Regulamin szkolnego konkursu historycznego

advertisement
Regulamin szkolnego konkursu historycznego
„Najwybitniejsi odkrywcy i wynalazcy oświecenia”
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w
Dąbrówce, jednak w sposób szczególny jest on adresowany do uczniów klas trzecich.
2. Program konkursu:
a. Zadania konkursowe dotyczą najwybitniejszych odkrywców i wynalazców oświecenia (wymienionych
poniżej), ich życia oraz najważniejszych osiągnięć:
I. Karol Linneusz
II. Beniamin Franklin
III. James Watt
IV. James Cook
V. George-Louis Buffon
VI. Luigi Galvani
VII. Aleksander von Humboldt
VIII. Joseph Michel i Jacques Etienne Montgolfier
IX. Antoine Lavoisier
X. Alessandro Volta
XI. Anders Celsjusz
XII. Isaac Newton
b. Dodatkowo uczestnicy konkursu powinni znać podstawowe informacje nt. naukowych aspektów
epoki oświecenia (m. in. podstawowe informacje nt. filozofii oświecenia oraz Wielkiej Encyklopedii
Francuskiej).
c. literatura: podręcznik do historii w gimnazjum klasa 3, encyklopedia internetowa wikipedia,
kserokopie dostarczone przez nauczyciela historii.
3. Przebieg konkursu:
a. eliminacje:
I. termin: 14 grudnia
II. czas: 40 minut
III. forma: pisemna, 20 pytań (10 jednokrotnego wyboru, 5 dopasowanie, uzupełnianie,
grupowanie, 5 otwartych).
IV. do zdobycia 35 punktów
V. do etapu finałowego przechodzi 6 uczniów, którzy uzyskają najwyższy wynik.
b. finał:
I. termin: drugi tydzień stycznia
II. czas: 2 tygodnie na przygotowanie, czas trwania prezentacji – 5 – 10 min.
III. forma: przygotowanie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint o wybranej
postaci wymienionej w punkcie 2a (każdy uczestnik wybiera inną postać, maksymalnie 10
slajdów w tym 1 tytułowy i 1 podsumowujący)
IV. do zdobycia 35 punktów - punkty z eliminacji i finału podlegają sumowaniu.
V. Ocenie podlegają:
 spełnienie wymagań formalnych (liczba slajdów, podanie źródeł) (0-5)
 zawartość merytoryczna (prawdziwość faktów, wybór najważniejszych informacji o
postaci i jej dokonaniach) (0-10)
 czytelność (układ, jednolita grafika, proporcje między tekstem a grafiką) (0-5)
 wykorzystanie możliwości programu (animacje, przejścia, ilustracja, film, dźwięk itp.)
(0-5)

przedstawienie prezentacji (niepowtarzanie treści znajdujących się na slajdach,
dyscyplina czasowa) (0-5)
4. Komisja konkursowa:
a. eliminacje: p. T. Rurarz, p. H. Królik
b. finał: p. T. Rurarz, p. H. Królik, p. A. Karłowicz, p. G. Podgórska
5. Nagrody zostaną wręczone podczas apelu szkolnego:
a. miejsca 1-3: cząstkowa ocena 6 z historii oraz nagroda książkowa,
b. miejsca 4-6: cząstkowa ocena 5 z historii,
c. uczniowie, którzy w eliminacjach zdobędą powyżej 60% punktów: cząstkowa ocena 4 z historii (dla
uczniów, którzy będą chcieli ją otrzymać).
6. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygają organizatorzy.
Download