Zal_05-1_Glowny_projektant_doswiadczenie_2015-33

advertisement
Znak sprawy: RB.271.33.2015
Opracowanie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Czarny Dunajec
PRZETARG: 33/2015
Data ogłoszenia przetargu: 23/10/2015
Data otwarcia ofert: 09/11/2015
Załącznik Nr 5.1 do SIWZ
Szczegółowy wykaz doświadczenia posiadanego przez głównego projektanta
Wykonawca ......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
/Oznaczenie wykonawcy – firma lub nazwa przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej oraz siedziby, a w przypadku
osoby fizycznej imię i nazwisko przedsiębiorcy adres oraz nazwa pod którą wykonuje działalność gospodarczą/
biorący udział w przetargu nr 33/2015 pn.:
Opracowanie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Czarny Dunajec
Imię,
nazwisko
….
Zakres
wykonywanych czynności
Główny
projektant
Szczegółowe informacje odnośnie posiadanego doświadczenia, potwierdzające iż główny
projektant spełnia wymagania zamawiającego*
1) [nazwa opracowania]
a) wartość zamówienia: …….. zł brutto
b) powierzchnia obszaru opracowania: ………. km2
c) liczba ludności na obszarze opracowania: ……… osób
d) Występowanie obszarów o charakterze górskim o rzędny przekraczających …. m n.p.m
e) występowanie w granicach opracowania zróżnicowanych form ochrony przyrody tj.:
…) [nazwa opracowania]
* Główny projektant planu musi posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej 5 opracowań planistycznych, tj.
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (rozumie się przez to również tzw. zmiany punktowe MPZP)
lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przy czym co najmniej jedno z tych
opracowań winno spełniać łącznie poniższe warunki:
a) wartość zamówienia nie mniejsza niż 200.000,00 zł brutto;
b) powierzchnia obszaru opracowania - porównywalna z gminą Czarny Dunajec – przez co rozumie się
powierzchnię nie mniejszą niż 100 km2;
c) liczba ludności na obszarze opracowania porównywalna z gminą Czarny Dunajec – przez co rozumie się liczbę
ludności nie mniejszą niż 10 000 osób;
d) występowanie obszarów o charakterze górskim – przez co rozumie się występowanie w granicach opracowania
wzniesień o rzędnych przekraczających 500 m n.p.m.;
e) występowanie w granicach opracowania zróżnicowanych form ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000,
obszarów chronionego krajobrazu
f) występowanie w granicach opracowania zróżnicowanych form ochrony przyrody, np. Natura 2000 lub obszarów
chronionego krajobrazu lub Parków Narodowych itp.
W.w opracowania mają być ukończone – tj. uchwalone przez radę gminy oraz – w przypadku planów miejscowych –
opublikowane w dzienniku urzędowym województwa.
.................................
…….......................................................................…................................
(data)
(podpis i pieczęć osób/osoby upoważnionej do reprezentowania
*) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten/ dokumenty te
składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
Przetarg nieograniczony
Załącznik Nr 5.1 do SIWZ
opr. P.Z.
str. 1
Download