Uploaded by maciejplaygaming

Polski

advertisement
1. TzC VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVPoczątek epoki oświecenia w Europie datuje
się na lata 80 17. W, wtedy to isaac newton opublikował swoją teorię względności, a John
Locke utworzył nowy nurt filozoficzny zwany empiryzmem.
2. Za wydarzenie kończące epokę przyjęto rewolucję francuską (końcówka 18. Wieku).
3. Do polski oświecenie dotarło na początku lat 40. 18 wieku i dominowało aż do początku lat
20 19 wieku.
4. Podstawą światopoglądu ludzi w epoce oświecenia było przekonanie, że najlepszym źródłem
wiedzy stanowi rozum, a fundamentem postępu stała się wolność myśli i słowa.
5. Narodziło się wówczas czasopiśmiennictwo. Zwiększyła się liczba wydawanych książek,
popularniejsza stała się nauka i sztuka.
6. Narodziły się idee wolności i równości, trójpodziału władz, uchwalono pierwsze konstytucje
(USA, Polska, Francja)
7. Narodziły się również dwa główne nurty filozoficzne. Racjonalizm, czyli przeświadczenie, że
najważniejszym narzędziem poznania jest rozum, czego konsekwencją było odrzucenie religii
i wiary, oraz filozofia Johna Locke, empiryzm, czyli zdobywanie wiedzy dzięki doświadczeniu,
w świecie zewnętrznym lub umyśle, a ludzie podlegają prawom naturalnym.
8. Wielu filozofów głosiło deizm, uznający że Bóg jest stwórcą świata, ale w niego nie ingeruje.
9. Dominującymi stylami artystycznymi były te nawiązujące do antycznego ideału piękna. Sztukę
europejską zdominował klasycyzm, budowle konstruowano zgodnie z zasadami symetrii,
popularnymi tematami dzieł były sceny mitologiczne, lub wydarzenia historyczne.
10. Pojęcie prawa naturalnego, wg Woltera to prawo zgodne z prawami natury. Wolter
sprowadza je do zasady „nie czyń drugiemu co tobie niemiło”. Niebezpieczny jest fanatyzm,
czyli zmuszanie kogoś do danej religii. Definicją tolerancji wg. Woltera, to „nie wolno czynić
małego zła, by wyświadczyć wielkie dobro”. Aby być tolerancyjnym należy kierować się
rozumem. Jest to nawiązanie do filozofii stoicyzmu.
Download