Zadanie 1 - otwartaszkola.edu.pl

advertisement
Ciekawe zastosowania algorytmów
autor: Grażyna Sipta
Zadanie_0_1
20 min.
Program obliczający głębokość dna morskiego
OPIS ZADANIA
Musisz przygotować aplikację działającą w środowisku VS.NET, która będzie wskazywała rybakom, czy jest
dostatecznie głęboko, aby bezpiecznie zarzucić sieć. Przyjmij następujące założenia:
 fragment ukształtowania dna morskiego (od brzegu do 20 km w głąb morza) jest opisany wielomianem
wx   3x 3  0,5x 2  0,05x . Dla uproszczenia zakładamy, że kształt dna nie zmienia się wzdłuż
linii brzegowej, tzn. że np. w odległości 1 km od brzegu głębokość wynosi 2,55 m wzdłuż całego
badanego wybrzeża.
 maksymalne zanurzenie pełnej sieć rybackiej wynosi 7 m,
 roślinność występuje do wysokości 2 m od dna,
 odległość od brzegu należy podać w km,
 głębokość będziemy otrzymywali w metrach,
 przyjmujemy, że poziom morza ma wartość 0 m, a wiec głębokość dna morskiego będzie miała wartość
ujemną, natomiast teren wzniesiony ponad poziom morza dodatnią
Celem zadania jest doskonalenie umiejętności wykorzystywania poznanych algorytmów.
EFEKT KOŃCOWY
Jeśli wykorzystasz zdobytą wiedzę z zakresu algorytmiki i poprawnie wykonasz zadanie, otrzymasz aplikację
pozwalającą na bezpieczny połów i sprawdzisz swoje umiejętności.
- Zadanie nie wymaga plików ćwiczeniowych
Algorytmika i programowanie
1
Ciekawe zastosowania algorytmów
autor: Grażyna Sipta
REALIZACJA ZADANIA
W zadaniu wykonasz program wykorzystujący jeden z poznanych przez ciebie algorytmów, do sprawdzania czy
można bezpiecznie zarzucić sieć. Do rozwiązania zadania zastosuj jeden z poznanych wcześniej algorytmów.
Krok 1: Analiza problemu
1. Spróbuj odpowiedzieć na następujące pytania. Odpowiedzi powinny Ci pomóc w napisaniu aplikacji
wynikowej:
A - Jaki znany Ci algorytm można wykorzystać, aby obliczyć głębokość morza przy podanym wzorze na
ukształtowanie dna? __________________________________________
________________________________________________________
B - Podaj przykładowe wartości, które pozwalają na bezpieczne zarzucenie sieci oraz
kiedy nastąpi jej zniszczenie.
Można zarzucić sieć Odległość: ____________
Głębokość: ________
Sieć będzie zerwana Odległość: ____________
Głębokość: ________
Krok 2: Tworzenie nowego projektu
1. Utwórz nowy projekt aplikacji Windows o nazwie Dno morskie w folderze wskazanym przez nauczyciela.
2. Na formularzu umieść kontrolki opisane w tabeli, tak aby wyglądał podobnie jak na rysunku powyżej.
Kontrolka
Label
Label
Label
Label
Label
Button
Button
Własność Name
kontrolki
Label1
Label2
Label3
Label4
Label5
Button1
Button2
Własność Text kontrolki
„kuter jest”
„”
„km od brzegu
„”
„”
„Podaj odległość od brzegu (w km)”
„koniec”
Krok 3: Deklaracja procedur w aplikacji
________________________________________________________
________________________________________________________
Algorytmika i programowanie
2
Ciekawe zastosowania algorytmów
autor: Grażyna Sipta
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Krok 4: Testowanie aplikacji
1. Uruchom aplikację i wprowadź przykładowe dane, sprawdzając czy program generuje poprawne wyniki.
2. Opisz, co trzeba zmienić w kodzie aplikacji, aby użytkownik mógł modyfikować ukształtowanie dna
morskiego.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Algorytmika i programowanie
3
Download