6. prognoza wpływu ustaleń miejscowego planu

advertisement
URZĄD GMINY KOSAKOWO
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI POGÓRZE, W ZAKRESIE DZIAŁEK NR 78/71 i 78/72 PRZY UL. CZECHOWICZA
PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH
N I P 584-020-36-47
K R S 0000093085
Tel/fax (58) 554-84-40
Mail: [email protected]
R E G O N 008049023
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 84.000 zł
tel. (58) 520-92-22, 520-92-23
http://www.ppp.gda.pl
GDAŃSK, CZERWIEC 2012
PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH
UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI POGÓRZE, W ZAKRESIE DZIAŁEK NR 78/71 i 78/72 PRZY UL. CZECHOWICZA
SPIS TERŚCI:
1. CEL I PRZEDMIOT PROGNOZY.................................................................................................................................... 3
2. PODSTAWA PRAWNA PROGNOZY ............................................................................................................................. 3
3. KRYTERIA PRZYJĘTE DO SPORZĄDZENIA PROGNOZY FINANSOWEJ .................................................................. 3
4. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ PLANU .................................................................................. 3
4.1. Przeznaczenie terenów przed zmianą planu ........................................................................................................... 3
4.2. Przeznaczenie terenów po zmianie planu ............................................................................................................... 3
4.3. Analiza własności gruntów ...................................................................................................................................... 4
5. PROGNOZA WPŁYWU USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA
DOCHODY WŁASNE GMINY ............................................................................................................................................. 4
5.1. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości ........................................................................................................... 4
5.1.1. Roczne dochody z tytułu podatku od powierzchni gruntu ............................................................................... 4
5.1.2. Roczne dochody z tytułu podatku od budynków ............................................................................................. 4
5.2. Dochody z tytułu sprzedaży gruntów ....................................................................................................................... 4
5.3. Renta planistyczna .................................................................................................................................................. 4
5.4. Opłata adiacencka................................................................................................................................................... 5
5.5. Podsumowanie dochodów gminy ............................................................................................................................ 5
6. PROGNOZA WPŁYWU USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA
WYDATKI GMINY ............................................................................................................................................................... 5
6.1. Koszty wykupu gruntów pod inwestycje celu publicznego....................................................................................... 5
6.2. Koszty opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ............................................ 5
6.3. Koszty budowy sieci infrastruktury technicznej........................................................................................................ 5
6.5. Podsumowanie kosztów .......................................................................................................................................... 5
7. WNIOSKI......................................................................................................................................................................... 5
2
BIURO URBANISTYCZNE PPP
SPÓŁKA Z O.O. W GDAŃSKU
PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH
UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI POGÓRZE, W ZAKRESIE DZIAŁEK NR 78/71 i 78/72 PRZY UL. CZECHOWICZA
1. CEL I PRZEDMIOT PROGNOZY.
Celem prognozy jest określenie skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, o których mowa w art. 17 pkt 5) ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003r Nr 80 poz. 717).
Przedmiotem prognozy jest obszar dla którego sporządzany jest projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zgodnie z uchwałą Nr XIII/70/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pogórze, w
zakresie działek nr 78/71 i 78/72 przy ul. Czechowicza.
Teren będący przedmiotem m.p.z.p. o powierzchni około 2,5 ha położony jest w miejscowości Pogórze, gmina
Kosakowo, powiat pucki, województwo pomorskie. Obejmuje on fragment Kępy Oksywskiej.
2. PODSTAWA PRAWNA PROGNOZY


art. 17 pkt 5) ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r Nr 80
poz. 717),
§11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003r Nr 164, poz. 1587),
3. KRYTERIA PRZYJĘTE DO SPORZĄDZENIA PROGNOZY FINANSOWEJ





W prognozie przyjmuje się efekty całości realizacji obszaru bez rozbicia na poszczególne lata z uwagi na trudności
z określeniem czasookresu realizacji inwestycji.
Podane w prognozie dane mają charakter szacunkowy i służą wyłącznie do określenia prawdopodobnych wielkości
finansowych związanych z realizacją planu i ewentualnymi zyskami z tego wynikającymi.
Dane i stawki zawarte w prognozie przyjmuje się na dzień dzisiejszy i mogą one podlegać weryfikacji w czasie ze
względu na koniunkturę gospodarczą, inflację i inne zewnętrzne uwarunkowania, na które samorząd lokalny nie ma
wpływu.
W problematyce prognozy uwzględnia się dochody oraz koszty, jakie wynikają z realizacji przyjętych ustaleń planu.
Powierzchnie terenów przyjętych do obliczeń bilansuje się na podstawie własności wynikających z analizy wypisów
z ewidencji gruntów
4. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ PLANU
4.1. Przeznaczenie terenów przed zmianą planu
Na obszarze objętym zmianą planu obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Pogórze gm. Kosakowo uchwalonego Uchwałą Nr XI/56/07 Rady Gminy Kosakowo z dnia 19 lipca 2007 roku,
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 144 poz. 2697 z dnia 16.10.2007r.
Działka nr 78/71 w Pogórzu przeznaczona jest w obecnie obowiązującym planie miejscowym pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną (22MW/U), a działka nr 78/72 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (33MN,U).
Plan jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Kosakowo” uchwalonego uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr XXI/49/2008 z dnia 29 maja 2008 roku. Zgodnie z
ustaleniami studium teren ten oznaczony jest jako: teren istniejącej zabudowy i projektowanej zabudowy o wiodącej
funkcji mieszkaniowo – usługowej.
4.2. Przeznaczenie terenów po zmianie planu
Projekt zmiany planu zakłada zmianę warunków zagospodarowania w/w działek polegającą na wprowadzeniu na terenie
działki 78/72 funkcji zabudowy wielorodzinnej z usługami w miejsce obecnej funkcji zabudowy jednorodzinnej z usługami
oraz zwiększeniu wskaźnika zabudowy na obydwu działkach do 0.8. Przedstawiona propozycja zagospodarowania
działek po zmianie planu jest możliwa i stanowić będzie jednorodny charakter tworzonego osiedla przy utrzymaniu
ekstensywnego charakteru zabudowy wielorodzinnej i ustaleniu niskiej wysokości zabudowy: bez zmian na terenie
3
BIURO URBANISTYCZNE PPP
SPÓŁKA Z O.O. W GDAŃSKU
PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH
UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI POGÓRZE, W ZAKRESIE DZIAŁEK NR 78/71 i 78/72 PRZY UL. CZECHOWICZA
działki 78/71 oraz do wysokości 10,5 m na terenie działki nr 78/72. Pozostałe ustalenia obowiązującego planu pozostają
bez zmian.
4.3. Analiza własności gruntów
Wszystkie grunty stanowią własność prywatną.
5. PROGNOZA WPŁYWU USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA
DOCHODY WŁASNE GMINY
5.1. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości
Wszystkie tereny w obszarze planu przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową.
Na podstawie uchwały Nr XVII/114/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.:
 Stawka podatku od gruntów pod budownictwo mieszkaniowe - 0,33 zł/m2
 Stawka podatku od budynków mieszkalnych lub ich części wynosi 0,70 zł/m2.
5.1.1. Roczne dochody z tytułu podatku od powierzchni gruntu
Powierzchnia wszystkich terenów mieszkaniowych uzyskanych w wyniku realizacji ustaleń planu wynosi 24783 m2, stąd
docelowy roczny dochód z tytułu podatku od tych gruntów wyniesie:
0,33 * 24783 = 8 178,39 zł
Razem dochody z podatku od gruntów wyniosą rocznie: 8 178,39 zł
5.1.2. Roczne dochody z tytułu podatku od budynków
Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy dla terenów mieszkaniowych wynosi 0,8, dla potrzeb prognozy przyjęto
średnią wartość wskaźnika w wysokości 0,7 więc użytkowa zabudowy mieszkaniowej wyniesie:
0,7 * 24783 = 17 348,1 m2
Stąd docelowy dochód z tytułu podatku od tych budynków wyniesie:
17 348,1 * 0,7 = 12 143,67 zł
Razem dochody z podatku od budynków wyniosą rocznie: 12 143,67 zł
Razem dochody z podatku od nieruchomości wyniosą rocznie: 20 322,06 zł
5.2. Dochody z tytułu sprzedaży gruntów
Gmina Kosakowo nie dysponuje gruntami na sprzedaż.
5.3. Renta planistyczna
Zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, można ustalić jednorazową rentę
planistyczną do 30 % wartości w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości za uzyskanie nowych walorów gruntów,
które w wyniku ustaleń planu miejscowego przeznaczone zostały do pełnienia innej funkcji niż dotychczas w przypadku
zbycia gruntów przez właścicieli w ciągu 5-ciu lat od wejścia w życie uchwalonego planu. Renta planistyczna jest
elementem wpływów dla gminy, które obniżają jej koszty.
Zgodnie z uchwałą proponuje się stawkę procentową wynoszącą 15 % wzrostu wartości. Cena 1 m 2 gruntu przed
zmianą planu jest na tym samym poziomie jak po zmianie planu. Także ze względu na to że zmiana planu jest
przygotowana pod zamiar inwestycyjny właściciela i na warunkach obciążających jego budżet, nie zachodzą
okoliczności uzasadniające naliczanie wzrostu wartości.
4
BIURO URBANISTYCZNE PPP
SPÓŁKA Z O.O. W GDAŃSKU
PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH
UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI POGÓRZE, W ZAKRESIE DZIAŁEK NR 78/71 i 78/72 PRZY UL. CZECHOWICZA
5.4. Opłata adiacencka
Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na
rzecz gminy opłat adiacenckich, jeżeli urządzenia te zostały wybudowane z udziałem środków Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w planie miejscowym na cele rolne i
leśne. Władze gminy mogą, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po urządzeniu lub modernizacji
drogi albo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury
technicznej. Ustalenie opłaty może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia urządzenia lub modernizacji drogi albo po
stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej. Ustalenie i
wysokość opłaty zależy od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury
technicznej. Wysokość opłaty wynosi nie więcej niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed
wybudowaniem urządzeń, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Wartość nieruchomości przed
wybudowaniem urządzeń i po ich wybudowaniu określają rzeczoznawcy majątkowi, według stanu i cen na dzień
wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej.
5.5. Podsumowanie dochodów gminy
Razem wpływy z tytułu podatku od nieruchomości przez 5 lat wyniosą: 101 610,30 zł
Razem dochody gminy wyniosą: 101 610,30 zł
6. PROGNOZA WPŁYWU USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA
WYDATKI GMINY
6.1. Koszty wykupu gruntów pod inwestycje celu publicznego
Na obszarze objętym zmianą planu nie przeznacza się terenów na inwestycje celu publicznego.
6.2. Koszty opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Razem brutto: 2706,00 zł
6.3. Koszty budowy sieci infrastruktury technicznej
Teren jest dostępny komunikacyjnie oraz w pełni uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej, także Gmina nie poniesie
żadnych kosztów w związku z uchwaleniem planu.
6.5. Podsumowanie kosztów
Jedynym kosztem jaki poniesie Gmina w związku z uchwaleniem planu jest koszt opracowania zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego: 2 706,00 zł
Razem koszty wynoszą: 2 706,00 zł
7. WNIOSKI
Przedstawiona prognoza obrazuje dochody Gminy w okresie 5 lat, oszacowane na ok. 101 610,30 zł. Koszty związane z
opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyniosą 2 706,00 zł. W prognozie nie
uwzględniono dochodów związanych z rentą planistyczną i opłatą adiacencką z uwagi na brak możliwości oceny ruchu
budowlanego na rynku. Oszacowane dochody i koszty mogą podlegać weryfikacji w czasie ze względu na koniunkturę
gospodarczą, inflację i inne zewnętrzne uwarunkowania, na które samorząd lokalny nie ma wpływu.
5
BIURO URBANISTYCZNE PPP
SPÓŁKA Z O.O. W GDAŃSKU
Download