Reklama

advertisement
2
administracja wieku oświecenia:
W XVIII wieku w Europie rozprzestrzeniały się idee oświecenia prądu umysłowego związanego z
rozwojem nauk przyrodniczych i filozofii. Z czasem punkt ciężkości oświecenia przeniósł się na
sferę społeczną i polityczną. Jednym z podstawowych założeń oświecenia było przekonanie, że
świat może być poznany wysiłkiem ludzkiego umysłu. Człowiek miał poznawać świat, by odkrywać
normy prawa natury i dysponując wiedzą mógł dostosować rzeczywistość społeczną do tego, co
nakazywało prawo natury.
Burżuazyjna myśl wieku myślicieli oświecenia, jak Jakuba Russo czy Monteskiusza domagała się
zniesienia wszelkich urządzeń feudalnych, w tym przywilejów szlacheckich i poddaństwa chłopów
jako krępujących rozwój społeczeństwa.
W tym celu domagano się również zmian z zarządzaniu państwem czyli administracji.
Zakres działania państwa i administracji:
W XVIII wieku nastąpił wzrost zakresu oddziaływania państwa. Był on szerszy od zakresu działań
samego monarchy. Państwo rozpoczęło działalność w wielu dziedzinach życia gospodarczego i
społecznego. Szczególny wpływ na reformę administracji miały rosnące potrzeby skarbowe.
Państwo potrzebowało coraz więcej pieniędzy na rosnącą armię, na opłacanie rosnącego korpusu
urzędniczego, na utrzymywanie wielkich dworów monarszych. Zaczęto poszukiwać źródeł
zwiększenia dochodów bez dodatkowego obciążania szlachty. Zaczęto zwracać uwagę na przemysł,
na udzielanie pożyczek, dotacji. Zaczęto zdawać sobie sprawę w wieku oświecenia z konieczności
nauczania obowiązkowego dzieci. Tym bardziej, że rosła liczba niższych stanowisk urzędniczych.
To ostatnie było szczególnym powodem wprowadzenia obowiązku szkolnego w państwie pruskim
w 1717 roku, a w Anglii w 1774 roku.
XVIII wiek przyniósł odczucie i pojęcia zacofania gospodarczego. Fryderyk II król pruski mówił o
swoim kraju jako kraju zacofanym. Starał się dorównać krajom bardziej zamożnym w jego odczuciu
postępowym, jak np. Francja. Zmuszało to państwo do podejmowania działań stymulujących rozwój
gospodarczy.
Pytania egzaminacyjne - Administracja demokratyczna
Klimat ideowy - wykład
Historia władzy w Europie - Monarchia absolutna
Absolutyzm - Samodzierżawie
Wykład - Administracja XVIII wieku
Pytania na egzamin - trójpodział władz Monteskiusza
Reklama




























Prawa autorskie
Reklama



Kontakt
Download