SP_INZ_gl_specjalista_ogloszenie_Nr_2

advertisement
Decyzja DUM
□ akceptacja
Ogłoszenie o naborze
□ brak akceptacji
REKRUTCJA WEWNĘTRZNA
Nr 2/2017
/data/
/pieczątka i podpis DUM/
Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
poszukuje kandydatów na stanowisko:
główny specjalista
do spraw planowania i zagospodarowania obszarów morskich
w Inspektoracie Nadzoru Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego
Wymiar etatu: 1/1
Miejsce wykonywania pracy: Gdynia
Miejsce wykonywania pracy - pełen adres: ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełno sprawnych
 wynosi co najmniej 6 %
X jest niższy niż 6 %
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

analiza i koordynacja stanu spraw oraz doradztwo dotyczące postępowań w sprawach lokalizacji obiektów i zagospodarowania obszarów morskich,
projektów studium uwarunkowań obszarów morskich, projektów planów zagospodarowania przestrzennego

prowadzenie spraw dotyczących: projektów studium uwarunkowań zagospodarowania obszarów morskich RP; projektów planów zagospodarowania
przestrzennego obszarów morskich

analiza i koordynacja stanu spraw oraz doradztwo dotyczące postępowań w sprawach dotyczących opinii dla decyzji wydawanych przez ministra
właściwego do spraw gospodarki morskiej w sprawach lokalizacji obiektów i zagospodarowania obszarów morskich

nadzór procedur postępowań w sprawach planów zagospodarowania obszarów morskich oraz koordynacja zagadnień z zakresu właściwości DUM
związanych z tworzeniem tych planów

uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących obszarów morskich i pasa nadbrzeżnego, przygotowywanie i prezentacja
materiałów dotyczących stanu zagadnień w zakresie właściwości administracji morskiej, związanych z zagospodarowaniem obszarów morskich

nadzór merytoryczny wykonywania zestawień i opracowań informacji sprawozdawczych określonych przepisami z wykorzystaniem komputerowych
baz danych i innych programów specjalistycznych dotyczących prowadzonych zagadnień; koordynacja stanu spraw oraz doradztwo dotyczące
postępowań w sprawach projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie zagospodarowania obszarów morskich

formułowanie warunków i przygotowanie dokumentów finalnych dotyczących uzgodnień planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich
innych dokumentów strategicznych w zakresie zagospodarowania obszarów morskich
 formułowanie warunków i przygotowanie dokumentów finalnych dotyczących uzgodnień w zakresie wymogów wynikających z ustawy – Prawo
geologiczne i górnicze dla obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani
Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
 wysiłek fizyczny
X krajowe wyjazdy służbowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 praca w terenie
 zagrożenie naciskami grup przestępczych
 praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych:
 zagrożenie korupcją
 na lądzie
X permanentna obsługa klientów zewnętrznych
 na morzu
 przeprowadzanie kontroli / inspekcji
 w powietrzu
 częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy)
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
Warunki uciążliwe:
X praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie:  praca na wysokości do 3 metrów
……………………………………….…(podać ilość godzin)
 praca na wysokości powyżej 3 metrów
 hałas: ……………………………………………(podać ilość decybeli)
 wymuszona pozycja ciała
 ultradźwięki o małej częstotliwości
X zmienne warunki atmosferyczne praca w terenie
 drgania mechaniczne
 praca nocna
 promieniowanie ……………………………………….. (podać rodzaj)
 dźwiganie ciężarów: …………………………………. (określić do ilu kg)
 mikroklimat gorący
 uprawnienie do kierowania pojazdem służbowym
 mikroklimat zimny
…………………………………………………… (podać rodzaj pojazdu)
 zwiększone lub obniżone ciśnienie atmosferyczne
 inne czynniki uciążliwe: ……………………………….……… (wymienić)
 zapylenie: ………………………………………. (podać rodzaj pyłów)
Narzędzia i materiały pracy:
 czynniki toksyczne: ..………………………..(podać rodzaj czynnika)
X komputer
 czynniki biologiczne: ..………………………(podać rodzaj czynnika)
 urządzenia pomiarowe
 istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, ze  inne: …………………………………………………….……… (wymienić)
względów sanitarno – epidemiologicznych
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
 inne czynniki szkodliwe: ………………………….……… (wymienić)
 winda
X brak windy

podjazd
X
brak podjazdu
X
schodołaz

brak schodołazu

toaleta dostosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych
drzwi odpowiedniej szerokości
X
X

PS1a.PD-01.F02
miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych
edycja 1.02
toaleta niedostosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych
 drzwi nieodpowiedniej
szerokości
X brak miejsc parkingowych dla
osób niepełnosprawnych
obowiązuje od: 01.11.2012r.
Inne:

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
NIEZBĘDNE
wykształcenie: wyższe w obszarze technicznym lub uniwersyteckim związanym z zagadnieniami urbanistyki, budownictwa lub nauk o ziemi
doświadczenie: 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze planowania przestrzennego
pozostałe wymagania niezbędne:
 komunikatywna znajomość języka angielskiego
 znajomość przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennym w zakresie wykonywanych zadań
 znajomość przepisów dotyczących prawa budowlanego, geologii, ochrony przyrody, ochrony środowiska w zakresie wykonywanych
zadań
 umiejętność stosowania prawa w praktyce i analitycznego myślenia
 komunikatywność
WYMAGANIA DODATKOWE
 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzanie projektami
 studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej
 przeszkolenie z zagadnień regulacji prawnych w zakresie geologii, oraz geodezji i kartografii
 dostęp do informacji oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”
 obsługa specjalistycznych programów komputerowych
 umiejętność kierowania i pracy w zespole
 umiejętność przekonywania i prowadzenia konsultacji kwestii drażliwych
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 życiorys i list motywacyjny
 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
 kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w
zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
Termin składania dokumentów: 21 / 03 /2017 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Morski w Gdyni
Kancelaria Ogólna
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Inne informacje:
 oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą
rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
 Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest
równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
 aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
 proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 4008,14 zł
 do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
 dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 31 72 lub 58 355 34 30
/data/
/pieczątka i podpis kierownika
komórki organizacyjnej/
/data/
/pieczątka i podpis dyrektora pionu
organizacyjnego/
/data/
/pieczątka i podpis pracownika służby
BHP- dot. warunków pracy/
Przyjęto:
/pieczątka i podpis pracownika SP/
/data/
PS1a.PD-01.F02
edycja 1.02
obowiązuje od: 01.11.2012r.
Download