Zieloni mieszkańcy Bałtyku – jakie rośliny można spotkać na

advertisement
Zieloni mieszkańcy Bałtyku – jakie rośliny można spotkać na morskim brzegu
OPIS ZAJĘĆ
Roślinom morskim zazwyczaj nie poświęca się wiele uwagi, pomimo iż stanowią kluczowy
element tworzący podstawę większości łańcuchów troficznych. W większości przypadków
również wiedza na temat ich roli, np. w globalnej produkcji tlenu czy stabilizacji osadów, jest
niewielka. Stąd zamysłem prowadzących warsztaty jest przybliżenie znaczenia roślin w
ekosystemach morskich i gospodarce człowieka. Ponadto uczestnicy warsztatów będą mogli
przekonać się o bogactwie życia roślinnego w wodach morskich i opanować identyfikację
podstawowych gatunków występujących na naszym wybrzeżu Bałtyku.
CEL ZAJĘĆ
•
•
•
ćwiczenie umiejętności oznaczania roślin morskich,
doskonalenie umiejętności obserwacji z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu
optycznego,
uwrażliwienie uczestników na zróżnicowanie życia w morzach i konieczność ochrony
ekosystemów wodnych
PRZEBIEG ZAJĘĆ
Część teoretyczna: Wprowadzenie do tematyki warsztatów z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnej i zadań aktywizujących.
Część praktyczna: Zajęcia w terenie – przedstawienie metod i narzędzi do poboru materiału
roślinnego z toni wodnej i dna morskiego, zbiór materiału do zajęć w laboratorium.
Zajęcia w laboratorium – obserwacja zebranego materiału z wykorzystaniem mikroskopów i
binokularów połączona z identyfikacją taksonomiczną roślin.
Download