Konspekt

advertisement
Konspekt lekcji historii w klasie VI
TEMAT: Rzeczpospolita w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego
Cele lekcji:
Uczeń potrafi:
-wymienić postacie związane z kulturą polskiego oświecenia (Stanisław August Poniatowski, Hugo
Kołłątaj, Ignacy Krasicki, Canaletto);
-wyjaśnić pojęcia: mecenat, klasycyzm, oświecenie, obiady czwartkowe;
-wyjaśnić rolę króla w rozwoju oświaty i kultury w Polsce XVIII-wiecznej;
-wyjaśnić znaczenie Komisji Edukacji Narodowej;
-zaznaczyć na osi czasu daty: 1773r.
-rozpoznać zabytki w stylu klasycystycznym;
-narysować schemat budowli w stylu klasycystycznym;
-poprawnie posługiwać się językiem ojczystym;
-efektywnie współdziałać w zespole;
-poszukiwać, porządkować i wykorzystywać informacje z różnych źródeł;
-przygotować się do publicznych wystąpień;
-rozwiązywać problemy w twórczy sposób;
Uczeń kształci wyobraźnię i emocjonalne zaangażowanie w realizację lekcji.
Metody realizacji: techniki dramowe – uczniowie w roli, praca w zespołach zadaniowych, elementy
rozmowy nauczającej.
Środki dydaktyczne: albumy, słowniki, materiał ikonograficzny, podręcznik, instrukcje.
TOK LEKCJI
1. Czynności organizacyjno-porządkowe: powitanie uczniów; przygotowanie klasy.
2. Rekapitulacja pierwotna-uczniowie przypominają informacje dotyczące kultury oświecenia w
Europie, określają ramy chronologiczne epoki (uczniowie zaznaczają je na osi czasu).
3. Nauczyciel nawiązuje do nowej lekcji, zapoznaje uczniów z celami lekcji, podaje temat.
4. Nauczyciel informuje uczniów, że wcielą się w różne role. Zorganizujcie w klasie „obiad
czwartkowy”. Podzielcie klasę na 3 grupy , tak aby każda z nich liczyła około 12 osób.
5. Uczniowie dobierają się w zespoły, nauczyciel rozdaje zestaw materiałów.
6. Uczniowie pracują w zespołach.
ZESPÓŁ I: Zadaniem pierwszej grupy jest przygotowanie inscenizacji „obiadu” z czasów
stanisławowskich . Rozdzielcie role-jedna z osób będzie królem, inna Ignacym Krasickim, kolejne
Adamem Naruszewiczem itd. W czasie „obiadu” możecie odczytać , wybrane przez was utwory
pisarzy okresu oświecenia.
ZESPÓŁ II: Druga grupa zorganizuje współczesny „obiad czwartkowy”. Tu też trzeba wybrać osobę
kierującą rozmową. Może każdy uczeń przyniesie do recytacji swój ulubiony wiersz , może będziecie
chcieli porozmawiać o ostatnio widzianych przedstawieniach teatralnych .
ZESPÓŁ III: Zadaniem trzeciej grupy jest także przeprowadzenie „uczonych rozmów”, ale o
współczesnych osiągnięciach technicznych i naukowych. Sami musicie wymyślić kilka tematów i
zaproponować różnorodne wystąpienia. Możecie rozmawiać również o polityce.
7. Poszczególne zespoły prezentują efekty swojej pracy.
8. Uczniowie zamykają oczy- wracają do XXI wieku.
9. Nauczyciel prosi uczniów, aby na podstawie poznanych informacji określili, jaki był stan polskiej
kultury w XVIII wieku.
10. Nauczyciel przywiesza na tablicy różne pojęcia (wojownik, dobry polityk, dyplomata, mecenas
kultury). Uczniowie wybierają to pojęcie, które najbardziej charakteryzuje polskiego króla; wyszukują
znaczenie słowa „mecenas” w słowniku.
W podsumowaniu uczniowie podkreślają fakt, iż dzięki królowi Poniatowskiemu w XVIII-wiecznej
Polsce rozwinęła się nauka, sztuka i literatura.
11.Podsumowanie
Uczniowie wypełniają tekst z luką, podsumowujący i utrwalający poznane na lekcji pojęcia, fakty i
postacie..
„Stanisław August Poniatowski dbał o rozwój kultury w Polsce. Możemy go
nazwać................................. Król popierał założoną w 1773 roku.......................
...................................- pierwsze na świecie ministerstwo oświaty. Dzięki inicjatywie króla Polska
wzbogaciła się o cenne zabytki architektury, m.in........
........................................ Władca organizował także
........................................, czyli spotkania ludzi kultury. Ich częstym gościem był jeden z wybitniejszych
poetów........................................”
12.Czynności końcowe:
-podanie pracy domowej:
1) ułóż krzyżówkę do hasła OŚWIECENIE;
2) dla chętnych- Napisz co z epoki oświecenia można zaobserwować współcześnie?
Download