeli władza nie spełnia swoich powinności lud może ja usunąć.
Download