Zasady dokumentowania geologiczno

advertisement
Nagroda za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze
za pracę:
„Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia obiektów
budownictwa morskiego i zabezpieczeń brzegu morskiego”
Zespól autorski
 dr Zbigniew Frankowski – kierownik zespołu
 prof. dr hab. Marek Graniczny
 mgr inż. Bożena Juszkiewicz-Bednarczyk
 dr Regina Kramarska
 prof. dr hab. inż. Zbigniew Pruszak
 dr Piotr Przeździecki
 dr hab. inż. Marek Szmytkiewicz
 prof. dr hab. inż. Maciej Werno
 dr Joanna Zachowicz
„Zasady…” są pierwszym w kraju opracowaniem
o charakterze poradnika metodycznego, w całości
poświęconym badaniom geologiczno-inżynierskim
w obszarze szeroko rozumianego budownictwa
morskiego i ochrony brzegu.
Celem pracy jest określenie:
 wytycznych dla prowadzenia badań i dokumentowania geologiczno-inżynierskiego,
 metodyki badań geologiczno-inżynierskich,
 zakresu badań geologiczno-inżynierskich dla posadowienia różnych budowli morskich
i zabezpieczeń brzegu morskiego,
 ogólnej charakterystyki obiektów lokalizowanych w strefie brzegowej i na morzu.
Praca zawiera:
- charakterystykę geologiczną osadów dna południowego
Bałtyku, opis wybrzeża i warunków występujących
w polskiej strefie brzegowej;
- charakterystykę budowli morskich i budowli ochrony
brzegów morskich;
- specyfikę metod badań polowych i laboratoryjnych
gruntów morskich;
- omówienie wybranych elementów zagospodarowania
obszarów nadmorskich, założenia monitoringu strefy
brzegowej oraz obszary chronione;
- opis przykładowych badań geologiczno-inżynierskich,
geotechnicznych i realizacji inwestycji na terenie brzegu
morskiego.
Opracowanie ma charakter poradnika zawierającego wytyczne do prowadzenia badań i dokumentacji
geologiczno-inżynierskich dla posadowienia różnych budowli morskich i zabezpieczeń brzegu
morskiego.
„Zasady…” zostały opracowane przez zespół specjalistów z Państwowego Instytutu Geologicznego –
Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk oraz
Przedsiębiorstwa Badawczego GEOSTAB Sp. z o.o.
więcej informacji:
dr Zbigniew Frankowski - Państwowy Instytut Geologiczny PIB
tel. 022 849 53 51; fax 022 849 53 58; e-mail: [email protected]
Download