wyklad-rezim-prawny-obszaru

advertisement
2
Reżim prawny Obszaru (dna mórz i oceanów poza zasięgiem jurysdykcji krajowej)
Problemy statusu prawnego dna mórz i oceanów. Ustalono, że postanowienia dotyczące szelfu
kontynentalnego nie mogą się odnosić do całego dna mórz i oceanów. Na dnie znajdują się nadające
się do eksploatacji przemysłowej tzw. Konkrecje polimetaliczne zawierające min. Nikiel, miedź,
kobalt, mangan. Prace ONZ. 17 grudnia 1970r. Zgromadzenie Ogólne uchwaliło deklarację zasad
dotyczących dna mórz i oceanów poza granicami jurysdykcji państwowej. Deklaracja zasad
dotycząca dna mórz i oceanów. Dno mórz i oceanów oraz jego wnętrze, leżące poza granicami
jurysdykcji państwowej zostało uznane za wspólne dziedzictwo ludzkości. Obszar jest dostępny do
użytkowania wyłącznie celach pokojowych, a badania i eksploatacja prowadzone są wyłącznie dla
dobra całej ludzkości.
Konwencja o prawie morza z 16 listopada 1944r. Obszar międzynarodowy, znajdujący się po
zewnętrznej stronie szelfu kontynentalnego został uznany za wspólne dziedzictwo ludzkości.
Korzyści osiągane z eksploatacji zasobów obszaru będą dzielone przez Zgromadzenie Organizacji
Dna Morskiego na podstawie zasady niedyskryminacji. Międzynarodowa Organizacja Dna
Morskiego utworzona na podstawie art. 156 konwencji o prawie morza, która jest organem, za
pośrednictwem którego Państwa Strony organizują i kontrolują działalność w Obszarze, głównie w
celu zarządzania zasobami Obszaru.
Obszar oznacza dno mórz i oceanów i jego podziemie poza granicami jurysdykcji państwowej.
Zasady dotyczące obszaru międzynarodowego:
obszar nie podlegający zawłaszczeniu i nie można wysuwać w stosunku do niego żadnych roszczeń
terytorialnych,
korzystanie powinno odbywać się dla dobra i w interesie całej ludności,
pokojowe wykorzystywanie obszaru,
nie można naruszać obszarów wód morskich i przestrzeni powietrznej,
państwa powinny dbać o ochronę środowiska morskiego,
państwa mogą na tym obszarze swobodnie prowadzić badania naukowe.
Na mocy konwencji z Montega Bay z 1982 r. powołano Organizację Dna Morskiego:
zarządza ona tym wszystkim co dzieje się w zakresie dna morskiego,
udziela zezwoleń na wykorzystywanie dna morskiego,
sama podejmuje działalność eksploatacyjną,
ma kompetencje jurysdykcyjne.
Organy:
Rada - o charakterze wykonawczym,
Międzynarodowy Trybunał Dna Morskiego - rozstrzygający spory.
Do eksploatacji dna morskiego dopuszczono organizację Inter Ocean Metal, czyli związek państw
komunistycznych utworzony w 1986 r. w Szczecinie), która posiada własną działkę eksploatacyjną
na terenie Oceanu Spokojnego.
(…)
… komunistycznych utworzony w 1986 r. w Szczecinie), która posiada własną działkę
eksploatacyjną na terenie Oceanu Spokojnego.
--3 reżimy dna:
Pod wodami wewnętrznymi, morzem terytorialnym i wodami archipelagowymi - objęty
suwerennością państwa nadbrzeżnego;
350 mil od linii podstawowej (do 200 i poza 200) -strefa ekonomiczna;
Poza granicami jurysdykcji państwa - obszar.
- wspólne dziedzictwo ludzkości…
Dno mórz i oceanów - opis
Jurysdykcja na obszarach morskich - wykład
Prawo morza - wykład
Wykład - Kodyfikacja prawa morza i stref morskich
Międzynarodowe prawo morza
Terytorium-opracowanie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download